Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thu thập tài liệu xây dựng dự án

Thông tin chi tiết

Định dạng

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu