Tên dự án

CSDL môi trường biển

Thuộc dự án Chính Phủ

Xây dựng, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2010

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-07.012

Người nhập số liệu

Thắng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (523)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
9739 Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9740 Quy hoạch sử dụng đất đồng bằng sông Hồng Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9741 Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9742 Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9743 Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9744 Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Yên Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9745 Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9746 Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9747 Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9748 Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Định Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9749 Báo cáo Quốc gia ô nhiễm biển từ đất liền + Phụ lục Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9750 Báo cáo Điều tra khảo sát về tình trạng dữ liệu tài nguyên và môi trường biển phục vụ cho CSDL môi trường biển Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9751 Phụ lục Quyết định 16/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9752 Báo cáo tổng kết kết quả quan trắc và phân tích môi trường biển Tây Nam Bộ và biển Côn Sơn năm 2008 (biển 5) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9753 Kết quả phân tích định tính sinh vật biển Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9754 Kết quả phân tích khí tượng thủy văn biển năm 2008 (biển 5) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9755 Kết quả phân tích nước biển năm 2008 (biển 5) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9756 Kết quả phân tích sinh vật biển năm 2008 (biển 5) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9757 Thông tin mẫu và thông số quan trắc năm 2008 (biển 5) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9758 Báo cáo tổng kết Trạm quan trắc môi trường biển ven bờ miền Bắc (biển 1 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9759 Báo cáo tóm tắt Trạm quan trắc môi trường biển ven bờ miền Bắc (biển 1 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9760 Báo cáo đợt 1 (biển 1 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9761 Báo cáo đợt 2 (biển 1 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9762 Kết quả phân tích nước biển đợt 1 và 2 (biển 1 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9763 Kết quả phân tích sinh vật biển định lượng đợt 1 và 2 (biển 1 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9764 Kết quả phân tích sinh vật biển định tính đợt 1 và 2 (biển 1 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9765 Kết quả phân tích mẫu trầm tích đợt 1 và 2 (biển 1 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9766 Báo cáo tổng kết (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9767 Thông số và phương pháp quan trắc (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9768 Báo cáo đợt 1 (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9769 Kết quả tổng hợp phân tích nước biển (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9770 Kết quả phân tích sinh vật định tính (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9771 Kết quả phân tích sinh vật biển (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9772 Kết quả phân tích khí tượng thủy văn biển (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9773 Kết quả phân tích chất lượng nước biển (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9774 Báo cáo đợt 2 (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9775 Kết quả tổng hợp phân tích nước biển đợt 2 (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9776 Kết quả phân tích sinh vật định tính đợt 2 (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9777 Kết quả phân tích sinh vật biển đợt 2 (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9778 Kết quả phân tích khí tượng thủy văn biển đợt 2 (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9779 Kết quả phân tích chất lượng nước biển đợt 2 (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9780 Thông số và phương pháp quan trắc đợt 2 (biển 2 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9781 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc phân tích môi trường vùng biển đông - Đông Nam, Nam Bộ (biển 4 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9782 Báo cáo Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc phân tích môi trường vùng biển đông - Đông Nam, Nam Bộ đợt 1 (biển 4 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9783 Kết quả phân tích khí tượng thủy văn biển và chất lượng nước đợt 1 (biển 4 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9784 Báo cáo Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc phân tích môi trường vùng biển đông - Đông Nam, Nam Bộ đợt 2 (biển 4 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9785 Kết quả phân tích khí tượng thủy văn biển và chất lượng nước đợt 2 (biển 4 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9786 Sơ đồ tọa độ điểm lấy mẫu2007 (biển 4 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9787 Sơ đồ vị trí lấy mẫu 2007 (biển 4 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9788 Báo cáo tổng kết (biển 5 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9789 Kết quả phân tích khí tượng thủy văn biển (biển 5 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9790 Kết quả phân tích chất lượng nước biển (biển 5 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9791 Kết quả phân tích sinh vật biển (biển 5 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9792 Kết quả phân tích sinh vật định tính (biển 5 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9793 Thông số và phương pháp quan trắc (biển 5 năm 2007) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9794 Báo cáo tổng kết trạm quan trắc môi trường biển ven bờ miền Bắc (biển 1 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9795 Kết quả phân tích sinh vật định lượng đợt 1 và 2 (biển 1 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9796 Kết quả phân tích sinh vật định tính đợt 1 và 2 (biển 1 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9797 Kết quả phân tích mẫu trầm tích đợt 1 và 2 (biển 1 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9798 Báo cáo kết quả đợt I-2006 (báo cáo 1) (biển 1 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9799 Báo cáo tổng kết (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9800 Kết quả phân tích động vật đáy (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9801 Kết quả phân tích động vật nổi (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9802 Kết quả phân tích sinh vật nổi (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9803 Thông số và phương pháp quan trắc (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9804 Bảng tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9805 Báo cáo đợt khảo sát đợt 1 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9806 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 1 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9807 Báo cáo khảo sát đợt 2 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9808 Kết quả phân tích sinh vật đáy (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9809 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 2 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9810 Kết quả phân tích động vật nổi đợt 2 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9811 Kết quả phân tích sinh vật nổi đợt 2 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9812 Báo cáo đợt 3 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9813 Kết quả phân tích sinh vật đợt 3 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9814 Kết quả phân tích sinh vật đáy đợt 3 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9815 Kết quả phân tích sinh vật nổi đợt 3 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9816 Kết quả phân tích động vật nổi đợt 3 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9817 Báo cáo đợt 4 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9818 Kết quả phân tích sinh vật đợt 4 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9819 Kết quả phân tích động vật nổi đợt 4 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9820 Kết quả phân tích sinh vật nổi đợt 4 (biển 2 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9821 Báo cáo tổng hợp 2006 (biển 4 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9822 Bieu 17A: Kết quả phân tích sinh vật biển đợt 1 (biển 4 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9823 Bieu 17B: Kết quả phân tích định tính sinh vật biển đợt 1 (biển 4 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9824 Kết quả phân tích khí tượng thủy văn và chất lượng nước đợt 1 (biển 4 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9825 Kết quả phân tích khí tượng thủy văn và chất lượng nước đợt 2 (biển 4 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9826 Bieu 17A: Kết quả phân tích sinh vật biển đợt 2 (biển 4 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9827 Bieu 17B: Kết quả phân tích định tính sinh vật biển đợt 2 (biển 4 năm 2006) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9828 Báo cáo tổng kết trạm quan trắc môi trường biển ven bờ miền Bắc (biển 1 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9829 Báo cáo đợt 1 (biển 1 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9830 Báo cáo đợt 2 (biển 1 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9831 Báo cáo tổng kết (biển 2 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9832 Báo cáo đợt 1 (biển 2 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9833 Mật độ động vật đáy nổi tại các khu vực monitoring ven biển miền Trung đợt 1 (biển 2 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9834 Bảng phân tích mẫu động vật đáy đợt 1 (biển 2 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9835 Bảng phân tích mẫu động vật nổi đợt 1 (biển 2 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9836 Bảng phân tích mẫu thực vật nổi đợt 1 (biển 2 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9837 Bảng phân tích mẫu động vật đáy đợt 2 (biển 2 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9838 Báo cáo kết quả khảo sát Monitoring biển miền Trung tháng 8/2005, phần sinh vật đợt 2 (biển 2 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9839 Bảng phân tích mẫu động vật nổi đợt 2 (biển 2 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9840 Bảng phân tích mẫu sinh vật nổi đợt 2 (biển 2 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9841 Báo cáo tổng kết kết quả quan trắc - phân tích môi trường vùng biển Đông - Đông Nam Nam Bộ (biển 4 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9842 Báo cáo kết quả quan trắc - phân tích môi trường vùng biển Đông - Đông Nam Nam Bộ đợt 1 (biển 4 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9843 Kết quả phân tích khí tượng thủy văn và chất lượng nước đợt 1 (biển 4 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9844 Biểu ghi kết quả phân tích chất lượng nước biển đợt 1 (biển 4 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9845 Kết quả phân tích sinh vật biển đợt 1 (biển 4 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9846 Kết quả phân tích định tính sinh vật biển đợt 1 (biển 4 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9847 Báo cáo kết quả quan trắc - phân tích môi trường vùng biển Đông - Đông Nam Nam Bộ đợt 2 (biển 4 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9848 Kết quả phân tích khí tượng thủy văn và chất lượng nước đợt 2 (biển 4 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9849 Kết quả phân tích sinh vật biển đợt 2 (biển 4 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9850 Kết quả phân tích định tính sinh vật biển đợt 2(biển 4 năm 2005) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9851 Báo cáo tổng kết 2004 trạm quan trắc môi trường biển miền bắc Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9852 Báo cáo đợt 1 năm 2004 Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9853 Báo cáo đợt 2 năm 2004 Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9854 Báo cáo đợt 3 năm 2004 Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9855 Báo cáo đợt 4 năm 2004 Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9856 Báo cáo tổng hợp năm 2004 kết quả quan trắc môi trường vùng ven biển miền Trung Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9857 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng ven biển miền Trung đợt I tháng 2/2004 Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9858 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng ven biển miền Trung đợt II tháng 5/2004 Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9859 Báo cáo kết quả khảo sát Monitoring biển miền Trung tháng 8/2004 Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9860 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng ven biển miền Trung đợt IV tháng 11/2004 Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9861 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc phân tích môi trường vùng biển đông - Đông Nam, Nam Bộ (biển 4 năm 2004) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9862 Báo cáo kết quả quan trắc - phân tích môi trường vùng biển Đông - Đông Nam, Nam Bộ đợt 1 năm 2004 (biển 4 năm 2004) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9863 Kết quả phân tích sinh vật biển đợt 1 (biển 4 năm 2004) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9864 Kết quả phân tích sinh vật biển định tính đợt 1 và 2 (biển 4 năm 2004) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9865 Kết quả phân tích khí tượng thủy văn đợt 1 (biển 4 năm 2004) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9866 Kết quả phân tích chất lượng nước biển đợt 1 (biển 4 năm 2004) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9867 Báo cáo kết quả quan trắc - phân tích môi trường vùng biển Đông - Đông Nam, Nam Bộ đợt 2 năm 2004 (biển 4) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .doc Trang
9868 Kết quả phân tích sinh vật biển đợt 2 (biển 4 năm 2004) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9869 Kết quả phân tích sinh vật biển định tính đợt 2 (biển 4 năm 2004) Cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường biển .xls Trang
9870 B_50_1 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9871 B_50_(1+13) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9872 C_48_34 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9873 C_48_35 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9874 C_48_36 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9875 C_48_40 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9876 C_48_41 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9877 C_48_42 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9878 C_48_43 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9879 C_48_46 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9880 C_48_47 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9881 C_48_54 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9882 C_48_55 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9883 C_48_57 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9884 C_48_58 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9885 C_48_66 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9886 C_48_67 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9887 C_48_68 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9888 C_48_69 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9889 C_48_78 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9890 C_48_79 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9891 C_48_(52+53) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9892 C_48_(81+82) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9893 C_49_3 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9894 C_49_13 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9895 C_49_14 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9896 C_49_25 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9897 C_50_(25+37) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9898 C_50_(26+38) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9899 C_50_(40+41) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9900 C_50_(40+54+66) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9901 C_50_(43+55) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9902 C_50_(61+74) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9903 C_50_(63+76) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9904 C_50_(73+74) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9905 D_49_1 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9906 D_49_2 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9907 D_49_14 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9908 D_49_26 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9909 D_49_27 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9910 D_49_39 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9911 D_49_51 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9912 D_49_63 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9913 D_49_75 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9914 D_49_87 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9915 E_48_8 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9916 E_48_9 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9917 E_48_20 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9918 E_48_32 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9919 E_48_44 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9920 E_48_45 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9921 E_48_57 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9922 E_48_58 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9923 E_48_70 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9924 E_48_71 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9925 E_48_83 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9926 E_48_84 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9927 E_48_96 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9928 E_49_85 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9929 F_48_60 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9930 F_48_71 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9931 F_48_72 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9932 F_48_83 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9933 F_48_84 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9934 F_48_93 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9935 F_48_94 Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9936 F_48_(82+70) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9937 F_49_(49+61) Cơ sở dữ liệu các khu nhạy cảm .mxd mảnh 1/100000
9938 Hiện trạng ô nhiễm các nguồn nước dải ven biển thành phố Hạ Long Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9939 Báo cáo đất ngập nước cửa sông Hồng vùng Thái Bình Nam Hà - Hải Phòng Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9940 Báo cáo ứng dụng công nghệ viễn thám và gis trong giải đoán, thành lập bản đồ biến động đất ngập nước huyện côn đảo Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9941 Chuyên đề thu thập và xử lý các số liệu về quan trắc chất lượng nước mặt huyện Côn Đảo Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9942 Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt huyện Côn Đảo - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9943 Việt Nam chiến lược quốc gia về bảo vệ và quản lý đất ngập nước: Hiện trạng, sử dụng và quản lý Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9944 Báo cáo phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng nước hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai trên phương diện thủy sinh vật Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9945 Báo cáo quan trắc môi trường nước lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai năm 2006 Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9946 Báo cáo đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước mặt vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2006 Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9947 Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2006 Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9948 Báo cáo kết quả đo nhanh chất lượng nước lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn năm 2007 Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9949 Báoc cáo tổng kết nhiệm vụ "Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn" năm 2007 Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9950 Báo cáo đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước mặt vào mùa mưa tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 2006-2007 Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9951 Báo cáo đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước mặt mùa khô tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 2007 Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9952 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ "Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn năm 2008" Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9953 Báo cáo kết quả đo chất lượng nước trên sông Thị Vải theo triều cường và triều kiệt Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9954 Báo cáo đánh giá diễn biến môi trường nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam từ 2005 - 2008 Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9955 Diện tích đất ngập nước các tỉnh (29 tỉnh) Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9956 Báo cáo chuyên đề "Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giải đoán, thành lập bản đồ biến động đất ngập nước đảo Phú Quốc" Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9957 Các vùng đất ngập nước có giá trị đa dạng sinh học và môi trường của Việt Nam Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9958 Đánh giá tài nguyên nước mặt Nghệ An Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9959 Đặc điểm đất ngập nước Bình Thuận Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9960 Thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước cảng cá Đông Hải và Cà Ná năm 2005 Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9961 Thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước các cảng cá Đông Hải,Cà Ná, Ninh Chữ, Mỹ Tân năm 2007 Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9962 Thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước các cảng cá Đông Hải,Cà Ná, Ninh Chữ, Mỹ Tân năm 2008 Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9963 Thông tin về sông Trường Giang - Quảng Nam Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9964 Báo cáo kết quả thực hiện: Giải đoán ảnh vệ tinh, viễn thám thực hiện dự án tổng thể ""điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam; dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển" Báo cáo khu đất ngập nước .doc Trang
9965 Báo cáo khoa học: thu thập số liệu về môi trường và tiềm năng vùng rừng ngập mặn ven biển Cà Mau làm căn cứ để quy hoạch hợp lý Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9966 Bảo vệ và quản lý đất ngập nước ven biển Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9967 Báo cáo ứng dụng công nghệ viễn thám và gis trong giải đoán, thành lập bản đồ biến động đường bờ huyện côn đảo Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9968 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu dự án điều tra, đánh giá tổng hợp vùng ngập mặn ven biển phục vụ chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến 2020 Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9969 Báo cáo đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2006 Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9970 Báo cáo hiện trạng chất lượng nước biển ven bờ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2006 Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9971 Báo cáo chuyên đề "Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giải đoán, thành lập bản đồ biến động đường bờ biển và cửa sông đảo Phú Quốc" Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9972 Khảo sát, đánh giá và đề xuất kế hoạch quản lý và sử dụng bền vững đất ngập nước cửa sông, ven biển huyện Nghĩa Hưng, Nam Định Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9973 Ứng dụng công nghệ viễn thám để quản lý dải ven biển Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9974 Báo cáo quốc gia ô nhiễm biển từ đất liền Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9975 Tổng hợp kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước biển ven bờ khu vực Hà Tĩnh năm 2008 Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9976 Tình hình xâm nhập mặn ở Bến Tre Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9977 Kết quả quan trắc nước biển ven bờ Quảng Nam Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9978 Bảng kết quả quan trắc nước biển ven bờ tỉnh Kiên Giang năm 2009 Báo cáo về khu đất ngập mặn .doc Trang
9979 Chuyên đề đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học trên địa bàn Thái Bình Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9980 Báo cáo tóm tắt tổng hợp kết quả quan trắc môi trường ven biển miền Trung Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9981 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam năm 1998 Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9982 Hồ sơ môi trường biển và ven biển Quảng Bình Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9983 Hội thảo quản lý môi trường biển và đới bờ Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9984 Tài nguyên rừng Nghệ An Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9985 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ phòng chống BVMT dải hệ sinh thái ven biển thành phố Hạ Long Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9986 Hiện trạng môi trường sinh thái dải ven biển thành phố Hạ Long Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9987 Báo cáo ứng dụng công nghệ viễn thám và gis trong giải đoán, thành lập bản đồ biến động lớp phủ rừng huyện côn đảo Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9988 Hội thảo Khoa học: "Nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội - môi trường vùng sinh thái đặc thù Quảng Bình, Quảng Trị" Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9989 Báo cáo hiện trạng và suy thoái rạn san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9990 Báo cáo chuyên đề "Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giải đoán, thành lập bản đồ biến động lớp phủ thực vật rừng đảo Phú Quốc" Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9991 Báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2008 - 2020 Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9992 Thông tin rừng Sác - Ninh Thuận Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9993 Báo cáo rạn san hô Phú Yên Báo cáo về hệ sinh thái biển .doc Trang
9994 Đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh khu vực nhạy cảm tràn dầu .doc Trang
9995 Chuyên đề thu thập và xử lý các số liệu về các trạm ứng phó sự cố môi trường huyện Côn Đảo khu vực nhạy cảm tràn dầu .doc Trang
9996 Đánh giá hệ thống ứng phó sự cố môi trường huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khu vực nhạy cảm tràn dầu .doc Trang
9997 Dự báo khả năng lan truyền vệt dầu ở vùng biển phía Nam (từ Nam Thuận đến Minh Hải) khu vực nhạy cảm tràn dầu .doc Trang
9998 Báo cáo tóm tắt kiểm kê đánh giá các khu vực đối tượng có giá trị kỳ quan thiên nhiên, di sản tự nhiên và ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
9999 Báo cáo tổng kết thực hiện dự án trồng rừng sinh thái sở rẩy Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10000 Báo cáo v/v đánh giá tình hình thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10001 Đề xuất các giải pháp khôi phục tài nguyên rừng sau cơn bão lin da 1997 Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10002 Hệ sinh thái rừng ngập mặn côn đảo Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10003 Hiện trạng Động vật rừng vườn quốc gia côn đảo Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10004 Thực vật rừng vườn quốc gia côn đảo Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10005 Tổng hợp các thông tin về VQG Côn Đảo Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10006 Chiến lược định hướng phát triển du lịch bền vững tại Côn Đảo thời kỳ 2008 - 2012 Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10007 Báo cáo tham luận về cơ chế phối kết hợp giữa các dự án được triển khai trên địa bàn huyện Côn Đảo Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10008 Chuyên đề đánh giá năng lực trang thiết bị và năng lực quản lý của vườn quốc gia Côn Đảo Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10009 Dự án quy hoạch đầu tư phát triển Vườn Quốc gia Côn Đảo, giai đoạn 2006 - 2010 Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10010 Dự án quy hoạch đầu tư phát triển Vườn Quốc gia Côn Đảo, giai đoạn 2007 - 2011 Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10011 Dự án quy hoạch tổng thể đầu tư phát triển Vườn Quốc Gia Côn Đảo giai đoạn 2010 Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10012 Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu biến động lớp phủ thực vật vườn quốc gia U Minh Thượng Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10013 Báo cáo đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng của Việt Nam và đề xuất các giải pháp để thu hút cộng đồng cùng tham gia quản lý bảo vệ rừng tại vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định Báo cáo về vườn quốc gia, khu vực bảo tồn .doc Trang
10014 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2000 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10015 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2000 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10016 Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Long An Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10017 Chuyên đề đánh giá hiện trạng môi trường biển và bờ biển trên địa bàn Thái Bình Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10018 Chuyên đề đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn Thái Bình Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10019 Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Thái Bình 1998 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10020 Đánh giá tác động môi trường tổng hợp cho các vùng biển và đới bờ (Tài liệu tập huấn) Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10021 BCTT Kết quả quan trắc MT Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 2007 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10022 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Ninh Bình năm 1998 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10023 Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Thái Bình năm 1994 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10024 Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10025 Báo cáo ứng dụng công nghệ viễn thám và gis trong giải đoán, thành lập bản đồ biến động đường bờ, đất ngập nước, diện tích rừng côn đảo; xây dựng cơ sở dữ liệu gis về tài nguyên - môi trường vùng côn đảo Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10026 Báo cáo tổng hợp Quy định phân vùng phát thải khí thải, xả thải nước thải theo Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10027 Báo cáo kết quả thực hiện tiểu dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng và dự báo biến động môi trường biển Côn Đảo đến năm 2010 và định hướng đến năm 2030 tỷ lệ 1/50.000 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10028 Môi trường Biển Việt Nam Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10029 Báoc cáo quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2007 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10030 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ "Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2008" Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10031 Hiện trạng môi trường Đầm Nại - Ninh Thuận Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10032 Báo cáo kết quả dự án "Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố các vùng nhạy cảm môi trường" Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10033 Báo cáo tổng hợp tiểu dự án "Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giải đoán, thành lập bản đồ biến động đường bờ, đất ngập nước, diện tích rừng đảo Phú Quốc" Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10034 Báo cáo tổng hợp đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất hệ thống các thuật ngữ, khái niệm thông dụng phục vụ công tác điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển" Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10035 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Tĩnh năm 2007 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10036 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Tĩnh năm 2005 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10037 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông nghiệp nông thôn Hà Tĩnh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10038 Báo cáo rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế và tầm nhìn đến năm 2020 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10039 Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Nghệ An Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10040 Báo cáo hiện trạng môi trường đô thị, công nghiệp và làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2006 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10041 Tổng quan tài nguyên thiên nhiên Nghệ An Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10042 Hiện trạng môi trường vùng khảo sát quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Nghệ An Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10043 Quy hoạch tổng thể thủy sản ngành thủy sản Quảng Bình năm 2001-2010 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10044 Báo cáo quy hoạch chi tiết thủy lợi vùng Lệ Ninh - Quảng Bình Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10045 Báo cáo hiện trạng môi trường Quảng Bình 2005 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10046 Báo cáo quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2008 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10047 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2007 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10048 Báo cáo quy hoạch phát triển thủy sản Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10049 Báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông, lâm nghiệp, thủy lợi tỉnh Quảng Trị Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10050 Báo cáo hiện trạng về quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn nước, mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2005 - 2015 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10051 Báo cáo tóm tắt về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường biển tỉnh Thái Bình Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10052 Báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Ninh Bình năm 2008 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10053 Báo cáo hiện trạng môi trường đô thị tỉnh Quảng Nam năm 2007 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10054 Hiện trạng môi trường Quảng Nam năm 2004 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10055 Báo cáo tình hình quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10056 Báo cáo tổng hợp thông tin vùng biển Bình Định Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10057 Công văn cung cấp thông tin số liệu đảo Cà Mau Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10058 Báo cáo Hiện trạng môi trường Quảng Nam năm 2005 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10059 Báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10060 Báo cáo hiện trạng môi trường công nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2006 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10061 Kế hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh năm 2010 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10062 Báo cáo công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão, nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Nghệ An năm 2009 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10063 Kế hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh năm 2010 - 2015 Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10064 Báo cáo tổng kết "Thu thập, điều tra, khảo sát, bổ sung thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đới bờ vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận)" Báo cáo dữ liệu chung khu vực nhạy cảm .doc Trang
10065 Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước (Báo cáo tổng hợp) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10066 Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước (Báo cáo tóm tắt) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10067 Điều tra đánh giá thực trạng sử dụng đất các huyện ven biển vùng Khu Bốn cũ (Tóm tắt) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10068 Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển; tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10069 Đánh giá nguy cơ gây suy thoái chất lượng và môi trường đất vùng ven biển và các hải đảo Duyên hải Nam Trung Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10070 Điều tra đánh giá chất lượng đất vùng ven biển và các hải đảo Nam Trung Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10071 Đề xuất định hướng sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực đến năm 2020 của vùng ven biển Duyên hải Nam Trung bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10072 Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo thành phố hải phòng (năm 2010). Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10073 Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh hà tĩnh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10074 Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo thành phố Quảng Ninh Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10075 Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Ninh Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10076 Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo Quảng Trị Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10077 Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10078 Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Thái Bình Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10079 Hồ sơ môi trường đới bờ_Thanh Hóa Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10080 Nghiên cứu xây dựng hồ sơ đới bờ phục vụ quản lý bền vững tài nguyên môi trường ở cấp tỉnh vùng miền bắc Việt Nam, thí điểm tại một số trong các các tỉnh ven biển Thái Bình, Quảng Bình hoặc Nghệ An Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10081 Chương trình khung thứ sáu ưu tiên A2 "Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên" Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10082 Báo cáo thu thập, tổng hợp tài liệu về sạt lở bờ sông vùng T.P. Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10083 Về hệ thống cảng biển, hoạt động vận tải biển, vấn đề an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10084 Điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển liên quan đến lĩnh vực nghề cá nước ta Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10085 Báo cáo hiện trạng môi trường biển năm 2004 Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10086 Kinh nghiệm xử lý sự cố tràn dầu của XNLD VIETSOVPETRO Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10087 Sự cố tràn dầu nguy cơ và ứng phó Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10088 Công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10089 Du lịch biển đảo trong phạm vi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiềm năng và thách thức Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10090 Đa dạng sinh học biển côn đảo cơ hội và thách thức Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10091 Bảo vệ và phát triển các khu bảo tồn biển Việt Nam nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, bảo đảm khai thác bền vững Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10092 Hiện trạng ô nhiễm môi trường sông Thị Vải - nguồn và phương hướng bảo vệ môi trường Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10093 Quá trình hình thành cửa sông ESTUARY vịnh Gành Rái và hệ thống lạch triều sông Thị Vải và những vấn đề ô nhiễm liên quan Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10094 Đề án "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn nước dưới đất và khả năng cung cấp nước sinh hoạt dải ven biển miền Trung từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu" Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10095 Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10096 Công ước về Đa dạng sinh học, 1992 Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10097 Tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm miền Trung hiện trạng và một số vấn đề Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10098 Hiện trạng quản lý và sử dụng đất ngập nước ven biển và đề xuất giải pháp quản lý Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10099 Báo cáo nghiên cứu, đánh giá hiện trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn nước dưới đất và khả năng cung cấp nước sinh hoạt dải ven biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Kiên Giang Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10100 Các yêu cầu đối với nghiên cứu các chất thải khai thác và chế biến khoáng sản Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10101 Khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động khai thác khoáng sản tại một số vùng trọng điểm khu vực phía Nam, đề xuất biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10102 Khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động khai thác khoáng sản tại một số vùng trọng điểm khu vực phía Nam, đề xuất biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (tóm tắt) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10103 Điều tra, đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường do các hoạt động khai thác khoáng sản gây ra và đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10104 Một số nguy cơ của dải ven bờ và những tác động đến phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10105 Quản lý tổng hợp vùng bờ góp phần phát triển bền vững tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10106 Quan trắc và phân tích môi trường Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10107 Tìm kiếm và thăm dò các mỏ nguyên liệu và khoáng sản dùng cho công nghiệp vật liệu xây dựng Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10108 Một số đặc điểm về địa chất - khoáng sản, địa động lực địa chất tai biến vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10109 Định hướng quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường đới ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10110 Tiềm năng di sản địa chất và công viên địa chất đới ven biển và hải đảo Việt Nam thí dụ các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10111 HT ve DTNL DTCB&QL TNMT Bien Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10112 Ho so doi bo Quoc gia_Azecbaijan Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển word, TA Trang
10113 Ho so doi bo_IR Iran Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10114 Ho so doi bo_Nigeria Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10115 Ho so Moi truong Doi bo dao Olango_Philippines Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10116 Ho so Moi truong Doi bo phia Dong Negrosl_Philippines Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10117 Ho so Moi truong Doi bo phia Tay Bac_Bohol_Philippines Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10118 Ho so Moi truong Doi bo vinh Malalag_Philippines Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10119 Ho so Moi truong Doi bo vinh Sarangani_Philippines Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10120 Ho so Moi truong Doi bo_San vicente Palawan Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10121 Ho so Moi truong Khu vưc_vung Trung Mi Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10122 Ho so Moi truong Quoc gia_Guyana Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10123 Ho so Moi truong Quoc gia_Indonesia Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10124 Ho so Moi truong Quoc gia_ Jordan Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10125 Ho so Moi truong Quoc gia_ Myanmar Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10126 Ho so Moi truong Quoc gia_Sierra leone Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10127 Ho so Moi truong Quoc gia_vung bo bien Nga Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10128 Ho so Moi truong va thuy san Doi bo_Bohol_philippines Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển PDF, TA Trang
10129 Hồ sơ môi trường đới bờ Việt Nam phần I Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển word Trang
10130 Hồ sơ môi trường đới bờ Việt Nam phần II Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển word, TA Trang
10131 Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở Chuyên đề: “Xây dựng mẫu hồ sơ môi trường điều kiện tự nhiên đới bờ: địa hình, địa mạo, khí hậu” Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10132 Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở Chuyên đề: “Xây dựng mẫu hồ sơ môi trường nhóm kinh tế- văn hóa - xã hội, khu công nghiệp, chế xuất…” Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10133 Báo cáo thực hiện hợp đồng thuê khoán chuyên môn Chuyên đề: “Xây dựng mẫu Hồ sơ môi trường nhóm tài nguyên thiên nhiên đới bờ: tài nguyên sinh vật rừng ngập mặn, đa dạng sinh học, nguồn lợi thuỷ sản” Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10134 MTB Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10135 Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở Chuyên đề: “Xây dựng mẫu HSMT nhóm hiện trạng môi trường: môi trường nước, trầm tích tầng mặt, các dang ô nhiễm khác…” Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10136 Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở Chuyên đề: “Nghiên cứu đề xuất hệ thống phân loại Hồ sơ môi trường đới bờ” Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10137 Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở Chuyên đề: “Xây dựng mẫu hồ sơ môi trường nhóm tài nguyên thiên nhiên đới bờ: tài nguyên khoáng sản (ilmenis, VLXD, sét kaolin, …), dầu khí…” Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10138 Báo cáo thực hiện hợp đồng thuê khoán chuyên môn “Về việc: Nghiên cứu xây dựng hồ sơ đới bờ phục vụ quản lý bền vững tài nguyên môi trường ở cấp tỉnh vùng miền Bắc Việt Nam, thí điểm tại một trong các tỉnh ven biển Thái Bình, Quảng Bình hoặc Nghệ An” Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10139 Báo cáo tóm tắt đề tài Đánh giá hiện trạng hoạt động khai thác khoáng sản rắn tại một số vùng phía nam và đề xuất biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản (Bao cao de tai_Tom Tat) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10140 Báo cáo nghiên cứu các khu bảo tồn địa chất ở Việt Nam Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10141 Quảng Ninh với Chương trình hành động về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10142 Báo cáo hợp phần III Kết quả điều tra, đánh giá tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10143 Báo cáo tóm tắt hợp phần III Kết quả điều tra, đánh giá tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10144 Phụ lục Báo cáo tổng kết chương trình địa chất đô thị Việt Nam (1992-2002) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10145 Báo cáo tổng kết chương trình địa chất đô thị Việt Nam (1992-2002) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10146 Biểu cân đối quỹ đất của các tỉnh Nam Trung Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .xls Trang
10147 BcaoTHop muc3,2(18-12) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10148 Báo cáo chuyên đề Định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo duyên hải nam trung bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10149 Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đất các huyện ven biển và hải đảo vùng Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10150 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng ven biển Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10151 Chỉ tiêu KTXH các huyện vùng ven biển Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .xls Trang
10152 Chỉ tiêu KTXH tòan tỉnh vùng ven biển Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .xls Trang
10153 Thổ nhưỡng 3.1 vùng ven biển Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .xls Trang
10154 Diện tích đất Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10155 Xây dựng hệ thống quan điểm khai thác sử dụng đất vùng ven biển Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10156 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá nguy cơ gây suy thoái chất lượng và môi trường đất vùng ven biển và hải đảo Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10157 Báo cáo chuyên đề Đánh giá tiềm năng đất đai cho các mục đích sử dụng vùng ven biển và các hải đảo Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10158 Báo cáo chuyên đề Xác định phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10159 Báo cáo chuyên đề xây dựng hệ thống quan điểm khai thác sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10160 Báo cáo chuyên đề Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10161 Báo cáo chuyên đề Cân đối quỹ đất giữa nhu cầu sử dụng với tiềm năng đất đai vùng ven biển và các hải đảo Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10162 Báo cáo chuyên đề Đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 vùng ven biển Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10163 Báo cáo chuyên đề Đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất theo hướng bền vững và hiệu quả vùng ven biển và các hải đảo Đông Nam Bộ Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10164 Báo cáo chuyên đề Định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Cửu Long Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10165 Báo cáo tổng hợp Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đất các huyện ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Cửu Long Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10166 Báo cáo chuyên đề Đánh giá tiềm năng đất đai cho các mục đích sử dụng vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Cửu Long Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10167 Báo cáo chuyên đề Xây dựng hệ thống quan điểm khai thác sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Cửu Long Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10168 Báo cáo chuyên đề Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10169 Báo cáo chuyên đề đánh giá nguy cơ gây suy thoái chất lượng và môi trường đất vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Cửu Long Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10170 Báo cáo chuyên đề Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo Đồng bằng sông Cửu Long (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10171 Báo cáo chuyên đề Xác định phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Cửu Long (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10172 Báo cáo chuyên đề Đánh giá số lượng đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long (năm 2008) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10173 Báo cáo tổng hợp Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đất các huyện ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Hồng (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10174 Báo cáo chuyên đề Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng (năm 2008) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10175 Báo cáo chuyên đề Đánh giá số lượng đất đai vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Hồng (năm 2008) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10176 Báo cáo chuyên đề Đánh giá nguy cơ gây suy thoái chất lượng và môi trường đất vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Hồng (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10177 Báo cáo chuyên đề Đánh giá tiềm năng đất đai cho các mục đích sử dụng vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Hồng (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10178 Báo cáo chuyên đề Xác định phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Hồng (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10179 Báo cáo chuyên đề Xây dựng hệ thống quan điểm khai thác sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Hồng (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10180 Báo cáo chuyên đề Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Hồng (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10181 Báo cáo chuyên đề đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Hồng (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10182 Báo cáo chuyên đề Đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất theo hướng bền vững và hiệu quả vùng ven biển và hải đảo đồng bằng sông Hồng (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10183 Báo cáo chuyên đề Định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vùng ven biển và các hải đảo đồng bằng sông Hồng (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10184 Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo thành phố Hải Phòng (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10185 Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10186 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Nam Định (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10187 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Nam Định (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10188 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Ninh Bình (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10189 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Ninh Bình (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10190 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Nghệ An (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10191 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Nghệ An (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10192 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Quảng Bình (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10193 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Quảng Bình (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10194 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Thái Bình (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10195 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10196 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10197 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10198 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10199 Báo cáo chuyên đề Kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng có thể khai thác đảo Chiến Thắng, tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10200 Báo cáo chuyên đề Kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng có thể khai thác đảo Trà Ngọ, tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10201 Báo cáo chuyên đề Kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng có thể khai thác đảo Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10202 Báo cáo chuyên đề Kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng có thể khai thác vùng Móng Cái - Trà Cổ, tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10203 Báo cáo Kết quả đo vẽ ĐC - ĐCTV thuộc dự án " điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất; nước mặt tại các thuỷ vực ven bờ, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo" tỷ lệ 1:50.000 thuộc huyện Hải Hà, Móng Cái, Trà Cổ, Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh (năm 2008) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10204 Báo cáo Kết quả công tác đo vẽ ĐC - ĐCTV tỷ lệ 1/50 000 thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thuộc đề án “Điều tra, đánh giá tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo” (tháng 12/2007) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10205 Báo cáo chuyên đề Kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng có thể khai thác vùng Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10206 Báo cáo hợp phần III Kết quả điều tra, đánh giá tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10207 Báo cáo chuyên đề Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10208 Báo cáo chuyên đề Đánh giá điều kiện địa chất đến sự hình thành nước dưới đất tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10209 Báo cáo chuyên đề Đánh giá tài nguyên nước mặt sự phân bố của chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10210 Báo cáo chuyên đề Đánh giá tài nguyên nước dưới đất và sự phân bố của chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10211 Báo cáo chuyên đề Đánh giá chất lượng nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10212 Báo cáo chuyên đề Đánh giá hiện trạng khai thác tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10213 Báo cáo chuyên đề Dự thảo quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ cở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10214 Báo cáo chuyên đề Đề xuất biện pháp khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10215 Chuyên đề Đánh giá hiện trạng khai thác tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10216 Báo cáo kết quả đo địa vật lý xác định ranh giới mặn nhạt Xuân Trường - Nam Định Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10217 Bao cao phan tich CNN vung Bac Trung Bo Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10218 Bao cao phan tich CNN vung Dong Bang Song Cuu Long Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10219 Bao cao phan tich CNN vung Dong Bang Song Hong Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10220 Bao cao phan tich CNN vung Dong Nam Bo Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10221 Bao cao phan tich CNN vung Nam Trung Bo Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10222 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, điều tra tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt tại các thủy vực ven biển vùng Nam Trung Bộ (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10223 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, điều tra tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt tại các thủy vực ven biển vùng Bắc Trung Bộ (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10224 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, điều tra tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt tại các thủy vực ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long(năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10225 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, điều tra tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt tại các thủy vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10226 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, điều tra tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt tại các thủy vực ven biển vùng Đông Nam Bộ (năm 2009) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10227 Báo cáo Kết quả thực hiện dự án lập bản đồ địa chất thủy văn - quy hoạch nước dưới đất tỉnh Quảng Ninh (năm 2006) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10228 Báo cáo hiện trạng môi trường Quảng Ninh năm 2005 Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10229 Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh mùa khô năm 2008 Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10230 Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh mùa khô năm 2007 Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10231 Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh mùa mưa năm 2007 Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10232 Báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ninh mùa mưa năm 2008 Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10233 Báo cáo hiện trạng môi trường Quảng Ninh năm 2006 Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10234 Tóm tắt báo cáo kết quả điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo Nam Trung Bộ (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10235 Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo Nam Trung Bộ (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10236 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Bình Định (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10237 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Bình Thuận (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10238 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10239 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10240 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Ninh Thuận (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10241 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Phú Yên (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10242 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Nam (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10243 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10244 Báo cáo chuyên đề Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo thành phố Đà Nẵng (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10245 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng có thể khai thác vùng Hoài Nhơn tỉnh Bình Định (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10246 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng có thể khai thác vùng Tân Thành tỉnh Bìa Rịa - Vũng Tàu (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10247 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Bình Định (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10248 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Bình Thuận (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10249 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10250 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Khánh Hoà (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10251 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Ninh Thuận (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10252 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Phú Yên (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10253 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Nam (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10254 Báo cáo chuyên đề Đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi (năm 2010) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10255 Báo cáo Điều tra tai biến địa chất ven biển Nam Trung Bộ (từ Khánh Hào đến Bình Thuận) vùng Liên Hương - Phan Rí Cửa, tỉnh Bình Thuận (năm 2007) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10256 Báo cáo Điều tra tai biến địa chất ven biển Nam Trung Bộ (từ Khánh Hào đến Bình Thuận) vùng Nha Trang - Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà (năm 2007) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10257 Báo cáo Điều tra tai biến địa chất ven biển Nam Trung Bộ (từ Khánh Hào đến Bình Thuận) vùng Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà (năm 2007) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10258 Báo cáo Điều tra tai biến địa chất ven biển Nam Trung Bộ (từ Khánh Hào đến Bình Thuận) vùng Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (năm 2007) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10259 Báo cáo Điều tra tai biến địa chất ven biển Nam Trung Bộ (từ Khánh Hào đến Bình Thuận) vùng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (năm 2007) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10260 Báo cáo Điều tra tai biến địa chất ven biển Nam Trung Bộ (từ Khánh Hào đến Bình Thuận) - thuyết minh tập 1 (năm 2007) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang
10261 Báo cáo Điều tra tai biến địa chất ven biển Nam Trung Bộ (từ Khánh Hào đến Bình Thuận) - thuyết minh tập 2 (năm 2007) Cơ sở dữ liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường biển .doc Trang