Tên dự án

Điều tra hiện trạng hệ thống sông Hậu thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị giải pháp bảo vệ, khai thác hoàn thiện

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

2009

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-12.007

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (12)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11494 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án Sông Hậu- Cửu L:ong .doc Trang 2009
11495 Báo cáo kết quả chất lượng nước Sông Hậu- Cửu L:ong .doc Trang 2009
11496 Báo cáo kết quả khảo sát thuỷ văn, bùn cát Sông Hậu- Cửu L:ong .doc Trang 2009
11497 Tài liệu khảo Sát địa hình cắt ngang cửa Định An vào sông Hậu Khổ A3 Sông Hậu- Cửu L:ong .doc Trang 2009
11498 Báo cáo kết quả khảo sát hải văn Sông Hậu- Cửu L:ong .doc Trang 2009
11499 Tập bản vẽ A0 tỷ lệ 1:5000 Sông Hậu- Cửu L:ong .doc Tờ 1/5.000 2009
11500 Báo cáo khảo sát địa hình cửa Định An Sông Hậu- Cửu L:ong .doc Trang 2009
11501 Phụ lục 1 kết quả khảo sát thuỷ hải văn bùn cát cửa Định An Sông Hậu- Cửu L:ong .doc Trang 2009
11502 Phụ lục 2 kết quả khảo sát thuỷ hải văn bùn cát cửa Trần Đề Sông Hậu- Cửu L:ong .doc Trang 2009
11503 Phụ lục 3 kết quả khảo sát thuỷ hải văn bùn cát cửa Mỹ Thanh Sông Hậu- Cửu L:ong .doc Trang 2009
11504 Phụ lục 4 kết quả khảo sát thuỷ hải văn bùn cát cửa Gành Hào Sông Hậu- Cửu L:ong .doc Trang 2009
11505 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án Sông Hậu- Cửu L:ong .doc Trang 2009