Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai vùng ven biển và các hải đảo (theo 5 vùng)

Thông tin chi tiết

Các báo cáo chuyên đề

Định dạng

.Doc, PDF

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

750

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu