Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

C-48-58-B

Thông tin chi tiết

Khu đo_Bình Thuận Bến Tre 2011

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu