Tên dự án

Điều tra hiện trạng cửa sông Mã khu vực Thanh Hóa và kiến nghị giải pháp bảo vệ, khai thác hoàn thiện

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

2009

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-12.005

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (16)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11459 Báo cáo tổng kết Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11460 Báo cáo tóm tắt Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11461 Số liệu đo đạc địa hình Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11462 Báo cáo kết quả đo đạc địa hình Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11463 Bình đồ tỷ lệ 1:5000 Khổ A1 Sông Mã - Thanh Hóa .DWG trang 1/5000 2009
11464 Báo cáo kết quả đo đạc thuỷ hải văn Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11465 Số liệu đo đạc thuỷ hải văn cửa Hới Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11466 Số liệu đo đạc thuỷ hải văn cửa Lạch Trường Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11467 Số liệu đo đạc thuỷ hải văn cửa Lạch Sung Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11468 Báo cáo đánh giá chất lượng nước Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11469 Báo cáo đánh giá chất lượng nước (tháng12) Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11470 Tập số liệu phân tích mẫu nước đợt 1 Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11471 Tập số liệu phân tích mẫu nước đợt 2 Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11472 Báo cáo đánh giá hàm lượng phù sa và thành phần hạt mẫu bùn đáy Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11473 Tập số liệu phân tích mẫu bùn cát Sông Mã - Thanh Hóa .doc trang 2009
11474 Tập bình đồ khu vực cửa sông Mã 1:5000 Khổ A0 Sông Mã - Thanh Hóa .DWG tờ 2009