Tên dự án

Điều tra hiện trạng các cửa sông thuộc hệ thống sông Nhật lệ tỉnh Quảng Bình và các kiến nghị các giải pháp khai thác một cách hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

2009

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-12.002

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (26)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11404 Báo cáo tổng kết dự án Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11405 Báo cáo tóm tắt tổng kết dự án Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11406 Báo cáo khảo sát thuỷ hải văn vùng cửa sông ven biển Nhật Lệ trước mùa lũ (6/2009) Nhật Lệ .doc trang 2009
11407 Báo cáo khảo sát thuỷ hải văn vùng cửa Nhật Lệ sau mùa lũ (11/2009) Nhật Lệ .doc trang 2009
11408 Báo cáo kết quả khảo sát địa hình vùng cửa Nhật Lệ (7/2009) Nhật Lệ .doc trang 2009
11409 Báo cáo khảo sát địa hình vùng cửa Nhật Lệ sau mùa lũ (11/2009) Nhật Lệ .doc trang 2009
11410 Sơ hoạ mốc và khống chế trắc địa vùng cửa nhật lệ Quảng Bình năm 2009 Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11411 Sổ đo chi tiết kết quả khảo sát địa hình vùng cửa Nhật Lệ trước mùa lũ (7/2009) Nhật Lệ .doc trang 2009
11412 Sổ đo chi tiết kết quả khảo sát địa hình vùng cửa Nhật Lệ sau mùa lũ (11/2009) Nhật Lệ .doc trang 2009
11413 Nhật ký công trình khảo sát đo đạc vùng cửa Nhật Lệ Quảng Bình thời kỳ trước mùa lũ (7/2009) Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11414 Nhật ký công trình khảo sát đo đạc vùng cửa Nhật Lệ Quảng Bình thời kỳ sau mùa lũ (11/2009) Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11415 Tập bản vẽ Bình đồ tỷ lệ 1:5000 vùng cửa Nhật Lệ thời kỳ trước mùa lũ (7/2009) Nhật Lệ trang 1:5000 2009
11416 Tập bản vẽ Bình đồ tỷ lệ 1:5000 vùng cửa Nhật Lệ Quảng Bình thời kỳ sau mùa lũ (11-2009) Nhật Lệ, Quảng Bình .DWG Mảnh 1:5000 2009
11417 Bình đồ Bồi xói tỷ lệ 1:25000 khu vực dự án Nhật Lệ, Quảng Bình .DWG Mảnh 1:25000 2009
11418 Báo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng nước và bùn đáy vùng dự án Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11419 Báo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng nước và bùn cát đáy đợt 1 (6/2009 Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11420 Báo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng nước và bùn cát đáy đợt 2 (11/2009) Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11421 phiếu kết quả phân tích mẫu nước 06/2009 Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11422 phiếu kết quả phân tích mẫu nước 11/2009 Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11423 Phiếu phân tích thành phần hạt mẫu bùn cát 06/2009 Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11424 Phụ lục phiếu phân tích thành phần hạt mẫu bùn cát 11/2009 Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11425 Nhật ký lấy mẫu nước và bùn đáy tại hiện trường (6/2009) Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11426 Nhật ký lấy mẫu nước và bùn đáy tại hiện trường (11/2009) Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009
11427 Báo cáo phân tích: Định hướng các giải pháp, ổn định cửa sông Nhật Lệ Nhật Lệ .doc trang 2009
11428 Báo cáo phân tích: Khả năng trú ngụ của tàu thuyền tại vùng cửa sông Nhật Lệ khi có bão lớn Nhật Lệ .doc trang 2009
11429 Báo cáo thu thập, phân tích xử lý số liệu vùng dự án Nhật Lệ, Quảng Bình .doc trang 2009