Tên dự án

Điều tra hiện trạng các cửa sông thuộc hệ thống sông hồng( Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, Đáy) Kiến nghị các giải pháp khai thác một cách hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

2009

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-12.001

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (46)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11358 Tập các mặt cắt ngang sông Trà Lý (tỷ lệ đứng 1/100; tỷ lệ ngang 1/1000) Trà Lý Trà Lý .DWG mảnh tỷ lệ đứng 1/100; tỷ lệ ngang 1/1000 2009
11359 Sơ hoạ mốc khống chế trắc địa cửa sông Trà Lý Trà Lý .DWG Mảnh 1/1000 2009
11360 Báo cáo kết quả khảo sát Thuỷ Văn mùa lũ cửa sông Trà Lý (Tháng 7) Trà Lý .doc trang 2009
11361 Phụ lục tốc độ và hướng dòng chảy cửa Trà Lý tháng 07/2009 Trà Lý .doc trang 2009
11362 Tập I từ ngày 18-23/7/2009 Trà Lý Trà Lý .doc trang 2009
11363 Tập II từ ngày 24-28/7/2009 Trà Lý Trà Lý .doc trang 2009
11364 Phụ lục tốc độ và hướng dòng chảy cửa Trà Lý tháng 11/2009 Trà Lý .doc trang 2009
11365 Báo cáo kết quả khảo sát Thuỷ Văn mùa kiệt cửa sông Trà Lý (Tháng 11) Trà Lý .doc trang 2009
11366 Báo cáo kết quả khảo sát Địa hình cửa sông Trà Lý Trà Lý .doc trang 2009
11367 Tập bản vẽ mặt cắt ngang sông Ba Lạt(tỷ lệ đứng 1/100; tỷ lệ ngang 1/1000) Trà Lý .doc trang tỷ lệ đứng 1/100; tỷ lệ ngang 1/1000 2009
11368 Sơ hoạ mốc khống chế trắc địa cửa sông Ba Lạt( tỷ lệ 1/1000) Ba Lạt .doc trang 1/1000 2009
11369 Báo cáo kết quả khảo sát Địa hình cửa sông Ba Lạt Ba Lạt .doc trang 2009
11370 Báo cáo kết quả khảo sát Thuỷ Văn mùa lũ cửa sông Ba Lạt (Tháng 7) Ba Lạt .doc trang 2009
11371 Báo cáo kết quả khảo sát Thuỷ Văn mùa kiệt cửa sông Ba Lạt (Tháng 11) Ba Lạt .doc trang 2009
11372 Phụ lục tốc độ và hướng dòng chảy cửa Ba Lạt tháng 07/2009 Ba Lạt .doc trang 2009
11373 Phụ lục tốc độ và hướng dòng chảy cửa Ba Lạt tháng 11/2009 Ba Lạt .doc trang 2009
11374 Tập I từ ngày 03-08/11/2009 Ba Lạt Ba Lạt .doc trang 2009
11375 Tập II từ ngày 09-13/11/2009 Ba Lạt Ba Lạt .doc trang 2009
11376 Tập các mặt cắt ngang sông Ninh Cơ Ninh Cơ .doc trang tỷ lệ đứng 1/100; tỷ lệ ngang 1/1000 2009
11377 Sơ hoạ mốc các mặt cắt ngang và khống chế trắc địa cửa sông Ninh Cơ Ninh Cơ .doc trang 1/1000 2009
11378 Báo cáo kết quả khảo sát Địa hình cửa sông Ninh Cơ Ninh Cơ .doc trang 2009
11379 Báo cáo kết quả khảo sát Thuỷ Văn mùa lũ cửa sông Ninh Cơ (Tháng 7) Ninh Cơ .doc trang 2009
11380 Báo cáo kết quả khảo sát Thuỷ Văn mùa kiệt cửa sông Ninh Cơ (Tháng 11) Ninh Cơ .doc trang 2009
11381 Tập các mặt cắt ngang sông Đáy sông Đáy .doc trang 2009
11382 Báo cáo kết quả khảo sát Địa hình cửa sông Đáy sông Đáy .doc trang 2009
11383 Báo cáo kết quả khảo sát Thuỷ Văn mùa kiệt cửa sông Đáy ( Tháng 11) sông Đáy .doc trang 2009
11384 Phụ lục tốc độ và hướng dòng chảy cửa Đáy tháng 11/2009 sông Đáy .doc trang 2009
11385 Phụ lục tốc độ và hướng dòng chảy cửa Đáy mùa lũ tháng 07/2009 sông Đáy .doc trang 2009
11386 Sơ hoạ mốc khống chế kết quả khảo sát địa hình cửa sông Đáy sông Đáy .doc trang 2009
11387 Báo cáo kết quả khảo sát Thuỷ Văn mùa lũ cửa sông đáy ( Tháng 7) sông Đáy .doc trang 2009
11388 Bình đồ 1:5000 cửa Ba Lạt Ba Lạt .doc trang 1/5000 2009
11389 Bình đồ 1:5000 cửa Trà Lý Trà Lý .doc trang 1/5000 2009
11390 Bình đồ 1:5000 cửa Ninh Cơ Ninh Cơ .doc trang 1/5000 2009
11391 Bình đồ 1:5000 cửa Đáy Cửa Đáy .doc trang 1/5000 2009
11392 Báo cáo tổng hợp dự án chung Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, của đáy .doc trang 2009
11393 Báo cáo tóm tắt chung Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, của đáy .doc trang 2009
11394 Báo cáo hiện trạng địa hình, thuỷ văn và môi trường Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, của đáy .doc trang 2009
11395 Báo cáo đánh giá chất lượng nước và bùn cát đáy 06/2009 Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, của đáy .doc trang 2009
11396 Báo cáo đánh giá chất lượng nước và bùn cát đáy 11/2009 Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, của đáy .doc trang 2009
11397 Phụ lục phiếu phân tích chất lượng nước 06/2009 Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, của đáy .doc trang 2009
11398 Phụ lục phiếu phân tích chất lượng nước 11/2009 Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, của đáy .doc trang 2009
11399 Phụ lục phiếu phân tích thành phần hạt 06/2009 Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, của đáy .doc trang 2009
11400 Phụ lục phiếu phân tích thành phần hạt 11/2009 Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, của đáy .doc trang 2009
11401 Báo cáo đề xuất giải pháp khai thác hợp lý phục vụ phát triển kinh tế Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, của đáy .doc trang 2009
11402 Nhật ký lấy mẫu nước và bùn đáy tháng 6-2009 Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, của đáy .doc trang 2009
11403 Nhật ký lấy mẫu nước và bùn đáy tháng 11-2009 Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ, của đáy .doc trang 2009