Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu và tình hình thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển ở Việt Nam

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu