Tên dự án

CSDL ranh giới biển Việt Nam

Thuộc dự án Chính Phủ

Xây dựng, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2010

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-07.011

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (178)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
9561 Công ước về biển cả 1958_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1958
9562 Công ước về biển cả 1958_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1958
9563 Công ước về thềm lục địa 1958_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1958
9564 Công ước về thềm lục địa 1958_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1958
9565 Công ước về đánh bắt và bảo tồn tài nguyên sinh vật ở biển cả 1958_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1958
9566 Công ước về đánh bắt và bảo tồn tài nguyên sinh vật ở biển cả 1958_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1958
9567 Công ước về lãnh hải và vùng tiếp giáp 1958_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1958
9568 Công ước về lãnh hải và vùng tiếp giáp 1958_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1958
9569 Công ước quốc tế về Luật Biển của Liên hợp quốc năm 1982_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1982
9570 Công ước quốc tế về Luật Biển của Liên hợp quốc năm 1982_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1982
9571 Thoả thuận thực hiện phần XI của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (1994)_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1994
9572 Thoả thuận thực hiện phần XI của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (1994)_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1994
9573 Cam kết đánh cá có trách nhiệm của FAO 1995_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1995
9574 Cam kết đánh cá có trách nhiệm của FAO 1995_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1995
9575 Thoả thuận thực hiện các điều khoản của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 liên quan đến bảo tồn và quản lý các đàn cá lưỡng cư và di cư xa_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1995
9576 Thoả thuận thực hiện các điều khoản của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 liên quan đến bảo tồn và quản lý các đàn cá lưỡng cư và di cư xa_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1995
9577 Tuyên bố của Hội nghị môi trường sống của Liên hợp quốc năm 1972_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1972
9578 Tuyên bố của Hội nghị môi trường sống của Liên hợp quốc năm 1972_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1972
9579 Tuyên bố của hội nghị môi trường và phát triển của Liên hợp quốc năm 1992 (Tuyên bố Rio)_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1992
9580 Tuyên bố của hội nghị môi trường và phát triển của Liên hợp quốc năm 1992 (Tuyên bố Rio)_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1992
9581 Agenda 21_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang
9582 Agenda 21_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang
9583 Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển năm 1974 (SOLAS74) Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1974
9584 Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978 và nghị định thư bổ sung năm 1995 (STCW78/95) Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1995
9585 Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm dầu từ biển năm 1973 và nghị định thư bổ sung năm 1978 (MARPOL 73/78)_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1978
9586 Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm dầu từ biển năm 1973 và nghị định thư bổ sung năm 1978 (MARPOL 73/78)_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1978
9587 Công ước quốc tế về phòng ngừa va chạm trên biển năm 1972 (COLREG 72)_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1972
9588 Công ước quốc tế về phòng ngừa va chạm trên biển năm 1972 (COLREG 72)_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1972
9589 Công ước quốc tế về mạn khô năm 1966 (LL66)_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1966
9590 Công ước quốc tế về mạn khô năm 1966 (LL66)-Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1966
9591 Nghị định thư về đánh cá có trách nhiệm 1995_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1955
9592 Nghị định thư về đánh cá có trách nhiệm 1995_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1955
9593 Nghị định thư bổ sung năm 1978 của SOLAS 74_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1978
9594 Nghị định thư bổ sung năm 1978 của SOLAS 74_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1978
9595 Công ước quốc tế về thông tin toàn cầu (INMARSAT) Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang
9596 Biên bản ghi nhớ về kiểm tra của quốc gia có cảng biển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (TOKYO - MOU) ngày 01/12/1993 Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1993
9597 Hiệp định ASEAN về tìm kiếm cứu nạn trên biển Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang
9598 Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ 1995 và hai Nghị định thư thực hiện Hiệp định 1997 và 1998_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1995, 1997, 1998
