Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ chất lượng đất vùng đồng bằng Sông Hồng

Thông tin chi tiết

Đồng bằng Sông Hồng

Định dạng

.wor

Đơn vị tính

mảnh

Số lượng

3

Tỉ lệ

1:250 000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu