Tên dự án

Hợp tác Việt Nam – LB Nga về điều tra khảo sát khí tượng, thủy văn và động lực học Biển Đông

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41278

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-19.002

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá