Tên dự án

Điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng

Thuộc dự án Chính Phủ

Điều tra cơ bản TNMT một số đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải

Đơn vị thực hiện

Trung tâm Hải văn

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

2018

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-21.003

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (131)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11227 Báo cáo hạng mục công việc “Thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu khí tượng, hải văn hiện có tại các trạm khí tượng hải và số liệu điều tra khảo sát từ các đề tài, dự án thuộc phạm vi 09 đảo/cụm đảo đã lựa chọn”. Hòn Khoai, Thổ Chu, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Vân Đồn và Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2013
11228 Báo cáo hạng mục công việc “Thu thập bổ sung, xử lý số liệu tái phân tích và đồng hóa số liệu các yếu tố hải văn, khí tượng thuộc vùng biển các cụm đảo thuộc dự án từ nguồn số liệu toàn cầu trong vòng 30 năm gần đây trên định dạng NETCDF”. Hòn Khoai, Thổ Chu, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Vân Đồn và Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2013
11229 Báo cáo hạng mục công việc “Biên tập số liệu tái phân tích và đồng hóa số liệu các yếu tố hải văn, khí tượng thuộc khu vực biển Việt Nam trong vòng 30 năm gần đây trên các nguồn số liệu toàn cầu (trên định dạng NETCDF): Thực hiện chuyển mã Necdf sang ascii và biên tập số liệu tái phân tích”. Hòn Khoai, Thổ Chu, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Vân Đồn và Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2013
11230 Báo cáo hạng mục công việc “Tính toán các đặc trưng thông kê của yếu tố sóng biển”. Hòn Khoai, Thổ Chu, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Vân Đồn và Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2013
11231 Báo cáo hạng mục công việc “Điều tra, khảo sát năm 2013 tại cụm đảo Côn Đảo”. Hòn Khoai, Thổ Chu, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Vân Đồn và Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2013
11232 Báo cáo hạng mục công việc “Điều tra, khảo sát năm 2013 tại cụm đảo Hòn Khoai”. Hòn Khoai, Thổ Chu, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Vân Đồn và Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2013
11233 Báo cáo hạng mục công việc “Điều tra, khảo sát năm 2013 tại cụm đảo Thổ Chu”. Hòn Khoai, Thổ Chu, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Vân Đồn và Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2013
11234 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2013 (Báo cáo tổng kết năm 2013) của dự án. Hòn Khoai, Thổ Chu, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Vân Đồn và Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2013
11235 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 (Báo cáo tổng kết năm 2014) .doc Giấy Quyển 2014
11236 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2014 tại cụm đảo Côn Đảo Côn Đảo .doc Giấy Quyển 2014
11237 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2014 tại cụm đảo Thổ Chu Thổ Chu .doc Giấy Quyển 2014
11238 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2014 tại đảo Hòn Khoai Hòn Khoai .doc Giấy Quyển 2014
11239 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát tại 03 đảo (tổng hợp 02 đợt): Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu 2 đợt: Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu .doc Giấy Quyển 2014
11240 Báo cáo hạng mục công việc xử lý số liệu và báo cáo khảo sát khí tượng, hải văn tại 03 cụm đảo Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu (Đợt 1 tháng 12 năm 2013) Đợt 1 /12/2013 Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu .doc Giấy Quyển 2014
11241 Báo cáo hạng mục công việc xử lý số liệu và báo cáo khảo sát khí tượng, hải văn tại 03 cụm đảo Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu (Đợt 1 tháng 12 năm 2013 và đợt 2 tháng 7-8 năm 2014) Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu .doc Giấy Quyển 2014
11242 Báo cáo hạng mục công việc phân tích, tính toán đặc trưng thống kê các yếu tố khí tượng hải văn bằng phương pháp thống kê cho cụm đảo Côn Đảo Côn Đảo .doc Giấy Quyển 2014
11243 Báo cáo hạng mục công việc phân tích, tính toán đặc trưng thống kê các yếu tố khí tượng hải văn bằng phương pháp thống kê cho cụm đảo Thổ Chu Thổ Chu .doc Giấy Quyển 2014
11244 Báo cáo hạng mục công việc mô phỏng tái phân tích số liệu hải văn bằng mô hình số trị cho 02 cụm đảo: Côn Đảo và Thổ Chu Côn Đảo, Thổ Chu .doc Giấy Quyển 2014
11245 Báo cáo hạng mục công việc biên tập các bản đồ đặc trưng khí tượng hải văn (Các yếu tố khí tượng: nhiệt độ không khí, áp suất không khí, độ ẩm không khí và gió; yếu tố hải văn: dòng chảy biển) khu vực đảo Thổ Chu Thổ Chu .doc Giấy Quyển 2014
11246 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường các yếu tố hải văn trung bình (Các yếu tố: sóng; nhiệt độ nước biển tầng mặt; độ muối nước biển tầng mặt) khu vực đảo Thổ Chu Thổ Chu .doc Giấy Quyển 2014
11247 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường các yếu tố hải văn cực trị (Các yếu tố: sóng; nhiệt độ nước biển tầng mặt; độ muối nước biển tầng mặt; mực nước) khu vực đảo Thổ Chu Thổ Chu .doc Giấy Quyển 2014
11248 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường nhiệt độ nước biển tầng mặt trung bình khu vực cụm đảo Côn Đảo Côn Đảo .doc Giấy Quyển 2014
11249 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường độ muối nước biển tầng mặt trung bình khu vực cụm đảo Côn Đảo Côn Đảo .doc Giấy Quyển 2014
11250 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường dòng chảy tầng mặt trung bình khu vực đảo Côn Đảo Côn Đảo .doc Giấy Quyển 2014
11251 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường sóng trung bình khu vực đảo Côn Đảo Côn Đảo .doc Giấy Quyển 2014
11252 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2015 tại đảo Phú Quý (Đợt 1 - tháng 7 năm 2015) Phú Quý .doc Giấy Quyển 2015
11253 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2015 tại đảo Lý Sơn (Đợt 1 - tháng 7-8 năm 2015) Lý Sơn .doc Giấy Quyển 2015
11254 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2015 tại đảo Cồn Cỏ (Đợt 1 - tháng 8 năm 2015) Cồn Cỏ .doc Giấy Quyển 2015
11255 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2015 tại đảo Phú Quý (Đợt 2 - tháng 10-11 năm 2015) Phú Quý .doc Giấy Quyển 2015
11256 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2015 tại đảo Lý Sơn (Đợt 2 - tháng 11 năm 2015) Lý sơn .doc Giấy Quyển 2015
11257 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2015 tại đảo Cồn Cỏ (Đợt 2 - tháng 11 năm 2015) Cồn Cỏ .doc Giấy Quyển 2015
11258 Báo cáo hạng mục công việc xử lý số liệu và báo cáo khảo sát khí tượng, hải văn tại 03 cụm đảo: Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ năm 2015 Phú Quý, Lý Sơn Cồn Cỏ .doc Giấy Quyển 2015
11259 Báo cáo hạng mục công việc Mô phỏng, tái phân tích số liệu hải văn bằng mô hình số trị cho đảo Hòn Khoai Hòn Khoai .doc Giấy Quyển 2015
11260 Báo cáo hạng mục công việc phân tích, tính toán đặc trưng thống kê các yếu tố khí tượng hải văn bằng phương pháp thống kê cho cụm đảo Phú Quý Phú Quý .doc Giấy Quyển 2015
11261 Báo cáo hạng mục công việc phân tích, tính toán đặc trưng thống kê các yếu tố khí tượng hải văn bằng phương pháp thống kê cho đảo Hòn Khoai Hòn Khoai .doc Giấy Quyển 2015
11262 Báo cáo hạng mục biên tập các bản đồ đặc trưng khí tượng biển tại 3 đảo Hòn Khoai, Côn Đảo và Phú Quý Phú Quý .doc Giấy Quyển 2015
11263 Báo cáo hạng mục biên tập bản đồ trường sóng cực trị tại khu vực cụm đảo Côn Đảo Côn Đảo .doc Giấy Quyển 2015
11264 Báo cáo hạng mục biên tập bản đồ trường dòng chảy tầng mặt cực trị tại khu vực Côn Đảo Côn Đảo .doc Giấy Quyển 2015
11265 Báo cáo hạng mục biên tập bản đồ trường nhiệt độ nước biển tầng mặt cực trị tại khu vực cụm đảo Côn Đảo Côn Đảo .doc Giấy Quyển 2015
11266 Báo cáo hạng mục biên tập bản đồ trường độ muối nước biển tầng mặt cực trị tại khu vực cụm đảo Côn Đảo Côn Đảo .doc Giấy Quyển 2015
11267 Báo cáo hạng mục biên tập bản đồ trường mực nước (trung bình và cực trị) tại khu vực cụm Côn Đảo Côn Đảo .doc Giấy Quyển 2015
11268 Báo cáo hạng mục biên tập bản đồ trường sóng (trung bình và cực trị) khu vực Hòn Khoai Hòn Khoai .doc Giấy Quyển 2015
11269 Báo cáo hạng mục biên tập bản đồ trường dòng chảy tầng mặt (trung bình và cực trị) khu vực đảo Hòn Khoai Hòn Khoai .doc Giấy Quyển 2015
11270 Báo cáo hạng mục biên tập bản đồ trường nhiệt độ nước biển tầng mặt (trung bình và cực trị) khu vực đảo Hòn Khoai Hòn Khoai .doc Giấy Quyển 2015
11271 Báo cáo hạng mục biên tập bản đồ độ muối nước biển tầng mặt (trung bình và cực trị) khu vực đảo Hòn Khoai Hòn Khoai .doc Giấy Quyển 2015
11272 Báo cáo hạng mục biên tập bản đồ trường mực nước (cực trị và trung bình) khu vực đảo Hòn Khoai Hòn Khoai .doc Giấy Quyển 2015
11273 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2015 (Báo cáo tổng kết năm 2015) .doc Giấy Quyển 2015
11274 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường sóng khu vực cụm đảo Phú Quý (Trường sóng trung bình và cực trị) Phú Quý .doc Giấy Quyển 2016
11275 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường dòng chảy tầng mặt khu vực cụm đảo Phú Quý (Trường dòng chảy trung bình và cực trị) Phú Quý .doc Giấy Quyển 2016
11276 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường mực nước khu vực cụm đảo Phú Quý (Trường mực nước trung bình và cực trị) Phú Quý .doc Giấy Quyển 2016
11277 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường nhiệt độ nước biển tầng mặt khu vực cụm đảo Phú Quý (Trường nhiệt độ nước biển trung bình và cực trị) Phú Quý .doc Giấy Quyển 2016
11278 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường độ muối nước biển khu vực cụm đảo Phú Quý (Trường độ muối nước biển trung bình và cực trị) Phú Quý .doc Giấy Quyển 2016
11279 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường sóng khu vực đảo Lý Sơn Lý Sơn .doc Giấy Quyển 2016
11280 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường dòng chảy tầng mặt khu vực đảo Lý Sơn Lý Sơn .doc Giấy Quyển 2016
11281 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường mực nước khu vực đảo Lý Sơn Lý Sơn .doc Giấy Quyển 2016
11282 Báo cáo biên tập bản đồ trường nhiệt độ nước biển tầng mặt khu vực đảo Lý Sơn Lý Sơn .doc Giấy Quyển 2016
11283 Báo cáo biên tập bản đồ trường độ muối nước biển tầng mặt khu vực đảo Lý Sơn Lý Sơn .doc Giấy Quyển 2016
11284 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường sóng khu vực đảo Cồn Cỏ Cồn Cỏ .doc Giấy Quyển 2016
11285 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường dòng chảy tầng mặt khu vực đảo Cồn Cỏ Cồn Cỏ .doc Giấy Quyển 2016
11286 Báo cáo biên tập bản đồ trường mực nước khu vực đảo Cồn Cỏ Cồn Cỏ .doc Giấy Quyển 2016
11287 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường nhiệt độ nước biển tầng mặt khu vực đảo Cồn Cỏ Cồn Cỏ .doc Giấy Quyển 2016
11288 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường độ muối nước biển tầng mặt khu vực đảo Cồn Cỏ Cồn Cỏ .doc Giấy Quyển 2016
11289 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường sóng, dòng chảy tầng mặt trung bình khu vực đảo Bạch Long Vĩ Bạch Long Vỹ .doc Giấy Quyển 2016
11290 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường nhiệt độ và độ muối nước biển trung bình tầng mặt khu vực đảo Bạch Long Vĩ Bạch Long Vỹ .doc Giấy Quyển 2016
11291 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ đặc trưng khí tượng tại khu vực đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vỹ và Cô Tô-Vĩnh Thực Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vỹ, Cô Tô- Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2016
11292 Báo cáo hạng mục công việc Phân tích, tính toán các đặc trưng khí tượng, hải văn cho đảo Bạch Long Vĩ bằng phương pháp thống kê Bạch Long Vỹ .doc Giấy Quyển 2016
11293 Báo cáo hạng mục công việc Phân tích, tính toán các đặc trưng khí tượng, hải văn cho cụm đảo Vân Đồn bằng phương pháp thống kê Vân Đồn .doc Giấy Quyển 2016
11294 Báo cáo hạng mục công việc Phân tích, tính toán các đặc trưng khí tượng, hải văn cho cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực bằng phương pháp thống kê Cô Tô- Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2016
11295 Báo cáo hạng mục công việc Phân tích, tính toán các đặc trưng khí tượng, hải văn cho đảo Cồn Cỏ bằng phương pháp thống kê Cồn Cỏ .doc Giấy Quyển 2016
11296 Báo cáo hạng mục công việc Phân tích, tính toán các đặc trưng khí tượng, hải văn cho cụm đảo Lý Sơn bằng phương pháp thống kê thống kê Lý Sơn .doc Giấy Quyển 2016
11297 Báo cáo hạng mục công việc mô phỏng tái phân tích số liệu hải văn bằng mô hình số trị (cho 03 đảo: Lý Sơn, Cồn Cỏ và Bạch Long Vĩ Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vỹ .doc Giấy Quyển 2016
11298 Báo cáo hạng mục công việc mô phỏng tái phân tích số liệu hải văn bằng mô hình số trị cho cụm đảo Phú Quý Phú Quý .doc Giấy Quyển 2016
11299 Báo cáo hạng mục công việc xử lý số liệu và báo cáo khảo sát khí tượng, hải văn tại 03 cụm đảo Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô-Vĩnh Thực Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô-Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2016
11300 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2016 tại đảo Bạch Long Vĩ – Đợt 1 Bạch Long Vỹ .doc Giấy Quyển 2016
11301 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2016 tại đảo Vân Đồn – Đợt 1 Vân Đồn .doc Giấy Quyển 2016
11302 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2016 tại đảo Cô Tô-Vĩnh Thực, Đợt 1 Cô Tô-Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2016
11303 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2016 tại đảo Vân Đồn – Đợt 2 Vân Đồn .doc Giấy Quyển 2016
11304 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2016 tại đảo Bạch Long Vĩ – Đợt 2 Bạch Long Vỹ .doc Giấy Quyển 2016
11305 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, khảo sát năm 2016 tại đảo Cô Tô-Vĩnh Thực, Đợt 2 Cô Tô-Vĩnh Thực .doc Giấy Quyển 2016
11306 Báo kết quả thực hiện năm 2016 (Báo cáo tổng kết năm 2016) .doc Giấy Quyển 2016
11307 Báo cáo hạng mục công việc mô phỏng tái phân tích số liệu hải văn băng mô hình số trị cho 02 đảo: Vân Đồn và Cô Tô - Vĩnh Thực Vân Đồn, Cô Tô - Vĩnh Thực .doc Giấy 2017
11308 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường sóng và dòng chảy tầng mặt cực tri khu vực đảo Bạch Long Vỹ Bạch Long Vỹ .doc Giấy 2017
11309 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường mực nước khu vực đảo Bạch Long Vỹ (Trường mực nước trung bình và cực trị) Bạch Long Vỹ .doc Giấy 2017
11310 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường nhiệt độ nước biển tầng mặt cực tri khu vực đảo Bạch Long Vỹ Bạch Long Vỹ .doc Giấy 2017
11311 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường độ muối nước biển tầng mặt cực tri khu vực đảo Bạch Long Vỹ Bạch Long Vỹ .doc Giấy 2017
11312 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ các đặc trưng khí tương biển khu vực cụm đảo Vân Đồn Vân Đồn .doc Giấy 2017
11313 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường dòng chảy tầng mặt trung bình khu vực cụm đảo Vân Đồn Vân Đồn .doc Giấy 2017
11314 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường sóng trung bình khu vực cụm đảo Vân Đồn Vân Đồn .doc Giấy 2017
11315 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường nhiệt độ nước biển trung bình tầng mặt khu vực cụm đảo Vân Đồn Vân Đồn .doc Giấy 2017
11316 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường độ muối nước biển trung bình tầng mặt khu vực cụm đảo Vân Đồn Vân Đồn .doc Giấy 2017
11317 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường dòng chảy cực trị tầng mặt khu vực cụm đảo Vân Đồn Vân Đồn .doc Giấy 2017
11318 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường sóng cực trị khu vực cụm đảo Vân Đồn Vân Đồn .doc Giấy 2017
11319 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường nhiệt độ nước biển tầng mặt cực trị khu vực cụm đảo Vân Đồn Vân Đồn .doc Giấy 2017
11320 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường độ muối nước biển tầng mặt cực trị khu vực cụm đảo Vân Đồn Vân Đồn .doc Giấy 2017
11321 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường mực nước nước biển cực trị khu vực cụm đảo Vân Đồn (Trường mực nước trung bình và cực trị) Vân Đồn .doc Giấy 2017
11322 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường dòng chảy trung bình tầng mặt khu vực cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy 2017
11323 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường sóng trung bình khu vực cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy 2017
11324 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường nhiệt độ nước biển trung bình tầng mặt khu vực cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy 2017
11325 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường độ muối nước biển trung bình tầng mặt khu vực cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy 2017
11326 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường dòng chảy tầng mặt cực trị khu vực cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy 2017
11327 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường sóng cực trị khu vực cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy 2017
11328 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường nhiệt độ nước biển tầng mặt cực trị khu vực cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy 2017
11329 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường độ muối nước biển tầng mặt cực trị khu vực cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy 2017
11330 Báo cáo hạng mục công việc biên tập bản đồ trường mực nước nước khu vực cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực (Trường mực nước trung bình và cực trị) Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy 2017
11331 Báo kết quả thực hiện năm 2017 (Báo cáo tổng kết năm 2017) .doc Giấy 2017
11332 Báo cáo tổng kết dự án (Báo cáo kết thức dự án) .doc Giấy 2017
11333 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn và đề xuất giải pháp phòng tránh thiên tai, phát triển kinh kế và an ninh quốc phòng cho đảo Bạch Long Vỹ Bạch Long Vỹ .doc Giấy
11334 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn và đề xuất giải pháp phòng tránh thiên tai, phát triển kinh kế và an ninh quốc phòng cho cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực Cô Tô – Vĩnh Thực .doc Giấy
11335 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn và đề xuất giải pháp phòng tránh thiên tai, phát triển kinh kế và an ninh quốc phòng cho cụm đảo Vân Đồn Vân Đồn .doc Giấy
11336 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn và đề xuất giải pháp phòng tránh thiên tai, phát triển kinh kế và an ninh quốc phòng cho đảo Cồn Cỏ Cồn Cỏ .doc Giấy
11337 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn và đề xuất giải pháp phòng tránh thiên tai, phát triển kinh kế và an ninh quốc phòng cho cụm đảo Lý Sơn Lý Sơn .doc Giấy
11338 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn và đề xuất giải pháp phòng tránh thiên tai, phát triển kinh kế và an ninh quốc phòng cho cụm đảo Phú Quý Phú Quý .doc Giấy
11339 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn và đề xuất giải pháp phòng tránh thiên tai, phát triển kinh kế và an ninh quốc phòng cho cụm đảo Côn Đảo Côn Đảo .doc Giấy
11340 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn và đề xuất giải pháp phòng tránh thiên tai, phát triển kinh kế và an ninh quốc phòng cho đảo Hòn Khoai Hòn Khoai .doc Giấy
11341 Báo cáo hạng mục công việc điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn và đề xuất giải pháp phòng tránh thiên tai, phát triển kinh kế và an ninh quốc phòng cho đảo Thổ Chu Thổ Chu .doc Giấy
11342 Biên tập bản đồ trường trung bình tháng, tỷ lệ 1: 10.000 Mảnh
11343 Bản đồ trường dòng chảy trung bình tháng Mảnh
11344 Bản đồ trường sóng trung bình tháng Mảnh
11345 Bản đồ trường nhiệt độ nước biển trung bình tháng Mảnh
11346 Bản đồ trường độ mặn nước biển trung bình tháng
11347 Biên tập bản đồ trường cực trị tháng, tỷ lệ 1: 10.000 Mảnh
11348 Bản đồ trường phân bố dòng chảy cực trị Mảnh
11349 Bản đồ trường phân bố sóng cực trị Mảnh
11350 Bản đồ trường phân bố độ mặn nước biển cực trị Mảnh
11351 Bản đồ phân bố trường nhiệt độ nước biển cực trị Mảnh
11352 Biên tập bản đồ trường mực nước biển trung bình và cực trị tháng, tỷ lệ 1:50.000 Mảnh
11353 Biên tập các bản đồ đặc trưng khí tượng biển, tỷ lệ 1: 50.000 Mảnh
11354 Biên tập bản đồ gió - áp trung bình tháng Mảnh
11355 Biên tập bản đồ nhiệt độ - độ ẩm không khí trung bình tháng Mảnh
11356 Biên tập bản đồ gió - áp cực trị Mảnh
11357 Biên tập bản đồ nhiệt độ - độ ẩm không khí cực trị Mảnh