Tên dự án

Điều tra hiện trạng các cửa sông Đồng Nai- Sài gòn

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

2009

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-12.009

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (28)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11521 Báo cáo kết quả khảo sát địa hình dưới nước Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11522 Tập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 Khổ A1 Đồng Nai - Sài gòn .doc Tờ 2009
11523 Báo cáo tài liệu thu thập Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11524 Báo cáo chất lượng nước và thành phần hạt bùn cát đáy Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11525 Tập kết quả thành phần hạt trầm tích Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11526 Báo cáo kết quả khảo sát địa hình trên cạn Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11527 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11528 Mặt cắt ngang lòng sông khổ A3(tỷ lệ đứng 1/500; tỷ lệ ngang 1/2500) Đồng Nai - Sài gòn .DWG tờ tỷ lệ đứng 1/500; tỷ lệ ngang 1/2500 2009
11529 Tập kết quả chất lượng nước Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11530 Báo cáo kết quả phân tích đặc điểm thủy, hải văn, thủy lực vùng cửa sông đồng nai- Sài gòn Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11531 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11532 Báo cáo khảo sát thủy văn Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11533 Báo cáo kết quả khảo sát hải văn khu vực cửa sông đồng nai-Sài gòn Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11534 Phụ lục II-1 Phân bố lưu tốc trên mặt cắt ngang, trạm đo: sông ngã bảy Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11535 Phụ lục I-1 Phân bố lưu tốc trên mặt cắt ngang, trạm đo: sông thị vải Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11536 Phụ lục I-3 Lưu hướng dòng chẩy trên mặt cắt ngang, trạm đo: Sông thị vải Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11537 Phụ lụcVI-3 Lưu hướng dòng chẩy trên mặt cắt ngang, trạm đo: Sông soài rạp Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11538 Phụ lụcII-3 Lưu hướng dòng chẩy trên mặt cắt ngang, trạm đo: Sông Ngã Bảy Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11539 Phụ lục III-2 phân bố lưu tốc trên mặt cắt ngang, trạm đo: sông Đồng Tranh Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11540 Phụ lục IV-2 phân bố lưu tốc trên mặt cắt ngang, trạm đo: sông soài rạp Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11541 Phụ lục IV-1 Tốc độ Và hướng dòng chảy trên mặt cắt ngang, trạm đo: sông soài rạp Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11542 Phụ lục III-1 Tốc độ Và hướng dòng chảy trên mặt cắt ngang, trạm đo: sông Đồng Tranh Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11543 Phụ lục I-2 Tốc độ Và hướng dòng chảy trên mặt cắt ngang, trạm đo: sông Thị VảI (phần 1) Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11544 Phụ lục I-2 Tốc độ Và hướng dòng chảy trên mặt cắt ngang, trạm đo: sông Thị VảI (phần 2) Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11545 Phụ lục II-2 Tốc độ Và hướng dòng chảy trên mặt cắt ngang, trạm đo: sông Ngã Bảy Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11546 Phụ lụcIII-3 Lưu hướng dòng chẩy trên mặt cắt ngang, trạm đo: Sông Đồng Tranh Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11547 Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009
11548 Báo cáo nghiên cứu diễn biến và đặc trưng hình thái Đồng Nai - Sài gòn .doc Trang 2009