9599 Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ 1995 và hai Nghị định thư thực hiện Hiệp định 1997 và 1998_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1995, 1997, 1998
9600 Công ước Basel về kiểm soát các hoạt động di chuyển chất thải độc hại qua biên giới và sự tiêu huỷ chúng năm 1989 và Nghị định thư về trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại do các hoạt động di chuyển chất thải độc hại qua biên giới và sự tiêu huỷ chúng năm 1999_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1999
9601 Công ước Basel về kiểm soát các hoạt động di chuyển chất thải độc hại qua biên giới và sự tiêu huỷ chúng năm 1989 và Nghị định thư về trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại do các hoạt động di chuyển chất thải độc hại qua biên giới và sự tiêu huỷ chúng năm 1999_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1999
9602 Công ước về tính đa dạng sinh vật học năm 1994 và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh vật học năm 2000_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1994, 2000
9603 Công ước về tính đa dạng sinh vật học năm 1994 và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh vật học năm 2000_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1994, 2000
9604 Công ước Vienna về Bảo vệ tầng Ozone năm 1985 và Nghị định thư Montreal về các chất làm thủng tầng Ozone năm 1987_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1985; 1987
9605 Công ước Vienna về Bảo vệ tầng Ozone năm 1985 và Nghị định thư Montreal về các chất làm thủng tầng Ozone năm 1987_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1985; 1987
9606 Nghị định khuôn khổ Liên Hiệp Quốc về thay đổi khí hậu năm 1992 và Nghị định thư Kyoto năm 1997_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1992, 1997
9607 Nghị định khuôn khổ Liên Hiệp Quốc về thay đổi khí hậu năm 1992 và Nghị định thư Kyoto năm 1997_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1992, 1997
9608 Công ước Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hoá năm 1994_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1994
9609 Công ước Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hoá năm 1994_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1994
9610 Công ước Aarhus về sử dụng thông tin và sự tham gia của công chúng trong việc đưa ra quyết định và quyền tài phán đối với các vấn đề về môi trường năm 1998. Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1998
9611 Công ước Espoo về đánh giá tác động của môi trường trong bối cảnh vượt biên năm 1991 Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1991
9612 Công ước về Thương mại Quốc tế về các quần thể thực vật và quần thể động vật đang bị gây nguy hiểm năm 1963 ( CITES)_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1963
9613 Công ước về Thương mại Quốc tế về các quần thể thực vật và quần thể động vật đang bị gây nguy hiểm năm 1963 ( CITES)_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1963
9614 Công ước liên quan đến bảo vệ di sản Văn hóa và di sản Thiên nhiên năm 1972_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1972
9615 Công ước liên quan đến bảo vệ di sản Văn hóa và di sản Thiên nhiên năm 1972_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1972
9616 Công ước Quốc tế về trách nhiệm của Bên thứ ba trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử năm 1960_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1960
9617 Công ước Quốc tế về trách nhiệm của Bên thứ ba trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử năm 1960_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1960
9618 Công ước Quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu mỏ năm 1969 Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1969
9619 Công ước Vienna về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân năm 1963_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1963
9620 Công ước Vienna về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân năm 1963_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1963
9621 Bản ghi nhớ bộ luật Alimentarius Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang
9622 Việt Nam và công ước luật biển – cơ hội và thách thức của việc gia nhập_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang
9623 Việt Nam và công ước luật biển – cơ hội và thách thức của việc gia nhập_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang
9624 Giải thích điều 121 khoản 3 của công ước montego bay về luật biển; những “mỏm đá không thích hợp cho con người đến ở hoặc cho một đời sống kinh tế riấng…”_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang
9625 Giải thích điều 121 khoản 3 của công ước montego bay về luật biển; những “mỏm đá không thích hợp cho con người đến ở hoặc cho một đời sống kinh tế riấng…”_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang
9626 Một số mặt pháp lí của vấn đề liên quan đến việc hoạch định vùng nước lãnh hải của các quần đảo_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang
9627 Một số mặt pháp lí của vấn đề liên quan đến việc hoạch định vùng nước lãnh hải của các quần đảo_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang
9628 Lãnh hải của các quần đảo_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1997
9629 Lãnh hải của các quần đảo_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1997
9630 Nghị quyết A.870 (20) đã được thông qua ngày 27/11/1997_Bản gốc Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1998
