Tên dự án

Hợp tác Việt Nam – LB Nga về điều tra khảo sát nguồn hoạt chất và đa dạng sinh học biển Việt Nam

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41278

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-19.001

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (6)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11560 Báo cáo tổng kết .pdf Trang 12/2011
11561 Báo cáo cô đọng .pdf Trang 12/2011
11562 Báo cáo tóm tắt Trang
11563 Các văn bản liên quan
11564 Tổ chức chuyến khảo sát biển việt nam giữa việt nam và LB Nga trên tàu akademik oparin , chuyến đi số 38
11565 Sản phẩm của tiểu dự án