Tên dự án

Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và lập bản đồ phân vùng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Kiên Giang (Giai đoạn I từ Bến Tre đến Trà Vinh)”

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2023

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (571)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
17066 Thu thập, phân tích tài liệu phục vụ xây dựng thuyết minh dự án Thu thập, phân tích tài liệu phục vụ xây dựng thuyết minh dự án
17067 Tài liệu thu thập phục vụ xây dựng thuyết minh dự án Tài liệu thu thập phục vụ xây dựng thuyết minh dự án 1
17068 Báo cáo thu thập, phân tích tài liệu phục vụ xây dựng thuyết minh dự án Báo cáo thu thập, phân tích tài liệu phục vụ xây dựng thuyết minh dự án .doc, .pdf, giấy 1
17069 Tổng hợp, đánh giá số liệu thu được để xác định các nội dung, chỉ tiêu, khu vực điều tra cần thực hiện của Dự án Tổng hợp, đánh giá số liệu thu được để xác định các nội dung, chỉ tiêu, khu vực điều tra cần thực hiện của Dự án .doc, .pdf, giấy 1
17070 Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các hoạt động chủ yếu của Dự án Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các hoạt động chủ yếu của Dự án .doc, .pdf, giấy 1
17071 Xây dựng thuyết minh dự án Xây dựng thuyết minh dự án
17072 Thuyết minh – dự toán dự án Thuyết minh – dự toán dự án .doc, .pdf, giấy 1
17073 THỰC HIỆN DỰ ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN
17074 Điều tra, lấy mẫu và phân tích mẫu theo các thông số: môi trường nước biển, trầm tích theo TT 26/2016/TT-BTNMT (diện tích vùng điều tra khảo sát là 1.400 Km2, trung bình 23 điểm/100 Km2 = 322 điểm khảo sát lấy mẫu) Điều tra, lấy mẫu và phân tích mẫu theo các thông số: môi trường nước biển, trầm tích theo TT 26/2016/TT-BTNMT (diện tích vùng điều tra khảo sát là 1.400 Km2, trung bình 23 điểm/100 Km2 = 322 điểm khảo sát lấy mẫu)
17075 Điều tra lấy mẫu Điều tra lấy mẫu
17076 Nhật ký lấy mẫu môi trường nước biển Nhật ký lấy mẫu môi trường nước biển Giấy; pdf 4
17077 Nhật ký lấy mẫu trầm tích Nhật ký lấy mẫu trầm tích Giấy; pdf 4
17078 Nhật ký lấy mẫu tảo bám Nhật ký lấy mẫu tảo bám Giấy; pdf 4
17079 Nhật ký lấy mẫu phiêu sinh thực vật Nhật ký lấy mẫu phiêu sinh thực vật Giấy; pdf 4
17080 Nhật ký lấy mẫu phiêu sinh động vật Nhật ký lấy mẫu phiêu sinh động vật Giấy; pdf 4
17081 Nhật ký lấy mẫu đông vật không xương sống cỡ lớn Nhật ký lấy mẫu đông vật không xương sống cỡ lớn Giấy; pdf 4
17082 Nhật ký thu thập dữ liệu khu hệ thực vật – Mùa mưa đợt 1 Nhật ký thu thập dữ liệu khu hệ thực vật – Mùa mưa đợt 1 Giấy; pdf 1
17083 Nhật ký thu thập dữ liệu khu hệ thực vật – Mùa khô đợt 1 Nhật ký thu thập dữ liệu khu hệ thực vật – Mùa khô đợt 1 Giấy; pdf 1
17084 Nhật ký thu thập dữ liệu khu hệ thực vật – Mùa mưa đợt 2 Nhật ký thu thập dữ liệu khu hệ thực vật – Mùa mưa đợt 2 Giấy; pdf 1
17085 Nhật ký thu thập dữ liệu khu hệ thực vật – Mùa khô đợt 2 Nhật ký thu thập dữ liệu khu hệ thực vật – Mùa khô đợt 2 Giấy; pdf 1
17086 Phân tích mẫu Phân tích mẫu
17087 Bộ kết quả phân tích mẫu nước biển Bộ kết quả phân tích mẫu nước biển Giấy; pdf 2
17088 Bộ kết quả phân tích mẫu trầm tích Bộ kết quả phân tích mẫu trầm tích Giấy; pdf 2
17089 Bộ kết quả phân tích mẫu tảo bám Bộ kết quả phân tích mẫu tảo bám Giấy; pdf 2
17090 Bộ kết quả phân tích mẫu Phiêu sinh thực vật Bộ kết quả phân tích mẫu Phiêu sinh thực vật Giấy; pdf 2
17091 Bộ kết quả phân tích mẫu phiêu sinh động vật Bộ kết quả phân tích mẫu phiêu sinh động vật Giấy; pdf 2
17092 Bộ kết quả phân tích mẫu đông vật không xương sống cỡ lớn Bộ kết quả phân tích mẫu đông vật không xương sống cỡ lớn Giấy; pdf 2
17093 Mô hình mô phỏng quá trình phát thải, lan truyền, biến đổi, chuyển hóa chất gây ô nhiễm trong môi trường biển và hải đảo Mô hình mô phỏng quá trình phát thải, lan truyền, biến đổi, chuyển hóa chất gây ô nhiễm trong môi trường biển và hải đảo
17094 Bộ dữ liệu input Bộ dữ liệu input .dfs, .xls 1
17095 Bộ thông số mô hình Bộ thông số mô hình .docx, .pdf 1
17096 Kết quả mô hình Kết quả mô hình .grd, .xls 1
17097 Xây dựng bản đồ Xây dựng bản đồ
17098 Bản đồ lan truyền, biến đổi, chuyển hóa chất gây ô nhiễm trong môi trường biển Bản đồ lan truyền, biến đổi, chuyển hóa chất gây ô nhiễm trong môi trường biển
17099 Bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển khu vực Bến Tre và Trà Vinh Bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển khu vực Bến Tre và Trà Vinh
17100 Bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển khu vực Bến Tre và Trà Vinh – mùa khô Bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển khu vực Bến Tre và Trà Vinh – mùa khô .mpk (ArGis), .pdf 1
17101 Bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển khu vực Bến Tre và Trà Vinh – mùa mưa Bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển khu vực Bến Tre và Trà Vinh – mùa mưa .mpk (ArGis), .pdf 1
17102 Các hạng mục công việc không có định mức kinh tế - kỹ thuật Các hạng mục công việc không có định mức kinh tế - kỹ thuật
17103 Thu thập bổ sung và đánh giá các tài liệu hiện có liên quan tới dự án về kinh tế xã hội, tài nguyên, môi trường và sinh thái trong vùng, các kịch bản về BĐKH và NBD đến môi trường sinh thái khu vực cửa sông và ven biển vùng nghiên cứu Thu thập bổ sung và đánh giá các tài liệu hiện có liên quan tới dự án về kinh tế xã hội, tài nguyên, môi trường và sinh thái trong vùng, các kịch bản về BĐKH và NBD đến môi trường sinh thái khu vực cửa sông và ven biển vùng nghiên cứu
17104 Điều tra bổ sung, đánh giá về: kinh tế, xã hội, tài nguyên, môi trường và sinh thái trong vùng theo tiêu chí Điều tra bổ sung, đánh giá về: kinh tế, xã hội, tài nguyên, môi trường và sinh thái trong vùng theo tiêu chí
17105 Điều tra, khảo sát thực địa bổ sung phục vụ đánh giá các tiêu chí Điều tra, khảo sát thực địa bổ sung phục vụ đánh giá các tiêu chí .doc, .pdf, giấy 1
17106 Điều tra, đánh giá đặc điểm các hệ sinh thái, chức năng dịch vụ hệ sinh thái khu vực nghiên cứu Điều tra, đánh giá đặc điểm các hệ sinh thái, chức năng dịch vụ hệ sinh thái khu vực nghiên cứu
17107 Tổng hợp thông tin để thiết lập mạng lưới điểm khảo sát, khảo sát chi tiết và thực hiện thu mẫu sơ bộ hệ sinh thái ven biển Tổng hợp thông tin để thiết lập mạng lưới điểm khảo sát, khảo sát chi tiết và thực hiện thu mẫu sơ bộ hệ sinh thái ven biển
17108 Tổng hợp thông tin để thiết lập mạng lưới điểm khảo sát Tổng hợp thông tin để thiết lập mạng lưới điểm khảo sát .docx, .pdf, giấy 1
17109 Điều tra, đánh giá đặc điểm các hệ sinh thái Điều tra, đánh giá đặc điểm các hệ sinh thái
17110 Khảo sát và đánh giá mức độ ĐDSH khu hệ thực vật Khảo sát và đánh giá mức độ ĐDSH khu hệ thực vật
17111 Điều tra,khảo sát khu hệ thực vật Điều tra,khảo sát khu hệ thực vật .docx, .pdf, giấy 1
17112 Đánh giá mức độ ĐDSH khu hệ thực vật Đánh giá mức độ ĐDSH khu hệ thực vật .docx, .pdf, giấy 1
17113 Khảo sát và đánh giá mức độ đa dạng sinh học của khu hệ cá Khảo sát và đánh giá mức độ đa dạng sinh học của khu hệ cá
17114 Điều tra,khảo sát khu hệ cá Điều tra,khảo sát khu hệ cá .docx, .pdf, giấy 1
17115 Đánh giá mức độ đa dạng sinh học của khu hệ cá Đánh giá mức độ đa dạng sinh học của khu hệ cá .docx, .pdf, giấy 1
17116 Đánh giá chức năng dich vu hệ sinh thái khu vực nghiên cứu Đánh giá chức năng dich vu hệ sinh thái khu vực nghiên cứu
17117 Xử lý và phân tích số liệu đánh giá chức năng dịch vụ HST Xử lý và phân tích số liệu đánh giá chức năng dịch vụ HST .docx, .pdf, giấy 1
17118 Phân tích đánh giá sơ bộ chức năng dịch vụ HST Phân tích đánh giá sơ bộ chức năng dịch vụ HST
17119 Đánh giá chức năng dich vụ hệ sinh thái khu vực nghiên cứu Đánh giá chức năng dich vụ hệ sinh thái khu vực nghiên cứu .docx, .pdf, giấy 1
17120 Nghiên cứu phân chia các ô để phân cấp vùng rủi ro và Nghiên cứu phân chia các ô để phân cấp vùng rủi ro và .mpk (ArGis), .pdf 1
17121 phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trong vùng nghiên cứu phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trong vùng nghiên cứu
17122 Tính toán, xác định phân cấp vùng và phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trong vùng nghiên cứu theo bốn cấp: thấp, trung bình, cao và rất cao Tính toán, xác định phân cấp vùng và phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trong vùng nghiên cứu theo bốn cấp: thấp, trung bình, cao và rất cao
17123 Mô hình mô phỏng quá trình phát thải, lan truyền, biến đổi, chuyển hóa chất gây ô nhiễm trong môi trường biển và hải đảo Mô hình mô phỏng quá trình phát thải, lan truyền, biến đổi, chuyển hóa chất gây ô nhiễm trong môi trường biển và hải đảo
17124 Cập nhật tính toán tải lượng Cập nhật tính toán tải lượng .docx, .pdf, giấy 1
17125 Tính toán chỉ số rủi ro môi trường (RQ) Tính toán chỉ số rủi ro môi trường (RQ) .docx, .pdf, giấy 1
17126 Tính toán các tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm Tính toán các tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm
17127 Tiêu chí về mức độ ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm môi trường biển và hải đảo (Imđ) Tiêu chí về mức độ ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm môi trường biển và hải đảo (Imđ) .docx, .pdf, giấy 1
17128 Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng (Iah) Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng (Iah) .docx, .pdf, giấy 1
17129 Tiêu chí về mức độ nhạy cảm môi trường; khả năng gây thiệt hại đến sức khỏe con người, các hệ sinh thái biển, hải đảo, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo (Ith) Tiêu chí về mức độ nhạy cảm môi trường; khả năng gây thiệt hại đến sức khỏe con người, các hệ sinh thái biển, hải đảo, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo (Ith) .docx, .pdf, giấy 1
17130 Xác định, phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trong vùng nghiên cứu Xác định, phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trong vùng nghiên cứu
17131 Tính toán, xác định, phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trong vùng nghiên cứu theo bốn cấp: thấp, trung bình, cao và rất cao Tính toán, xác định, phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trong vùng nghiên cứu theo bốn cấp: thấp, trung bình, cao và rất cao .docx, .pdf, giấy 1
17132 Báo cáo công bố khu vực rủi ro ô nhiễm môi trường biển Báo cáo công bố khu vực rủi ro ô nhiễm môi trường biển .docx, .pdf, giấy 1
17133 Hội thảo Hội thảo
17134 Báo cáo tổng quan dự án Báo cáo tổng quan dự án .docx, .pdf, giấy 1
17135 Báo cáo hiện trạng môi trường Báo cáo hiện trạng môi trường .docx, .pdf, giấy 1
17136 Báo cáo phân vùng rủi ro môi trường biển Báo cáo phân vùng rủi ro môi trường biển .docx, .pdf, giấy 1
17137 Phiếu điều tra Phiếu điều tra
17138 Mẫu phiếu điều tra Mẫu phiếu điều tra .docx; giấy 2
17139 Phiếu về chức năng dịch vụ của các hệ sinh thái Phiếu về chức năng dịch vụ của các hệ sinh thái giấy 1
17140 Phiếu về thông tin về hiện trạng tài nguyên – môi trường Phiếu về thông tin về hiện trạng tài nguyên – môi trường giấy 1
17141 Các báo cáo điều tra, khảo sát, chuyên đề Các báo cáo điều tra, khảo sát, chuyên đề
17142 Báo cáo điều tra, thu thập bổ sung và đánh giá các tài liệu hiện có liên quan tới dự án về kinh tế-xã hội, tài nguyên, môi trường và sinh thái trong vùng, các kịch bản về BĐKH và NBD đến môi trường sinh thái khu vực cửa sông và ven biển vùng nghiên cứu Báo cáo điều tra, thu thập bổ sung và đánh giá các tài liệu hiện có liên quan tới dự án về kinh tế-xã hội, tài nguyên, môi trường và sinh thái trong vùng, các kịch bản về BĐKH và NBD đến môi trường sinh thái khu vực cửa sông và ven biển vùng nghiên cứu .docx, .pdf, giấy 1
