Tên dự án

DỰ ÁN NHÁNH ĐTB 11.2: Điều tra khảo sát, nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý các yếu tố khí tượng thủy văn, môi trường biển tác động lên công trình vùng biển Trường Sa và DKI

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41308

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-11.002

Người nhập số liệu

Huyền

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (15)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
10579 Báo cáo khoa học chuyên đề Kết quả thu thập, đánh giá sơ bộ điều kiện khí tượng thủy văn và môi trường biển khu vực Trường Sa và DKI Quyển
10580 Báo cáo khoa học chuyên đề Kết quả điều tra khảo sát bổ sung số liệu khí tượng thủy văn và môi trường biển tại khu vực Trường Sa và DKI Quyển
10581 Báo cáo khoa học chuyên đề Bản hướng dẫn quy trình điều tra, đánh giá và dự báo các yếu tố khí tượng thủy văn môi trường biển tác động lên công trình xây dựng trên biển và hải đảo Quyển
10582 Báo cáo khoa học chuyên đề Hệ thống cơ sở dữ liệu về các yếu tố khí tượng thủy văn và môi trường biển khu vực Trường Sa và DKI; Các phần mềm quản lý, lưu trữ và khai thác số liệu Quyển
10583 Báo cáo khoa học chuyên đề Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về các yếu tố khí tượng thủy văn và môi trường biển khu vực Trường Sa và DKI Quyển
10584 Báo cáo khoa học chuyên đề Bộ chương trình, phương pháp, quy trình và kết quả tính toán đặc trưng các yếu tố khí tượng thủy văn và môi trường biển khu vực biển Trường Sa và DKI Quyển
10585 Báo cáo khoa học chuyên đề Nghiên cứu lựa chọn, khai thác áp dụng các mô hình số trị, dự báo cảnh báo các yếu tố khí tượng thủy văn và môi trường biển tác động lên công trình xây dựng trên biển và hải đảo Quyển
10586 Báo cáo khoa học chuyên đề Các giải pháp tổng thể, các hướng dẫn và giải pháp phục vụ cho việc thiết kế xây dựng các công trình trên biển và hải đảo Quyển
10587 Bản đồ trường khí tượng thủy văn, môi trường biển khu vực Trường Sa Quyển
10588 Bản đồ trường khí tượng thủy văn, môi trường biển khu vực DKI Quyển
10589 Bản đồ trường khí tượng dự báo bằng mô hình MM5 và HRM Quyển
10590 Bản đồ trường sóng dự báo bằng mô hình WAM và SWAN Quyển
10591 Bản đồ trường dòng chảy dự báo bằng mô hình Delft -3D; trường ngập lụt bằng mô hình Mike 21 FM; Bản đồ đường đi của bão vào Biển Đông Quyển
10592 Báo cáo khoa học tổng hợp dự án nhánh ĐTB11.2: Điều tra khảo sát, nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý các yếu tố khí tượng thủy văn, môi trường biển tác động lên công trình vùng biển Trường Sa và DKI Quyển
10593 Tóm tắt Báo cáo khoa học tổng hợp dự án nhánh ĐTB11.2: Điều tra khảo sát, nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý các yếu tố khí tượng thủy văn, môi trường biển tác động lên công trình vùng biển Trường Sa và DKI Quyển