Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thu thập tổng hợp thông tin, tài liệu về các điều ước quốc tế liên quan đến việc thực hiện ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Thông tin chi tiết

Định dạng

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu