Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ tài liệu thực tế

Thông tin chi tiết

Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6)

Định dạng

.dgn;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

4

Tỉ lệ

1/500.00

Thuộc dự án

Thông tin khác

1985

File tài liệu

Liên kết dữ liệu