Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng có thể khai thác ở các khu vực điều tra chi tiết: Vùng Hoài Nhơn – Bình Định

Thông tin chi tiết

Định dạng

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

43

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu