Tên dự án

Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo (Hợp phần I)

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

14/8/2013

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-13.001

Người nhập số liệu

Huyền

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (37)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
10454 Báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo. Trang
10455 Báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo vùng Đồng bằng sông Hồng. Trang
10456 Báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo vùng Bắc Trung bộ. Trang
10457 Báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Trang
10458 Báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo vùng Đông Nam bộ. Trang
10459 Báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trang
10460 Báo cáo đánh giá tổng hợp số lượng, chất lượng tài nguyên đất vùng ven biển và các hải đảo vùng Đồng bằng sông Hồng. Trang
10461 Báo cáo đánh giá tổng hợp số lượng, chất lượng tài nguyên đất vùng ven biển và các hải đảo vùng Bắc Trung bộ. Trang
10462 Báo cáo đánh giá tổng hợp số lượng, chất lượng tài nguyên đất vùng ven biển và các hải đảo vùng Duyên Hải Nam Trung bộ. Trang
10463 Báo cáo đánh giá tổng hợp số lượng, chất lượng tài nguyên đất vùng ven biển và các hải đảo vùng Đông Nam bộ. Trang
10464 Báo cáo đánh giá tổng hợp số lượng, chất lượng tài nguyên đất vùng ven biển và các hải đảo vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trang
10465 Báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai vùng ven biển và các hải đảo vùng Đồng bằng sông Hồng. Trang
10466 Báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai vùng ven biển và các hải đảo vùng Bắc Trung bộ. Trang
10467 Báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai vùng ven biển và các hải đảo vùng Duyên Hải Nam Trung bộ. Trang
10468 Báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai vùng ven biển và các hải đảo vùng Đông Nam bộ. Trang
10469 Báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai vùng ven biển và các hải đảo vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trang
10470 Báo cáo định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo vùng Đồng bằng sông Hồng. Trang
10471 Báo cáo định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo vùng Bắc Trung bộ. Trang
10472 Báo cáo định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo vùng Duyên Hải Nam Trung bộ. Trang
10473 Báo cáo định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo vùng Đông Nam bộ. Trang
10474 Báo cáo định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trang
10475 Báo cáo định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của vùng ven biển và các hải đảo. Trang
10476 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Đồng bằng sông Hồng. .tab mảnh 1/250.000 2010
10477 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Bắc Trung bộ. .tab mảnh 1/250.000 2010
10478 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Duyên Hải Nam Trung bộ. .tab mảnh 1/250.000 2010
10479 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Đông Nam bộ. .tab mảnh 1/250.000 2010
10480 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Đồng bằng sông Cửu Long. .tab mảnh 1/250.000 2010
10481 Bản đồ chất lượng đất, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Đồng bằng sông Hồng. .tab mảnh 1/250.000 2010
10482 Bản đồ chất lượng đất, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Bắc Trung bộ. .tab mảnh 1/250.000 2010
10483 Bản đồ chất lượng đất, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Duyên Hải Nam Trung bộ. .tab mảnh 1/250.000 2010
10484 Bản đồ chất lượng đất, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Đông Nam bộ. .tab mảnh 1/250.000 2010
10485 Bản đồ chất lượng đất, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Đồng bằng sông Cửu Long. .tab mảnh 1/250.000 2010
10486 Bản đồ định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Đồng bằng sông Hồng. .tab mảnh 1/250.000 2010
10487 Bản đồ định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo vùng Bắc Trung Bộ. .tab mảnh 1/250.000 2010
10488 Bản đồ định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Duyên Hải Nam Trung bộ. .tab mảnh 1/250.000 2010
10489 Bản đồ định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Đông Nam bộ. .tab mảnh 1/250.000 2010
10490 Bản đồ định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/250.000 vùng ven biển và các hải đảo Đồng bằng sông Cửu Long. .tab mảnh 1/250.000 2010