Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo phân tích tình hình thực hiện các công ước quốc tế của Campuchia trong tổ chức, giám sát, ứng phó và khắc phục hậu quả ô nhiễm do tràn dầu, rút ra bài học kinh nghiệm

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu