Tên dự án

DỰ ÁN NHÁNH ĐTB 11.1: Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DKI

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41308

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-11.001

Người nhập số liệu

Huyền

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (20)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
10559 Báo cáo khoa học chuyên đề Lập bản đồ địa hình, địa mạo Quyển
10560 Báo cáo khoa học chuyên đề Lập bản đồ trường địa vật lý Quyển
10561 Báo cáo khoa học chuyên đề Lập bản đồ địa chất Đệ tứ Quyển
10562 Báo cáo khoa học chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt Quyển
10563 Báo cáo khoa học chuyên đề Lập bản đồ thạch học cấu trúc san hô Quyển
10564 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa chất công trình Quyển
10565 Báo cáo khoa học tổng hợp dự án nhánh ĐTB11.1: Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DKI Quyển
10566 Tóm tắt Báo cáo khoa học tổng hợp dự án nhánh ĐTB11.1: Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DKI Quyển
10567 ĐỊA CHẤT ĐỆ TỨ (Vùng biển Trường Sa) VÙNG BIÊN TRƯỜNG SA Tờ
10568 THẠCH HỌC (Vùng biển Trường Sa) VÙNG BIÊN TRƯỜNG SA Tờ
10569 TRẦM TÍCH (Vùng biển Trường Sa) VÙNG BIÊN TRƯỜNG SA Tờ
10570 ĐỊA MẠO (Vùng biển Trường Sa) VÙNG BIÊN TRƯỜNG SA Tờ
10571 ĐỊA CHẤT CT, PHÂN VÙNG ĐCCT (Vùng biển Trường Sa) VÙNG BIÊN TRƯỜNG SA Tờ
10572 ĐỊA VẬT LÝ (Vùng biển Trường Sa) VÙNG BIÊN TRƯỜNG SA Tờ
10573 ĐỊA CHẤT ĐỆ TỨ (Vùng biển DKI) VÙNG BIỂN DKI Tờ
10574 THẠCH HỌC (Vùng biển DKI) VÙNG BIỂN DKI Tờ
10575 TRẦM TÍCH (Vùng biển DKI) VÙNG BIỂN DKI Tờ
10576 ĐỊA MẠO (Vùng biển DKI) VÙNG BIỂN DKI Tờ
10577 ĐỊA CHẤT CT, PHÂN VÙNG ĐCCT (Vùng biển DKI) VÙNG BIỂN DKI Tờ
10578 ĐỊA VẬT LÝ (Vùng biển DKI) VÙNG BIỂN DKI Tờ