Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ tiềm năng nước dưới đất ở từng khu vực điều tra chi tiết, tỷ lệ 1/50.000 - 1/25.000, của:Vùng Đảo Trà Ngọ - Quảng Ninh

Thông tin chi tiết

Định dạng

.tab

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu