Tên dự án

CSDL các điều kiện tự nhiên, tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái biển

Thuộc dự án Chính Phủ

Xây dựng, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2012

Năm kết thúc

2012

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-07.010

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (276)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
9285 Nhiệt độ trung bình tầng mặt mùa đông vùng biển Việt Nam và kế cận(A0) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9286 Nhiệt độ trung bình tầng 50m mùa hè vùng biển Việt Nam và kế cận (A1) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9287 Nhiệt độ trung bình tầng 50m mùa đông vùng biển Việt Nam và kế cận (A1) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9288 Nhiệt độ trung bình tầng 150m mùa hè vùng biển Việt Nam và kế cận (A1) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9289 Độ muối trung bình tầng mặt mùa thu vùng biển Việt Nam và kế cận (A0) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9290 Độ muối trung bình tầng mặt mùa đông vùng biển Việt Nam và kế cận (A0) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9291 Độ muối trung bình tầng 50m mùa hè vùng biển Việt Nam và kế cận (A1) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9292 Độ muối trung bình tầng 50m mùa đông vùng biển Việt Nam và kế cận (A1) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9293 Độ muối trung bình tầng 150m mùa hè vùng biển Việt Nam và kế cận (A1) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9294 Độ muối trung bình tầng 150m mùa đông vùng biển Việt Nam và kế cận (A1) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9295 Bản đồ dòng chảy tầng 50m mùa hè vùng biển Việt Nam và kế cận (A1) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9296 Bản đồ dòng chảy tầng 50m mùa đông vùng biển Việt Nam và kế cận (A1) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9297 Bản đồ dòng chảy tầng 150m mùa hè vùng biển Việt Nam và kế cận (A1) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9298 Bản đồ dòng chảy tầng 150m mùa đông vùng biển Việt Nam và kế cận (A1) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9299 Bản đồ năng lượng và độ cao sóng cực đại vùng biển Việt Nam và kế cận (A1) Nhóm bản đồ nhiệt động lực .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9300 Bản đồ khí áp. gió trung bình mùa xuân vùng biển Việt Nam và kế cận Nhóm bản đồ khí hậu khí tượng A1 .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9301 Bản đồ khí áp. gió trung bình mùa hè vùng biển Việt Nam và kế cận Nhóm bản đồ khí hậu khí tượng A1 .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9302 Bản đồ khí áp. gió trung bình mùa thu vùng biển Việt Nam và kế cận Nhóm bản đồ khí hậu khí tượng A1 .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9303 Bản đồ khí áp. gió trung bình mùa đông vùng biển Việt Nam và kế cận Nhóm bản đồ khí hậu khí tượng A1 .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9304 Bản đồ nhiệt. ẩm trung bình mùa xuân vùng biển Việt Nam và kế cận Nhóm bản đồ khí hậu khí tượng A1 .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9305 Bản đồ nhiệt. ẩm trung bình mùa hè vùng biển Việt Nam và kế cận Nhóm bản đồ khí hậu khí tượng A1 .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9306 Bản đồ nhiệt. ẩm trung bình mùa thu vùng biển Việt Nam và kế cận Nhóm bản đồ khí hậu khí tượng A1 .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9307 Bản đồ nhiệt. ẩm trung bình mùa đông vùng biển Việt Nam và kế cận Nhóm bản đồ khí hậu khí tượng A1 .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9308 Bản đồ tầm nhìn. sương mù trung bình mùa xuân vùng biển Việt Nam và kế cận Nhóm bản đồ khí hậu khí tượng A1 .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9309 Bản đồ tầm nhìn. sương mù trung bình mùa hè vùng biển Việt Nam và kế cận Nhóm bản đồ khí hậu khí tượng A1 .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9310 Bản đồ tầm nhìn. sương mù trung bình mùa thu vùng biển Việt Nam và kế cận Nhóm bản đồ khí hậu khí tượng A1 .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9311 Bản đồ tầm nhìn. sương mù trung bình mùa đông vùng biển Việt Nam và kế cận Nhóm bản đồ khí hậu khí tượng A1 .mxd Mảnh 1/4.000.000 2001-2005
9312 Khối lượng động vật phù du mùa gió tây nam vùng biển Việt Nam và kế cận Bản đồ kỳ quan sinh thái .mxd Mảnh 1/4.000.000 2006
9313 Phân bố rạn san hô và thảm cỏ biển vùng biển Việt Nam và kế cận Bản đồ kỳ quan sinh thái .mxd Mảnh 1/4.000.000 2006
9314 Khối lượng động vật phù du mùa gió Đông Bắc vùng biển Việt Nam và kế cận Bản đồ kỳ quan sinh thái .mxd Mảnh 1/4.000.000 2006
9315 Phân bố rừng ngập mặn và đầm phá vùng biển Việt Nam và kế cận Bản đồ kỳ quan sinh thái .mxd Mảnh 1/4.000.000 2006
9316 Độ muối trung bình mùa xuân tầng mặt Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9317 Độ muối trung bình mùa hè tầng mặt Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9318 Độ muối trung bình mùa thu tầng mặt Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9319 Độ muối trung bình mùa đông tầng mặt Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9320 Độ muối trung bình mùa hè tầng 50m Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9321 Độ muối trung bình mùa đông tầng 50m Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9322 Độ muối trung bình mùa hè tầng 150m Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9323 Độ muối trung bình mùa đông tầng 150m Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9324 Nhiệt độ trung bình mùa xuân tầng mặt Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9325 Nhiệt độ trung bình mùa hè tầng mặt Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9326 Nhiệt độ trung bình mùa thu tầng mặt Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9327 Nhiệt độ trung bình mùa đông tầng mặt Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9328 Nhiệt độ trung bình mùa hè tầng 50m Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9329 Nhiệt độ trung bình mùa đông tầng 50m Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9330 Nhiệt độ trung bình mùa hè tầng 150m Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9331 Nhiệt độ trung bình mùa đông tầng 150m Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9332 Dòng chảy tầng mặt mùa hè Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9333 Dòng chảy tầng mặt mùa đông Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9334 Dòng chảy tầng 50m mùa hè Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9335 Dòng chảy tầng 50m mùa đông Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9336 Dòng chảy tầng 150m mùa hè Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9337 Dòng chảy tầng 150m mùa đông Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9338 Độ lớn thủy triều Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9339 Năng lượng. độ cao sóng cực đại Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9340 Nhiệt trung bình bề mặt biển mùa xuân (tháng III. IV. V) Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9341 Nhiệt trung bình bề mặt biển mùa hè (tháng VI. VII. VIII) Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9342 Nhiệt trung bình bề mặt biển mùa thu (tháng IX. X. XI) Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9343 Nhiệt độ trung bình bề mặt biển mùa đông (tháng XII. I. II) Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9344 Khí áp. gió trung bình bề mặt biển mùa xuân (tháng III. IV. V) Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9345 Khí áp. gió trung bình bề mặt biển mùa hè (tháng VI. VII. VIII) Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9346 Khí áp. gió trung bình bề mặt biển mùa thu (tháng IX. X. XI) Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9347 Khí áp. gió trung bình bề mặt biển mùa đông (tháng XII. I. II) Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9348 Mặt cắt xuyên (A1) và ngang (B1) độ muối trung bình mùa đông Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9349 Mặt cắt xuyên (A1) và ngang (B1) nhiệt độ mùa đông Bản đồ điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9350 Phân bố rạn san hô trên biển đông Bản đồ kỳ quan sinh thái .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9351 Phân bố cỏ biển ven bờ Việt Nam Bản đồ kỳ quan sinh thái .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9352 Phân bố mặt rộng của khối lượng động vật phù du mùa gió Đông Bắc Bản đồ kỳ quan sinh thái .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9353 Phân bố mặt rộng của khối lượng động vật phù du mùa gió Tây Nam Bản đồ kỳ quan sinh thái .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9354 Phân bố mặt rộng của mật độ thực vật phù mùa gió Đông Bắc Bản đồ kỳ quan sinh thái .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9355 Phân bố mặt rộng của mật độ thực vật phù mùa gió Tây Nam Bản đồ kỳ quan sinh thái .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9356 Các khu vực bảo vệ nguồn lợi Bản đồ kỳ quan sinh thái .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9357 Phân bố nguồn lợi hải sản ngoài cá Bản đồ kỳ quan sinh thái .mxd Mảnh 1/2.500.000 2006
9358 BĐ các vùng tự nhiên dải ven biển và hải đảo ven bờ Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/1.000.000 1986
9359 Sơ đồ phân bố chấn tâm động đất và các biểu hiện núi lửa khu vực Biển Đông VN Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/1.000.000 1995
9360 Bản đồ dị thường trọng lực Fai vùng biển Việt Nam và kế cận Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/1.000.000 2007
9361 Bản đồ dị thường trọng lực Bughe vùng biển Việt Nam và kế cận Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/1.000.000 2007
9362 Bản đồ cấu trúc sâu vỏ trái đất vùng biển Việt Nam và kế cận Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/1.000.000 2007
9363 Bản đồ phân vùng động đất vùng biển Việt Nam và kế cận Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/1.000.000 2007
9364 Bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển Việt Nam và kế cận Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/1.000.000 2007
9365 Bản đồ dị thường từ ΔTa khu vực biển Việt Nam và kế cận Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/1.000.000 2007
9366 BĐ phân vùng triển vọng dầu khí các bể trầm tích thềm lục địa VN Bản đồ tài nguyên vị thế .mxd Mảnh 1/1.000.000 1995
9367 BĐ hệ thống lãnh thổ du lịch biển VN Bản đồ tài nguyên vị thế .mxd Mảnh 1/1.000.000 1995
9368 BĐ quang phổ nhóm III vùng ven biển Thuận Hải-Minh Hải Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/500.000 1981
9369 BĐ khoáng sản không kim loại ven biển Thuận Hải-Minh Hải Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/500.000 1981
9370 BĐ dị thường trọng lực Bughe khu vực quần đảo Trường Sa Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/500.000 2007
9371 BĐ cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực quần đảo Trường Sa Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/500.000 2007
9372 BĐ độ muối trung bình mùa hè tầng mặt khu vực quần đảo Trường Sa Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/500.000 2007
9373 BĐ xu thế xói lở-bồi tụ khu vực quần đảo Trường Sa Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/500.000 2007
9374 BĐ môi trường địa chất khu vực quần đảo Trường Sa Bản đồ các điều kiện tự nhiên .mxd Mảnh 1/500.000 2007
9375 Lĩnh vực: Địa chất biển - Địa vật lý Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9376 Lĩnh vực: Động lực biển Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9377 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên quần đảo Cô Tô - Thanh Lân. Tập 1 Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9378 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên quần đảo Cô Tô - Thanh Lân. Tập 2 Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9379 Các điều kiện địa lý tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và hiện trạng kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9380 Quy luật địa từ trường vùng biển đảo Trường Sa và một số lưu ý khi sử dụng Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9381 Góp phần nghiên cứu một số đặc điểm tự nhiên và các điều kiện hình thành đất Quần đảo Trường Sa Việt Nam Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9382 Điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn đảo Trường Sa Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9383 Địa chất đệ tứ, địa mạo, động lực bờ biển và hiện trạng nước ngầm đảo Trường Sa Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9384 Một số đặc trưng về bão và kết quả tính mực nước. dòng chảy trong bão. gió mùa tại Hoàng Sa và Trường Sa Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9385 Biến đổi ngày đêm một số yếu tố khí tượng thủy văn biển khu vực huyện đảo Trường Sa Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9386 Điều tra nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên và tài nguyên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9387 Điều kiện tự nhiên và sinh vật quần đảo Trường Sa Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9388 Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp địa vật lý - vật lý khí quyển khu vực quần đảo Trường Sa. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9389 Các đặc trưng địa vật lý và vật lý khí quyển liên quan với tìm kiếm khoáng sản, xây dựng công trình. thông tin liên lạc, hàng hải và dự báo thiên tai trên vùng quần đảo Trường Sa (TS-04) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9390 Ứng dụng phương pháp viễn thám và hệ thống tin địa lý trong việc nghiên cứu một số điều kiện tự nhiên quần đảo Trường Sa (BC khoa học) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9391 Luận cứ khoa học cho việc xây dựng trạm quan trắc quốc gia các điều kiện tự nhiên và môi trường tại vùng quần đảo Trường Sa (Báo cáo chương trình biển Đông và Hải đảo) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9392 Ứng dụng công nghệ viễn thám xác định nhanh biến động đường bờ biển một số đảo vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa (Báo cáo tổng kết) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9393 Sơ lược địa hình đảo ngầm Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9394 Nghiên cứu động lực bờ biển và địa chất công trình đảo. đề xuất giải pháp kỹ thuật cho việc chống xói lở bờ biển đảm bảo ổn định và an toàn các công trình một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. TS.02. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9395 Điều tra nghiên cứu cơ sở khoa học một số vấn đề môi sinh ở quần đảo Trường Sa (Đánh giá một số điều kiện tự nhiên. thử nghiệm các biện pháp trồng cây xanh, rau xanh, rong biển, diệt chuột, diệt gián và giải quyết chất thải) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9396 Các đặc trưng địa vật lý và vật lý khí quyển vùng quần đảo Trường Sa liên quan đến các hoạt động tìm kiếm khoáng sản. xây dựng công trình. thông tin liên lạc, hàng hải và dự báo thiên tai Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9397 Nghiên cứu trường sóng âm vùng biển Việt Nam. (Báo cáo tổng kết đề tài) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9398 Nghiên cứu đặc trưng địa chất và địa vật lý của hệ thống sông và thung lũng cổ dải ven biển Việt Nam (Báo cáo tổng kết đề án hợp tác) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9399 Đặc điểm các trường địa vật lý thềm lục địa Việt Nam và các vùng Biển kế cận Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9400 Bổ sung hoàn thiện để xuất bản các bản đồ địa chất - địa vật lý vùng Biển Việt Nam và kế cận (Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9401 Tập số liệu đo đạc và quan trắc các yếu tố khí tượng. Vật lý thuỷ văn và động lực vùng biển cửa bé vịnh Nha Trang. trong mùa khô: Tháng 11/2000 Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9402 Nghiên cứu đánh giá môi trường địa chất đới ven biển Hải Phòng - Ninh Bình phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường (Báo cáo tổng kết đề tài) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9403 Địa chất đảo Phan Vinh Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9404 Nghiên cứu cơ chế địa động lực quá trình hình thành và phát triển các bể rìa lục địa trong dải kiến trúc Tây Thái Bình Dương (trọng tâm là các bể trong thềm lục địa của Nga và Biển Đông Việt Nam) (Báo cáo tổng kết. bài tóm tắt) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9405 Ứng dụng kỹ thuật viễn thám và hệ thông tin Địa lý xây dựng bản đồ địa hình địa mạo đáy biển khu vực ven Côn Đảo tỷ lệ 1/50000 Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9406 Ứng dụng phương pháp viễn thám và hệ thông tin địa lý nghiên cứu hiện trạng bề mặt và xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình Côn Đảo Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9407 Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên vùng Biển quanh đảo Bạch Long Vĩ phục vụ một số nhiệm vụ kinh tế xã hội cấp bách và phát triển lâu bền. Báo cáo phần II-a. Đặc điểm khí tượng - Hải văn và Động lực vùng Biển ven đảo Bạch Long Vĩ Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9408 Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên vùng biển quanh đảo Bạch Long Vĩ phục vụ một số nhiệm vụ kinh tế xã hội cấp bách và phát triển lâu bền. Báo cáo phần II-b. Địa chất và tai biến vùng đảo Bạch Long Vĩ Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9409 Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên vùng biển quanh đảo Bạch Long Vĩ phục vụ một số nhiệm vụ kinh tế xã hội cấp bách và phát triển lâu bền. (Chuyên đề: Đánh giá tiềm năng vật liệu xây dựng vùng đảo Bạch Long Vĩ) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9410 Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên vùng biển quanh đảo Bạch Long Vĩ phục vụ một số nhiệm vụ kinh tế xã hội cấp bách và phát triển lâu bền (BC phần II-c: Một số đặc điểm thủy lý. thủy hóa và chất lượng nước ở vùng biển ven bờ đảo Bạch Long Vỹ) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9411 Đặc điểm khí tượng - hải văn và động lực vùng biển ven đảo Bạch Long Vĩ Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9412 Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên vùng biển quanh đảo Bạch Long Vĩ phục vụ một số nhiệm vụ kinh tế xã hội cấp bách và phát triển lâu bền (BC tổng quan đợt khảo sát phần biển và bãi triều xung quanh đảo Bạch Long Vĩ tháng 10/1995) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9413 Địa hình. địa mạo bờ - vùng biển ven đảo và đặc điểm bồi tụ - xói lở bờ đào Bạch Long Vĩ. (Báo cáo phần I) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9414 Địa hình. địa mạo bờ - vùng biển ven đảo và đặc điểm bồi tụ - xói lở bờ đảo Bạch Long Vĩ (kết quả 1995) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9415 Bảng thuỷ triều Bạch Long Vĩ Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9416 Đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn vùng ven bờ biển bằng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý (Báo cáo tổng kết. báo cáo tóm tắt. thuyết minh đề tài) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9417 Đánh giá tác động của các trường sóng trong gió mùa đến dải ven biển Nam Trung Bộ từ Phú Yên đến Bình Thuận và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại phục vụ phát triển bền vững (Báo cáo tổng kết. BC tóm tắt) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9418 Quy trình công nghệ đánh giá độ nguy hiểm sóng thần và cảnh báo nguy cơ sóng thần trên vùng ven biển Việt Nam (phù hợp yêu cầu của hệ thống cảnh báo khu vực) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9419 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên hệ thống đảo ven bờ vùng Biển Việt Nam Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9420 Xây dựng cơ sở dữ liệu điều kiện tự nhiên vùng Bờ Tây vịnh Bắc Bộ (Báo cáo tóm tắt đề tài) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9421 Điều kiện tự nhiên các hải đảo ven bờ Việt Nam Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9422 Điều tra. đánh giá hiện trạng các cồn cát ven Biển miền Trung. theo dõi dự báo mức độ cát xâm lấn (Sa mạc hoá) và kiến nghị những giải pháp giảm nhẹ hậu quả do cát xâm lấn sảy ra (tóm tắt báo cáo) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9423 Phân bố độ đục tương đối khu vực cửa sông Thái Bình. cửa sông Thu Bồn và cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9424 Khả năng thoát lũ đồng bằng sông Cửu Long sang Biển Tây Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9425 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên. kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ. Tư liệu Hòn Sơn Trà Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9426 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên. kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ. Tư liệu Đảo Tuần Châu Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9427 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên. kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ. Tư liệu Đảo Ngọc Vừng Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9428 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên. kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ. Tư liệu Đảo Hòn Cau Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9429 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên. kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ. Tư liệu Đảo Quán Lạn Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9430 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên. kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ. Tư liệu Đảo Cát Hải Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9431 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên. kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ. Đảo Ngọc Vừng Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9432 Đánh giá. điều kiện tự nhiên. tài nguyên thiên nhiên. kinh tế xã hội. xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch sử dụng hợp lý hệ thống đảo ven bờ. đặc biệt cho công tác di dân (Giai đoạn: Xây dựng Bộ tư liệu và đánh giá tổng quan) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9433 Điều tra nghiên cứu địa chất và địa hình vùng bờ biển Đầm Hà – Móng Cái (Quảng Ninh) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9434 Đặc trưng thuỷ văn vùng biển ven bờ (Quảng Ninh - Hải Phòng) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9435 Kết quả nghiên cứu về động vật đất vùng ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh năm 1987 Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9436 Điều tra cơ bản sa bồi luồng tàu vùng cảng Hải Phòng. nguyên nhân và giải pháp phòng chống (BC tóm tắt) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9437 Nghiên cứu đánh giá môi trường địa chất đới ven biển Hải Phòng - Ninh Bình phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9438 Điều kiện tự nhiên. tài nguyên và môi trường vùng biển Bắc Bộ (Hải Phòng – Kim Sơn) thuộc đề tài: Nghiên cứu xây dựng luận cứ Khoa học cho các quy hoạch phát triển vùng biển Bắc Bộ (Hải Phòng – Kim Sơn) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9439 Điều tra tổng hợp biển và thềm lục địa Việt Nam. đề xuất phương hướng. biện pháp sử dụng hợp lý các nguồn lợi thiên nhiên biển Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9440 Điều tra nghiên cứu ảnh hưởng các hoạt động kinh tế của con người lên điều kiện tự nhiên. môi trường. nguồn lợi đầm Nha Phu. vịnh Bình Cang (Khánh Hoà) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9441 Điều tra. nghiên cứu các điều kiện vật lý thuỷ văn và động lực vùng biển cửa Bé - vịnh Nha Trang Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9442 Các đặc điểm thuỷ văn, thuỷ hoá và dòng chảy vùng Biển ven bờ miền Trung (theo số liệu điều tra năm 1992 và 1993) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9443 Điều tra điều kiện tự nhiên có định hướng vùng biển ven bờ miền Trung (Báo cáo tóm tắt tổng kết đề tài KT-03-01) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9444 Cơ sở thuỷ động lực học quá trình vận chuyển bùn cát vùng cửa sông ven biển . Phần I. Kết quả khảo sát và nghiên cứu sơ bộ vận chuyển bùn cát vùng cửa Định An Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9445 Các đặc trưng KTTV và các quá trình thuỷ thạch động lực ven bờ vùng cửa Định An phục vụ khai thác luồng qua sông Hậu” (Báo cáo khoa học) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9446 Cơ sở thuỷ động lực học quá trình vận chuyển bùn cát vùng cửa sông ven biển. Phần II. Mô phỏng trường sóng khúc xạ nhiễu xạ vùng biển ven bờ và tính vận chuyển bùn cát (báo cáo năm 1994) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9447 Chế độ thủy động lực và vận chuyển bùn cát vùng biển Tây Nam Việt Nam. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9448 Xác lập phương pháp tính toán dự báo sự biến đổi độ mặn của nước sông theo thời gian và chiều dài sông dưới ảnh hưởng của dao động thuỷ triều Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9449 Công nghệ dự báo nước dâng do bão ven bờ biển Việt Nam (KT-03-06) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9450 Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện tự nhiên vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình tạo cơ sở giải quyết vấn đề cát di động Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9451 Nghiên cứu biến động đường bờ biển khu vực cửa Ron (tỉnh Quảng Bình) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9452 Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện tự nhiên vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình tạo cơ sở giải quyết vấn đề cát di động Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9453 Báo cáo Dị trường địa chất thuỷ văn tại một số khu vực nứt đê. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9454 Phương pháp viễn thám nghiên cứu kiến tạo và địa mạo Việt Nam Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9455 Ngân hang dữ liệu phần tổng hợp tự nhiên đặc điểm địa lý tự nhiên Biển Đông Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9456 Sử dụng số liệu vệ tinh để phân tích và dự báo sự hình thành. tiến triển và di chuyển của bão nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9457 Nghiên cứu tương tác cơ – lý – hoá giữa môi trường biển và vật liệu bê tông cốt thép Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9458 Địa chất tầng mặt đáy biển Việt Nam Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9459 Xây dựng cơ sở dữ liệu điều kiện tự nhiên vùng bờ Tây vịnh Bắc Bộ. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9460 Nghiên cứu xâm nhập mặn ở sông Vu Gia (Đà Nẵng). đề xuất các giải pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9461 Ứng dụng viễn thám để đánh giá tác động của khai hoang lấn biển đến tiến hoá dải ven biển châu thổ sông Hồng. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9462 Nghiên cứu đặc điểm của pha nghịch đảo kiến tạo trũng sông Hồng - Vịnh Bắc Bộ và vai trò của nó trong việc hình thành và phá huỷ các cấu trúc có khả năng sinh và chứa dầu khí. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9463 Nghiên cứu biến đổi địa hình và quá trình hình thành các cồn bãi ở khu vực cửa sông Hồng (cửa Ba Lạt) - Thuộc đề án ĐTCB TNMT 1996-2000. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9464 Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường nhằm khai thác sử dụng hợp lý đất hoang hoá và các bãi bồi ven biển cửa sông Việt Nam. (Phần bãi bồi ven biển cửa sông Trà Lý. Diêm Điền. Thái Bình). Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9465 Sử dụng số liệu vệ tinh để phân tích và dự báo hình thành. tiến triển và di chuyển của bão nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9466 Cơ sở khoa học cho việc xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa Việt Nam. KHCN.06.04. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9467 Cơ sở khoa học và quy trình công nghệ chẩn đoán kỹ thuật trên thềm lục địa Việt Nam (báo cáo kết quả thực hiện đề tài năm 1999) Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9468 Nghiên cứu quy luật và dự đoán xu thế bồi tụ - xói lở vùng ven biển và cửa sông Việt Nam - KHCN.06.08. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9469 Nghiên cứu. ứng dụng phương pháp địa vật lý điện trong thăm dò nước ngầm và thực trạng xâm nhập mặn vùng duyên hải và hải đảo ứng dụng cho vùng Hải Phòng. Cát Bà. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9470 Bổ sung. hoàn thiện để xuất bản các bản đồ địa chất địa vật lý vùng biển Việt Nam và kế cận. Đề tài KHCN.06.12. Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9471 Nghiên cứu điện ly xích đạo khu vực phía Nam trên cơ sở số liệu thu nhận tại Đài quan trắc khí quyển Hóc Môn Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9472 Khảo cứu phân tỏa vật liệu phù sa sông Hồng ở vùng biển Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến quá trình địa- động lực Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9473 Nghiên cứu địa hình địa mạo dải ven biển làm cơ sở cho việc sử dụng hợp lý các bãi bồi ven biển cửa sông Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9474 Điều tra đánh giá tác động của các quá trình địa chất- địa mạo hiện đại đối với môi trường dải ven biển đồng bằng sông Cửu Long Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9475 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên. kinh tế - xã hội hệ thống đảo ven bờ Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9476 Đặc điểm các trường địa vật lý thềm lục địa Việt Nam và các vùng biển kế cận Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9477 Nghiên cứu đánh giá sự ảnh hưởng của sông Cái Nha Trang đến các điều kiện thuỷ văn và các quá trình thuỷ thạch động lực vùng cửa sông Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9478 Atlat các yếu tố vật lý Biển (Vận tốc truyền sóng âm. nhiệt độ và độ muối) tại khu vực quần đảo Trường Sa Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9479 Alat các yếu tố vật lý biển (Vận tốc truyền sóng âm. nhiệt độ và độ muối) tại vùng biển Việt Nam và kế cận Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9480 Xây dựng sơ đồ địa chất trầm tích kỷ thứ tư vùng đồng bằng ven biển hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9481 Sử dụng số liệu vệ tinh để phân tích và dự báo sự hình thành. tiến triển và di chuyển của bão Nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và tây bắc Thái Bình Dương Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9482 Xác định địa chất, địa mạo – xây dựng phương án mở luồng vào một số đảo san hô Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9483 Thủy triều vịnh Thái Lan Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9484 Khảo cứu sự phân tỏa vật liệu phù sa sông Hồng ở vùng biển Việt nam và ảnh hưởng của nó đến quá trình địa - động lực Các điều kiện tự nhiên .doc; .pdf Trang VB
9485 Đảo Cồn Cỏ Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9486 Đảo Lý Sơn Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9487 Các đảo vịnh Thái Lan Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9488 Khái quát về hệ thống đảo ven bờ Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9489 Nghiên cứu đánh giá một số nguồn hoạt chất từ sinh vật biển nhằm định hướng khai thác và tạo những sản phẩm có giá trị cao Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9490 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng các khu bảo tồn biển vùng quần đảo Trường Sa (Báo cáo tổng kết) Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9491 Đánh giá tài nguyên rừng ven biển Việt Nam Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9492 Điều tra cơ bản tài nguyên. môi trường nhằm khai thác sử dụng hợp lý đất hoang hóa các bãi bồi ven biển cửa sông Việt Nam. Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9493 Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng và phát triển hệ thống du lịch Biển Việt Nam Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9494 Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước ngầm của Côn Đảo Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9495 Tìm kiến đánh giá tài nguyên nước Côn đảo và đề xuất hướng sử dụng hợp lý Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9496 Cơ sở khoa học quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2010 Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9497 Đánh giá tiềm năng năng lượng gió của huyện đảo Côn Đảo Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9498 Định hướng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bạch Long Vĩ đến năm 2010. (Kết quả năm 1995) Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9499 Xây dựng luận cứ khoa học cho việc khai thác và sử dụng hợp lý vùng gò đồi. núi thấp và cát nội đồng ven biển ở Quảng Bình. Quảng Trị. Thừa Thiên Huế Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9500 Xây dựng cơ sở khoa học cho việc quy hoạch sử dụng có hiệu quả vịnh Văn Phong - Bến Gỏi Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9501 Đánh giá kinh tế tổng hợp tài nguyên biển Việt Nam phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế đến năm 2000 (Phần phương pháp luận và phương pháp) Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9502 Nghiên cứu đánh giá nguồn năng lượng tái tạo và các giải pháp khai thác hợp lý chúng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ một số đảo Việt Nam. Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9503 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm thực phẩm thuốc từ rắn biển và hải sâm phục vụ tăng lực cho vận động viên và lực lượng vũ trang. Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9504 Nghiên cứu bản chất. thành phần độc tố cá Nóc biển Việt Nam và đặc tính sinh hoá học liên quan trong quá trình xử lý. chế biến. Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9505 Tác động của các đập thuỷ điện lớn trên lưu vực sông Hồng đối với tài nguyên. môi trường vùng cửa sông và Biển ven bờ. Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9506 Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường các bãi bồi ven biển cửa sông tỉnh Thái Bình. Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9507 Nghiên cứu hoàn chỉnh và biên soạn một số phương pháp và quy phạm nghiên cứu sinh thái biển. Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9508 Xây dựng mô hình tính toán dự báo sóng trong bão kết hợp với nước dâng và thuỷ triều khu vực vịnh Bắc Bộ. Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9509 Thiết kế chế tạo tổ hợp phát điện năng lượng gió/mặt trời phục vụ các vùng xa và hải đảo. Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9510 Khoáng sản dải sa bồi ven biển Thanh Hóa- Quảng Ninh Tài nguyên vị thế Trang VB
9511 Báo cáo kết quả điều tra tài nguyên sinh vật biển đảo Trần (Quảng Ninh) Tài nguyên vị thế Trang VB
9512 Điều tra tổng hợp biển và thềm lục địa Việt Nam. đề xuất phương hướng. biện pháp sử dụng hợp lý các nguồn lợi thiên nhiên biển Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9513 Khảo sát lập quy hoạch sử dụng các nguồn năng lượng gió. mặt trời cho miền núi và hải đảo (tỉnh Cao Bằng và Phú Yên) Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9514 Nghiên cứu sinh sản nhân tạo Trai Ngọc Môi Đen Pinctada margaritifera Linne Tài nguyên vị thế .doc; .pdf Trang VB
9515 Nghiên cứu phục hồi một số quần xã cỏ biển và san hô ở vùng ven biển phía bắc Việt Nam (2000-2010) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9516 Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường nước khu vực cản cửa sông ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. kiến nghị giải pháp khoa học kỹ thuật khắc phục hiện trạng ô nhiễm này nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9517 Đánh giá hiện trạng phân bố san hô vùng biển ven bờ trên cơ sở tư liệu ảnh vệ tinh và khảo sát ngầm (Báo cáo tổng kết) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9518 Nghiên cứu. ứng dụng mô hình sinh thái phục vụ bảo vệ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái vùng biển Cát Bà- Hạ Long (Báo cáo tổng kết) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9519 Cơ sở khoa học để xây dựng vùng Biển Đông Nam đảo Cát Bà thành khu bảo tồn Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9520 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng các khu bảo tồn biển vùng quần đảo Trường Sa (Báo cáo tổng kết) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9521 Sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu vùng biển ven bờ Việt Nam Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9522 Luận chứng khoa học của khu bảo tồn Biển Côn Đảo Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9523 Báo cáo sơ bộ điều tra vùng ven biển Nam Hà. Phần thực vật nổi Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9524 Nghiên cứu xây dựng các phương án quản lý tổng hợp vùng bờ biển (coastal areas) Việt Nam. góp phần bảo đảm an toàn môi trường và phát triển bền vững Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9525 Nghiên cứu động thái của quần xã thực vật nổi ở các vực nước ven bờ có liên quan đến các loài Tảo gây hại. Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9526 Nghiên cứu hệ sinh thái cỏ biển (Báo cáo của đề tài) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9527 Nghiên cứu phục hồi một số quần xã cỏ biển và san hô ở vùng ven biển phía Bắc Việt Nam (2000-2001). Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9528 Đánh giá khả năng tích tụ và phân tán các chất ô nhiễm vùng cửa sông ven biển Việt Nam. Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9529 Ứng dụng công nghệ tổng hợp để xử lý các nguồn nước chất lượng kém (nhiễm phèn. nhiễm hữu cơ). cấp nước sinh hoạt cho các cộng đồng ven biển Quảng Bình. Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9530 Tập số liệu quan trắc động vật phù du Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9531 Tập số liệu quan trắc thực vật phù du (Phytoplankton) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9532 Số liệu quan trắc và phân tích môi trường vùng biển Nha Trang. Quyển II (Báo cáo tổng kết) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9533 Quan trắc và kiểm soát nhiễm bẩn môi trường Biển Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9534 Tập số liệu gốc (Trạm Văn Phong & Tuy Phong). Chương trình tính toán và quản lý cơ sở dữ liệu Thực vật Phù du (AlgaeSys Programme. BioConsultAS.Aarhus. DK) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9535 Tập số liệu đo đạc và quan trắc các yếu tố khí tượng vật lý thuỷ văn và động lực vùng biển cửa Bé vịnh Nha Trang. trong mùa khô: Tháng IV/2000 Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9536 Tập số liệu gốc về đo đạc các yếu tố tượng. thuỷ văn và động lực vùng cửa sông cái Nha Trang trong đợt khảo sát mùa mưa. Tháng XI/1998 (Nghiên cứu đánh giá sự ảnh hưởng của sông Cái Nha Trang đến các điều kiện vật lý thuỷ văn và các quá trình thuỷ thạch động lực vùng cửa sông” Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9537 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ phát triển nguồn lợi Hàu CRASSOSTREA phục vụ cho việc bảo vệ đa dạng sinh học. môi trường và tạo nguồn hàng xuất khẩu ổn định. Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9538 Nghiên cứu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do các hoạt động nuôi trồng thủy sản lên đa dạng sinh học vùng đất ngập nước ven bờ vịnh Bắc Bộ. Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9539 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của loài Bào Ngư Vành tai Haliotis asinina Linne. Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9540 Đánh giá tiềm năng sinh khí hậu các bãi bồi dải ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình (giai đoạn 1) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9541 Đặc điểm hình thành quần cư ven biển đồng bằng sông Hồng đối với việc khai thác. sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9542 Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng phục hồi San Hô. Cỏ Biển. Đề tài: Phục hồi một số quần xã cỏ biển và san hô ở vùng ven biển phía Bắc Việt Nam (2000-2001) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9543 Đánh giá những tác động của các công trình bảo vệ đến môi trường vùng cửa sông ven biển Nam Trung bộ (Báo cáo tổng kết) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9544 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh nhỏ trong quản lý đới bờ (Báo cáo tổng kết. Bộ dữ liệu thực địa về đồ thị phổ mặt đất) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9545 Nghiên cứu bảo vệ chống ăn mòn cho cửa van các công trình thủy lợi vận hành trong vùng nước chua mặn (Báo cáo tổng kết. BC tóm tắt) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9546 Nghiên cứu hiện tượng dòng rút (RIP CURRENT) khu vực bãi biển Nha Trang và Cam Ranh. đề xuất giải pháp cảnh báo và phòng tránh phục vụ hoạt động du lịch biển (BC tổng kết. BC tóm tắt) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9547 Thống kê số liệu đã thực hiện tại phòng Sinh thái và Môi trường từ năm 1998 đến năm 2002. trên phần mềm VODC Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9548 Môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội huyện đảo Cô Tô Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9549 Báo cáo sơ bộ điều tra vùng ven biển. Phần thực vật nổi Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9550 Những biến động môi trường tự nhiên vùng huyện Ngọc Hiển tỉnh Minh Hải từ sau 1992 Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9551 Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế đối với chất lượng môi trường vực nước ven bờ Tây nam Vịnh Văn Phong Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9552 Đặc điểm môi trường dải ven biển Nam Trung Bộ Việt Nam Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9553 Điều tra khảo sát chất lượng môi trường và động thái dinh dưỡng vùng cửa sông Châu Thổ Sông Hồng Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9554 Nghiên cứu thành phần loài. phân bố và dẫn liệu bước đầu về sinh học. sinh thái tự nhiên của cỏ biển phía Bắc Việt Nam Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9555 Đặc điểm môi trường dải ven biển Nam Trung Bộ Việt Nam (Từ Tuy Hoà đến Vũng Tàu) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9556 Thử nghiệm sử dụng tư liệu ảnh MODIS xác định một số tham số môi trường Biển (Đề tài Khoa học công nghệ) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9557 Kết quả quan trắc hải dương và môi trường vùng biển Nha Trang. Quyển 1 Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9558 Nghiên cứu phục hồi một số quần xã Cỏ biển và San hô ở vùng ven biển phía Bắc Việt nam (2000-2001) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9559 Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp giám sát sinh học ở vùng biển Mỹ Giang (tỉnh Khánh Hòa) Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB
9560 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố dinh dưỡng trong môi trường biển đối với sự phát triển của Rong lục Ulva (Chlorophyta – Ulvales) ở vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa Kỳ quan sinh thái biển .doc; .pdf Trang VB