9631 Nghị quyết A.870 (20) đã được thông qua ngày 27/11/1997_Bản dịch Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế ) .doc Trang 1998
9632 Công ước về gia nhập Tổ chức Hàng hải Thế giới (IMO Convention 48) Các công ước quốc tế, Thỏa thuận, Hiệp định liên quan đến hoạt động hàng hải Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia .doc Trang
9633 Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969 (TONNAGE 69)_Bản gốc Các công ước quốc tế, Thỏa thuận, Hiệp định liên quan đến hoạt động hàng hải Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia .doc Trang 1969
9634 Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969 (TONNAGE 69)_Bản dịch Các công ước quốc tế, Thỏa thuận, Hiệp định liên quan đến hoạt động hàng hải Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia .doc Trang 1969
9635 Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh_Bản gốc Các công ước quốc tế, Thỏa thuận, Hiệp định liên quan đến hoạt động hàng hải Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia .doc Trang
9636 Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh_Bản dịch Các công ước quốc tế, Thỏa thuận, Hiệp định liên quan đến hoạt động hàng hải Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia .doc Trang
9637 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Thái Lan (Sửa đổi, bổ sung) Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9638 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Cu Ba Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9639 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Hungari Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9640 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Inđônêxia_Bản gốc Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9641 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Inđônêxia_Bản dịch Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9642 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Philíppin Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9643 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Malaixia Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9644 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Xingapo_Bản gốc Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9645 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Xingapo_Bản dịch Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9646 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Ucraina Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9647 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Trung Quốc Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9648 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Liên Bang Nga_Bản gốc Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9649 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Liên Bang Nga_Bản dịch Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9650 Hiệp định hàng hải Việt Nam - CHLB Đức Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9651 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Rumani Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9652 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Ba Lan_Bản gốc Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9653 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Ba Lan_Bản dịch Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9654 Hiệp định hàng hải Việt Nam - Hàn Quốc Các Hiệp định hàng hải của Việt Nam và nước ngoài .doc Trang
9655 Hiến pháp Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .pdf Trang 1992
9656 Bộ luật hàng hải Việt Nam Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .doc Trang 2005
9657 Luật dầu khí Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .pdf Trang 1993
9658 Luật tài nguyên nước Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .pdf Trang 1998
9659 Luật bảo vệ môi trường Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .pdf Trang 2005
9660 Luật biên giới quốc gia Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .pdf Trang 2003
9661 Nghị quyết của quốc hội phê chuẩn Công ước luật biển 1982 Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .pdf Trang 1982
9662 Pháp lệnh Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .pdf Trang 1989
9663 Pháp lệnh hải quan Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .pdf Trang 1990
9664 Pháp lệnh về xử vi phạm hành chính Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .pdf Trang 1995
9665 Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .pdf Trang
9666 Pháp lệnh về Tài nguyên Khoáng sản Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .pdf Trang 1989
9667 Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. .pdf Trang 1998
9668 Tuyên bố của Chính phủ về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1977
9669 Tuyên bố Đường cơ sở Việt Nam 1982 Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1982
9670 Nghị định số 30/CP ngày 29/01/1980 về Qui chế cho tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên các vùng biển của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1980
9671 Nghị định số 242/HĐBT ngày 05/08/1981 ban hành qui định về việc các bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1981
9672 Nghị định số 13/CP ngày 25/02/1994 ban hành qui chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1994
9673 Nghị định số 26/CP ngày 26/04/1996 qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Thay bằng 121/2004 NĐ-CP 25/5/2004) Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2004
9674 Nghị định số 70/CP ngày 17/06/2003 qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2003
9675 Nghị định số 55/CP ngày 01/10/1996 về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1996
9676 Nghị định số 35/CP ngày 23/04/1997 về qui định xử phạt hành chính tron lĩnh vực quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1997
9677 Nghị định số 39/1998/NĐ - CP ngày 10/06/1998 về xử lý tài sản chìm đắm ở biển Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1998
9678 Nghị định số 49/NĐ - CP ban hành ngày 13/07/1998 về quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển Việt Nam.(Có Nghị Định Thay thế không có ngày) Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1998
9679 Nghị định số 53/1998/NĐ - CP ngày 21/07/1998 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1998
9680 Nghị định 54/1998/NĐ - CP ngày 21/07/1998 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 16/CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1998
9681 Nghị định số 72/1998/NĐ - CP ngày 15/09/1998 về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển.(Thay Bằng 80/2002/NĐ-CP) Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1998; 2002
9682 Nghị định số 92/1999/NĐ - CP ngày 04/09/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1999
9683 Nghị định số 36/1999/NĐ - CP ngày 09/06/1999 về thẩm quyền xử phạt hành chính trên vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1999
9684 Nghị định 23/2001/NĐ - CP ngày 30/5/2001 về sửa đổi bổ sung một số điều của Qui chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 13/CP ngày 25/2/1994. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2001
9685 Nghị định 41/2001/NĐ - CP ngày 24/7/2001. Ban hành Qui chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2001
9686 Nghị định 57/2001/NĐ - CP ngày 24/8/2001 về điều kiện kinh doanh vận tải biển Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2001
9687 Quyết định số 13/HĐBT ngày 12/02/1986 về tăng cường bảo vệ chủ quyền an ninh các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Ngày sai (11/02/1986) Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1986
9688 Quyết định số 203/TTg ngày 28/12/1992 về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động đăng kiểm tàu biển Việt Nam Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1992
9689 Quyết định số 204/TTg về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động thanh tra an toàn hàng hải Việt Nam Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1992
9690 Quyết định số 780/TTg ngày 23/10/1996 về thành lập Uỷ ban quốc gia về Tìm kiếm - cứu nạn trên không và trên biển.( Thay bằng số 56/2005 QĐ/BGTVT) Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2005, 1996
9691 Quyết định 133/2002/QĐ - TTg ngày 9/10/2002. Ban hành Qui chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2002
9692 Quyết định 149/2003/QĐ - TTg ngày 30/5/2001. Về một số chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt Nam. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2003
9693 Quyết định số 1533/QĐ-VT ngày 06/08/1991 về ban hành qui tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển. (Thay thế 49/2005/QĐ-BGTVT) Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2005
9694 Quyết định số 1438/QĐ-PC ngày 08/09/1994 về Cơ quan, trình tự và thủ tục xác nhận việc trình "Kháng nghị hàng hải" ở Việt Nam. (Thay bằng số 41 năm 2005/QĐ-BGTVT) Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2005
9695 Quyết định số 2788/QĐ-PC ngày 15/05/1995 qui định về tàu biển nước ngoài vận chuyển hàng hoá, hành khách và hành lý giữa các cảng biển Việt Nam (Thay thế bộ luật hàng hải VN 40/2005/QH11) Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2005
9696 Quyết định số 2628/QĐ-TCCB ngày 10/02/1996 về việc thành lập "Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Thay thế 56/2005/QĐ-BGTVT) Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2005
9697 Quyết định số 333/CNNG-KHKT ngày 05/09/1990 về việc Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường và trong các hoạt động dầu khí biển. (Thay thế số 395/1948/QĐ-BKHCNMT ngày 10/4/1998) Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1998
9698 Chỉ thị số 85/CT ngày 29/03/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc xử lý tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1988
9699 Chỉ thị số 73/TTg ngày 25/02/1993 của Thủ tướng Cính phủ về một số công tác cần làm ngay để bảo vệ môi trường. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1993
9700 Chỉ thị số 445/TTg ngày 09/08/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1995
9701 Chỉ thị số 701/TTg ngày 28/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trên biển. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1995
9702 Chỉ thị số 39/TTg ngày 18/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1997
9703 Chỉ thị số 04/CT/VP ngày 08/03/1997 của Bộ trưởng Bộ thuỷ sản về công tác phòng chống bão, lũ. Giảm nhẹ thiên tai và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 1997
9704 Thông tư số 60/TTg ngày 19/02/1980 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Bản quy chế cho tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên các vùng biển của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang
9705 Thông tư liên tịch 156/2002/TTLT-BQP-BGTVT ngày 21/10/2002. Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc Phòng và Bộ Giao thông Vận tải về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng cảnh sát biển với các lực lượng có liên quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang
9706 Thông tư số 99/PC về Hướng dẫn thực hiện nghị định số 330/CP ngày 9/7/1981. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang
9707 Thông tư liên tịch 156/2002/TTLT-BQP-BGTVT ngày 21/10/2002. Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc Phòng và Bộ Giao thông Vận tải về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng cảnh sát biển với các lực lượng có liên quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam .doc Trang 2002
9708 Vương quốc Anh và Bắc Ailen: luật về lãnh hải năm 1987 Văn bản pháp luật về biển của một số quốc gia trên thế giới .doc Trang
9709 Quy chế pháp lý của Đông Groen Land Văn bản pháp luật về biển của một số quốc gia trên thế giới .doc Trang 1993
9710 Về vụ "la palmas" tức miangas phán quyết của max hu bert Văn bản pháp luật về biển của một số quốc gia trên thế giới .doc Trang
9711 Tình hình quản lý biển của Việt Nam và các nước trong khu vực Tình hình quản lý biển của Việt Nam và các nước trong khu vực .doc Trang
9712 Chiến lược phát triển biển của Việt Nam và các nước trong khu vực Chiến lược phát triển biển của Việt Nam và các nước trong khu vực .doc Trang
9713 Các tuyên bố, thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam về các vấn đề liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tài liệu đấu tranh công khai bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. .doc Trang
9714 Các công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam về các vấn đề liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tài liệu đấu tranh công khai bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. .doc Trang
9715 Các bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao Việt Nam về các vấn đề liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tài liệu đấu tranh công khai bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. .doc Trang
9716 A Geographical Descripsion of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys Amongst Those Islands Các tài liệu đấu tranh công khai bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. .doc Trang
9717 Comprehensive Solutions to the South China Sea Disputes Các tài liệu đấu tranh công khai bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. .doc Trang
9718 Biển Đông và các vùng biển Việt Nam theo qui định của Công ước năm 1982 của Liên hợp quốc (Nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa), tỷ lệ 1/2.500.000 Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .wor; mxd Bản đồ
9719 Các đường biên giới, ranh giới và khu vực hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng (với Trung Quốc, Indonesia, Philippin, Malaysia, Thailand và Campuchia), tỷ lệ 1/2.500.000 Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .wor, .mxd Bản đồ
9720 Yêu sách của các nước xung quanh Biển Đông. Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .wor, .mxd Bản đồ
9721 Tình hình tranh chấp và các vị trí chiếm đóng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .wor, .mxd Bản đồ
9722 Sơ đồ Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa)
9723 Biển Đông và các vùng biển Việt Nam theo qui định của Công ước năm 1982 của Liên hợp quốc (Nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa) Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .jpg; .bmp; .ppt ảnh
9724 Các đường biên giới, ranh giới và khu vực hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng (với Trung Quốc, Indonesia, Philippin, Malaysia, Thailand và Campuchia) Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .jpg; .bmp ảnh
9725 Yêu sách của các nước xung quanh Biển Đông. Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .wmf ảnh
9726 Tình hình tranh chấp và các vị trí chiếm đóng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa)
9727 Đường cơ sở INDO Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .jpg; .pdf Ảnh
9728 Đường cơ sở PHILIPPIN Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .jpg Ảnh
9729 Đường cơ sở THAI LAN Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .jpg Ảnh
9730 Đường cơ sở TRUNG QUOC Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .jpg Ảnh
9731 Đường cơ sở BRUNEI Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .bmp Ảnh
9732 KALAYAN Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .bmp Ảnh
9733 Yêu sách BRUNEI Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .bmp Ảnh
9734 Yêu sách DUONG LUOI BO Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .png; .jpg; . Pdf Ảnh
9735 Yêu sách MALAYSIA Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .jpg Ảnh
9736 Các bản đồ cổ của Việt Nam và thế giới chứng tỏ Nhà nước Việt Nam đã thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .png; .jpg; . Bmp Ảnh
9737 Một số gợi ý về phương thức phân định biển trong khu vực Biển Đông. Hệ thống CSDL các sơ đồ, bản đồ liên quan(Bản đồ: (Biên tập bổ sung, chỉnh sửa, số hóa) .jpg Ảnh
9738 Danh sách các tên đảo trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa Danh sách các tên đảo trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa .xls Trang