Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo thuyết minh bản đồ HTSD đất đến năm 2010 với các nội dung sử dụng mang tính đặc thù cho 5 vùng ven biển

Thông tin chi tiết

Định dạng

.Doc, PDF

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

1000

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu