Tên dự án

CSDL trung tâm

Thuộc dự án Chính Phủ

Xây dựng, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2013

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-07.014

Người nhập số liệu

Long

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (164)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
10290 Số liệu bản đồ Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thông tin từ các trạm quan trắc) .shp Mảnh
10291 Số liệu quan trắc Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thông tin từ các trạm quan trắc) .xls Trang
10292 Số liệu ảnh Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thông tin từ các trạm quan trắc) .jpg ảnh quét
10293 Số liệu văn bản Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thông tin từ các trạm quan trắc) .doc Trang
10294 Số liệu đề tài khoa học Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thông tin từ các trạm quan trắc) .doc Trang
10295 Số liệu bản đồ Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do tố, lốc, vòi rồng) .shp Mảnh
10296 Số liệu quan trắc Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do tố, lốc, vòi rồng) .xls Trang
10297 Số liệu ảnh Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do tố, lốc, vòi rồng) .jpg ảnh quét
10298 Số liệu văn bản Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do tố, lốc, vòi rồng) .doc Trang
10299 Số liệu đề tài khoa học Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do tố, lốc, vòi rồng) .doc Trang
10300 Số liệu bản đồ Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do sóng lớn) .shp Mảnh
10301 Số liệu quan trắc Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do sóng lớn) .xls Trang
10302 Số liệu ảnh Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do sóng lớn) .jpg ảnh quét
10303 Số liệu văn bản Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do sóng lớn) .doc Trang
10304 Số liệu đề tài khoa học Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do sóng lớn) .doc Trang
10305 Số liệu bản đồ Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước dâng bão) .shp Mảnh
10306 Số liệu quan trắc Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước dâng bão) .xls Trang
10307 Số liệu ảnh Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước dâng bão) .jpg ảnh quét
10308 Số liệu văn bản Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước dâng bão) .doc Trang
10309 Số liệu đề tài khoa học Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước dâng bão) .doc Trang
10310 Số liệu bản đồ Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước biển dâng dị thường) .shp Mảnh
10311 Số liệu quan trắc Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước biển dâng dị thường) .xls Trang
10312 Số liệu ảnh Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước biển dâng dị thường) .jpg ảnh quét
10313 Số liệu văn bản Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước biển dâng dị thường) .doc Trang
10314 Số liệu đề tài khoa học Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước biển dâng dị thường) .doc Trang
10315 Số liệu bản đồ Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước biển dâng do biến đổi khí hậu) .shp Mảnh
10316 Số liệu quan trắc Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước biển dâng do biến đổi khí hậu) .xls Trang
10317 Số liệu ảnh Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước biển dâng do biến đổi khí hậu) .jpg ảnh quét
10318 Số liệu văn bản Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước biển dâng do biến đổi khí hậu) .doc Trang
10319 Số liệu đề tài khoa học Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do nước biển dâng do biến đổi khí hậu) .doc Trang
10320 Số liệu bản đồ Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do sương mù) .shp Mảnh
10321 Số liệu quan trắc Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do sương mù) .xls Trang
10322 Số liệu ảnh Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do sương mù) .jpg ảnh quét
10323 Số liệu văn bản Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do sương mù) .doc Trang
10324 Số liệu đề tài khoa học Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do sương mù) .doc Trang
10325 Số liệu bản đồ Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do trượt lở đất và xói lở) .shp Mảnh
10326 Số liệu quan trắc Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do trượt lở đất và xói lở) .xls Trang
10327 Số liệu ảnh Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do trượt lở đất và xói lở) .jpg ảnh quét
10328 Số liệu văn bản Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do trượt lở đất và xói lở) .doc Trang
10329 Số liệu đề tài khoa học Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai do trượt lở đất và xói lở) .doc Trang
10330 Thực thể thông tin bão Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới (Bộ số liệu các cơn bão khu vực biển đông và vùng lân cận))
10331 Số liệu bản đồ Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới (Bộ số liệu các cơn bão khu vực biển đông và vùng lân cận)) .shp Mảnh
10332 Thực thể chi tiết bão Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới (Bộ số liệu các cơn bão khu vực biển đông và vùng lân cận))
10333 Số liệu chi tiết động đất và dư chấn Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới (Bộ số liệu các cơn bão khu vực biển đông và vùng lân cận)) .xls; .doc Trang
10334 Thực thể thông tin bão Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai động đất và dư chấn)
10335 Số liệu bản đồ Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai động đất và dư chấn) .shp Mảnh
10336 Thực thể chi tiết bão Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai động đất và dư chấn)
10337 Số liệu chi tiết động đất và dư chấn Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam (Thiên tai động đất và dư chấn) .xls; .doc Trang
10338 Thiết lập lớp bản đồ Cảng Dữ liệu về giao thông vận tải biển .shp Cảng
10339 Thiết lập lớp bản đồ Phao tiêu Dữ liệu về giao thông vận tải biển .shp Luồng
10340 Thiết lập lớp bản đồ Luồng tàu biển Dữ liệu về giao thông vận tải biển .shp Luồng
10341 Thiết lập lớp bản đồ Đèn biển Dữ liệu về giao thông vận tải biển .shp Đèn biển
10342 Thông tin của các cảng vụ Dữ liệu về giao thông vận tải biển .doc; .xls Cảng vụ
10343 Dữ liệu An toàn hàng hải Dữ liệu về giao thông vận tải biển
10344 Dữ liệu phao tiêu Dữ liệu về giao thông vận tải biển .doc Luồng
10345 Dữ liệu luồng Dữ liệu về giao thông vận tải biển .doc Luồng
10346 Dữ liệu đèn biển Dữ liệu về giao thông vận tải biển .doc Đèn biển
10347 Bảng dữ liệu (Thông tin cơ bản; nhóm cảng, loại kết cấu cầu cảng; loại tàu biển; loại kho bãi; loại thiết bị...) Dữ liệu về giao thông vận tải biển (Dữ liệu cơ sở hạ tầng cảng biển) .xls Cảng
10348 Bảng thông số (Thông số kỹ thuật; thông tin kho bãi; hàng thông qua cảng) Dữ liệu về giao thông vận tải biển (Dữ liệu cơ sở hạ tầng cảng biển) .xls Cảng
10349 Bình đồ cảng Dữ liệu về giao thông vận tải biển (Dữ liệu cơ sở hạ tầng cảng biển) .dwg Cảng
10350 Quét nắn tài liệu (0,75 công KS3/mảnh) Dữ liệu về giao thông vận tải biển (Dữ liệu cơ sở hạ tầng cảng biển) .shp Mảnh
10351 Số hóa bản đồ (tỉ lệ 1/5000) Dữ liệu về giao thông vận tải biển (Dữ liệu cơ sở hạ tầng cảng biển) .shp Mảnh
10352 Biên tập nội dung bản đồ (tỷ lệ 1/5.000) Dữ liệu về giao thông vận tải biển (Dữ liệu cơ sở hạ tầng cảng biển) .shp Mảnh
10353 Số liệu Môi trường cảng Dữ liệu về giao thông vận tải biển (Dữ liệu môi trường cảng biển) .doc Cảng
10354 Nồng độ dầu Dữ liệu về giao thông vận tải biển (Dữ liệu môi trường cảng biển) .doc Cảng
10355 Chất lượng nước Dữ liệu về giao thông vận tải biển (Dữ liệu môi trường cảng biển) .doc Cảng
10356 Số doanh nghiệp trên địa bàn Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Thông tin về hoạt động công nghiệp) .xls Tỉnh
10357 Tổng lượng chất thải rắn (nghìn tấn) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Thông tin về hoạt động công nghiệp) .xls Tỉnh
10358 Tổng lượng chất thải lỏng (nghìn lít) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Thông tin về hoạt động công nghiệp) .xls Tỉnh
10359 Tổng lượng chất thải khí (nghìn mét khối) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Thông tin về hoạt động công nghiệp) .xls Tỉnh
10360 Dân số trung bình Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin dân số) .xls Tỉnh
10361 Tổng dân số giới nam tính Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin dân số) .xls Tỉnh
10362 Tổng dân số ở thành thị Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin dân số) .xls Tỉnh
10363 Tổng lao động theo ngành Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lao động) .xls Tỉnh
10364 Tổng lao động trong thành phần kinh tế nhà nước Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lao động) .xls Tỉnh
10365 Tổng lao động trong thành phần kinh tế nhà nước do trung ương quản lý Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lao động) .xls Tỉnh
10366 Tổng lao động trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lao động) .xls Tỉnh
10367 Tổng lao động trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước - do tập thể quản lý Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lao động) .xls Tỉnh
10368 Tổng lao động trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước - do tư nhân quản lý Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lao động) .xls Tỉnh
10369 Tổng lao động trong thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin giáo dục tại địa phương) .xls Tỉnh
10370 Tổng trường học Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lao động) .xls Tỉnh
10371 Tổng lớp học Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lao động) .xls Tỉnh
10372 Tổng phòng học Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lao động) .xls Tỉnh
10373 Tổng học sinh (nghìn người) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lao động) .xls Tỉnh
10374 Tổng giáo viên (nghìn người) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lao động) .xls Tỉnh
10375 Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin giáo dục trung học) .xls Tỉnh
10376 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin giáo dục trung học) .xls Tỉnh
10377 Tổng số giáo viên trên đại học Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin giáo dục bậc đại học) .xls Tỉnh
10378 Tổng số giáo viên trình độ đại học và cao Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin giáo dục bậc đại học) .xls Tỉnh
10379 Tổng các giáo viên có bằng khác Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin giáo dục bậc đại học) .xls Tỉnh
10380 Thông tin danh mục các loại nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực môi trường và thiên tai) .xls Tỉnh
10381 Thông tin tỷ lệ sử dụng hố xí hợp vệ sinh của từng địa phương Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực môi trường và thiên tai) .xls Tỉnh
10382 Thông tin tỷ lệ xử lý rác thải theo các hình thức khác nhau của từng địa phương Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực môi trường và thiên tai) .xls Tỉnh
10383 Thông tin các thiên tai xảy ra tại địa phương trong thời điểm thống kê Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực môi trường và thiên tai) .xls Tỉnh
10384 Thông tin thiệt hại do thiên tai gây ra Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực môi trường và thiên tai) .xls Tỉnh
10385 Thông tin kinh tế xã hội của các khu vực hành chính theo năm Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực môi trường và thiên tai) .xls Tỉnh
10386 Tỷ lệ hộ nghèo chung Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực mức sống dân cư) .xls Tỉnh
10387 Tỷ lệ hộ nghèo lương thực thực phẩm Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực mức sống dân cư) .xls Tỉnh
10388 Số trang trại Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10389 Diện tích cây lương thực có hạt (nghìn ha) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10390 Sản lượng cây lương thực có hạt (nghìn tấn) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10391 Bình quân cây lương thực có hạt trên đầu người (kg) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10392 Diện tích lúa (nghìn ha) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10393 Sản lượng lúa (nghìn tấn) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10394 Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (nghìn ha) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10395 Số tàu đánh bắt xa bờ (chiếc) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10396 Công suất tầu đánh bắt xa bờ (nghìn CV) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10397 Sản lượng thủy sản (nghìn tấn) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10398 Sản lượng thủy sản khai thác (nghìn tấn) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10399 Sản lượng thủy sản nuôi trồng (nghìn tấn) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10400 Giá trị xuất khẩu thủy sản (nghìn USD) Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Cập nhật thông tin lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản) .xls Tỉnh
10401 Tổng chi của từng địa phương Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Thông tin lĩnh vực tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước) .xls Tỉnh
10402 Tổng thu của từng địa phương Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Thông tin lĩnh vực tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước) .xls Tỉnh
10403 Tổng số lượng các cơ sở y tế Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Thông tin lĩnh vực y tế) .xls Tỉnh
10404 Tổng số giường bệnh Dữ liệu về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển (Thông tin lĩnh vực y tế) .xls Tỉnh
10405 Chương trình Thuận Hải – Minh Hải (16 đề tài) Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các chương trình nghiên cứu biển cấp Nhà nước) .doc Trang
10406 Chương trình 48-06: Điều tra tổng hợp biển và thềm lục địa Việt Nam. (15 đề tài) Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các chương trình nghiên cứu biển cấp Nhà nước) .doc Trang
10407 Đề xuất phương hướng, biện pháp sử dụng hợp lý các nguồn lợi thiên nhiên biển (1981 – 1985) (15 đề tài) Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các chương trình nghiên cứu biển cấp Nhà nước) .doc Trang
10408 Chương trình 48B (17 đề tài) Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các chương trình nghiên cứu biển cấp Nhà nước) .doc Trang
10409 Chương trình KT-03 (1991 -1995) (21 đề tài) Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các chương trình nghiên cứu biển cấp Nhà nước) .doc Trang
10410 Chương trình KHCN-06 (1996 – 2000) (14 đề tài) Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các chương trình nghiên cứu biển cấp Nhà nước) .doc Trang
10411 Chương trình KC- 09 (2001 – 2005) (22 đề tài) Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các chương trình nghiên cứu biển cấp Nhà nước) .doc Trang
10412 Chương trình Biển Đông - Hải đảo Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các chương trình nghiên cứu biển cấp Nhà nước) .doc Trang
10413 Các đề án Hợp tác với các nước trong khối ASEAN và ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài đề án Hợp tác Quốc tế ) .doc Trang
10414 Các đề án Hợp tác với các nước Bắc Mỹ, Tây âu Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài đề án Hợp tác Quốc tế ) .doc Trang
10415 Các đề án Hợp tác với các nước XHCN trước đây Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài đề án Hợp tác Quốc tế ) .doc Trang
10416 Các đề tài, đề án do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các Cơ quan Trung ương nghiên cứu chủ trì ) .doc Trang
10417 Các đề tài, đề án do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các Cơ quan Trung ương nghiên cứu chủ trì ) .doc Trang
10418 Các đề tài, đề án do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các Cơ quan Trung ương nghiên cứu chủ trì ) .doc Trang
10419 Các đề tài, đề án do Tổng cục Du lịch (trước đây) chủ trì Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các Cơ quan Trung ương nghiên cứu chủ trì ) .doc Trang
10420 Các đề tài, đề án do Bộ Ngoại giao chủ trì Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các Cơ quan Trung ương nghiên cứu chủ trì ) .doc Trang
10421 Các đề tài, đề án do Bộ Thủy sản (trước đây) chủ trì Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các Cơ quan Trung ương nghiên cứu chủ trì ) .doc Trang
10422 Các đề tài, đề án do Bộ Giao thông vận tải chủ trì. Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các Cơ quan Trung ương nghiên cứu chủ trì ) .doc Trang
10423 Các đề tài, đề án do Bộ Xây dựng chủ trì Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các Cơ quan Trung ương nghiên cứu chủ trì ) .doc Trang
10424 Các đề tài do các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng chủ trì (5 tỉnh) Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các địa phương chủ trì) .doc Trang
10425 Các đề tài do các tỉnh vùng Bắc Trung bộ (6 tỉnh) chủ trì Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các địa phương chủ trì) .doc Trang
10426 Các đề tài do các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ (8 tỉnh) chủ trì Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các địa phương chủ trì) .doc Trang
10427 Các đề tài do các tỉnh vùng Đông Nam bộ (3 tỉnh) chủ trì. Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các địa phương chủ trì) .doc Trang
10428 Các đề tài do các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chủ trì (6 tỉnh) Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa hoc, công nghệ biển (Các đề tài độc lập do các địa phương chủ trì) .doc Trang
10429 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL địa hình đáy biển .doc Trang VB 2009
10430 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL ranh giới biển Việt Nam .doc Trang VB 2009
10431 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL khí tượng thuỷ văn biển .doc Trang VB 2009
10432 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL địa chất khoáng sản biển .doc Trang VB 2009
10433 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL dầu khí .doc Trang VB 2009
10434 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL môi trường biển .doc Trang VB 2009
10435 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL tài nguyên đất ven biển và hải đảo .doc Trang VB 2009
10436 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL tài nguyên nước vùng ven biển và đảo Việt Nam .doc Trang VB 2009
10437 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL ảnh vệ tinh phục vụ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường biển .doc Trang VB 2009
10438 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL các điều kiện tự nhiên, tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái biển .doc Trang VB 2009
10439 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL tài nguyên sinh vật biển .doc Trang VB 2009
10440 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL phục vụ các nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và quốc phòng an ninh trên biển và thềm lục địa .doc Trang VB 2009
10441 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL về hệ thống cửa sông và đê biển .doc Trang VB 2009
10442 CSDL trung tâm
10443 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL về các hoạt động Kinh tế xã hội liên quan đến biển .doc Trang VB 2009
10444 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL về tình hình đầu tư cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển .doc Trang VB 2009
10445 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL về thiên tai biển Việt Nam .doc Trang VB 2009
10446 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL về công trình xây dựng trên biển, hệ thống đô thị ven biển .doc Trang VB 2009
10447 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL về hệ thống giao thông vận tải biển .doc Trang VB 2009
10448 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL tổng hợp về tài nguyên du lịch biển .doc Trang VB 2009
10449 Thông tin dữ liệu phục vụ CSDL về các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa học công nghệ biển .doc Trang VB 2009
10450 Basic study on environmental effects associated with mobility in hai phong city, vietnam .doc Trang VB 2009
10451 Basic study on environmental effects associated with mobility in hai phong city, vietnam .doc Trang VB 2009
10452 DichCoBienUNEp .doc Trang VB 2009
10453 Review-Seagrass-South-China-Sea .pdf Trang VB 2009