Tên dự án

Điều tra hiện trạng các cửa sông ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

2009

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-12.008

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (15)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11506 Báo cáo đo đạc khảo sát địa hình Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11507 Báo cáo tổng hợp dự án điều tra cơ bản cửa Sông ven Biển đầm phá Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11508 PL1: Lưới khống chế cơ sở Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11509 PL2: Lưới khống chế toạ độ, độ cao Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11510 PL3:Kết quả kiểm tra đo sâu hồi âm Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11511 PL4- Một vài hình ảnh tư liệu quá trình thực hiện dự án Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11512 Báo cáo lấy và phân tích mẫu nước và mẫu bùn cát Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11513 PL5: Kết quả phân tích mẫu nước và mẫu bùn cát Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11514 PL6: Kết quả phân tích mẫu bùn cát đáy Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11515 Báo cáo chuyên đề phân tích tính toán thực trạng thoát lũ Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11516 Báo cáo chuyên đề phân tích tính toán diễn biến đường bờ biển cửa sông Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11517 Báo cáo chuyên đề định hướng giải pháp chỉnh trị và khai thác tổng hợp Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11518 Tài liệu thu thập Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11519 Báo cáo tóm tắt dự án điều tra cơ bản cửa Sông ven Biển đầm phá Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .doc Trang 2009
11520 Tập bản đồ tỷ lệ 1:5000 Khổ A1 Đầm Phá- Thừa Thiên Huế .DWG Tờ 1/5000 2009