Tên dự án

Điều tra hiện trạng các cửa sông Thu Bồn và các kiến nghị các giải pháp khai thác một cách hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

2009

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-12.003

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (11)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11430 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện năm 2009 Thu Bồn .doc trang 2009
11431 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện năm 2009 Thu Bồn .doc trang 2009
11432 Báo cáo Khảo sát thủy văn năm 2009 Thu Bồn .doc trang 2009
11433 Tập phụ lục kết quả khảo sát thủy hải văn năm 2009 Thu Bồn .doc trang 2009
11434 Báo cáo khảo sát địa hình năm 2009 Thu Bồn .doc trang 2009
11435 Tập phụ lục khảo sát địa hình năm 2009 Thu Bồn .doc trang 2009
11436 Báo cáo khảo sát chất lượng nước và bùn cát đáy cửa sông Thu Bồn Thu Bồn .doc trang 2009
11437 Nhật ký lấy mẫu nước và bùn cát đáy cửa sông Thu Bồn Thu Bồn .doc trang 2009
11438 Kết quả phân tích mẫu bùn cát cửa sông Thu bồn Thu Bồn .doc trang 2009
11439 Kết quả phân tích mẫu nước-2009 Thu Bồn .doc trang 2009
11440 Tập bản vẽ địa hình Tỷ lệ 1:5000 Khổ A0 Thu Bồn .DWG Mảnh 1/5000 2009