17143 Báo cáo điều tra, khảo sát, đo đạc, lấy mẫu bổ sung phục vụ tính toán rủi ro và phân vùng ô môi nhiễm biển và hải đảo khu vực dự án Báo cáo điều tra, khảo sát, đo đạc, lấy mẫu bổ sung phục vụ tính toán rủi ro và phân vùng ô môi nhiễm biển và hải đảo khu vực dự án .docx, .pdf, giấy 1
17144 Báo cáo kết quả phân tích mẫu Báo cáo kết quả phân tích mẫu .docx, .pdf, giấy 1
17145 Báo cáo đánh giá đặc điểm các hệ sinh thái, chức năng dịch vụ hệ sinh thái khu vực nghiên cứu Báo cáo đánh giá đặc điểm các hệ sinh thái, chức năng dịch vụ hệ sinh thái khu vực nghiên cứu .docx, .pdf, giấy 1
17146 Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường biển và hải đảo khu vực dự án Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường biển và hải đảo khu vực dự án .docx, .pdf, giấy 1
17147 Báo cáo tổng hợp, đánh giá và minh giải kết quả đánh giá chức năng dịch vụ HST khu vực nghiên cứu Báo cáo tổng hợp, đánh giá và minh giải kết quả đánh giá chức năng dịch vụ HST khu vực nghiên cứu .docx, .pdf, giấy 1
17148 Báo cáo mô hình kết quả mô phỏng quá trình phát thải, lan truyền, biến đổi, chuyển hóa chất gây ô nhiễm trong môi trường biển và hải đảo Báo cáo mô hình kết quả mô phỏng quá trình phát thải, lan truyền, biến đổi, chuyển hóa chất gây ô nhiễm trong môi trường biển và hải đảo .docx, .pdf, giấy 1
17149 Nghiên cứu phân chia các ô để phân cấp vùng rủi ro và phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo khu vực dự án Nghiên cứu phân chia các ô để phân cấp vùng rủi ro và phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo khu vực dự án .docx, .pdf, giấy 1
17150 Tính toán, xác định phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trong vùng nghiên cứu theo bốn cấp Tính toán, xác định phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trong vùng nghiên cứu theo bốn cấp .docx, .pdf, giấy 1
17151 Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo khu vực nghiên cứu Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo khu vực nghiên cứu .docx, .pdf, giấy 1
17152 Báo cáo tổng kết dự án Báo cáo tổng kết dự án .doc; .pdf; giấy 1
17153 BÀ RỊA – VŨNG TÀU BÀ RỊA – VŨNG TÀU
17154 Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 pdf 1
17155 Báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ đến năm 2020 Báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ đến năm 2020 doc 1
17156 Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015 Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015 doc 1
17157 Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 doc 1
17158 Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 doc 1
17159 Báo cáo tình hình triển khai các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Báo cáo tình hình triển khai các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu doc 1
17160 Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 doc 1
17161 Rà soát quy hoạch chi tiết tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 Rà soát quy hoạch chi tiết tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 doc 1
17162 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
17163 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2018 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2018 pdf 1
17164 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2019 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2019 pdf 1
17165 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp thành phố 06 tháng đầu năm kế hoạch, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp thành phố 06 tháng đầu năm kế hoạch, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019 pdf 1
17166 Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020 Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020 doc 1
17167 Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đât 5 năm giai đoạn 2011-2019, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đât 5 năm giai đoạn 2011-2019, Thành phố Hồ Chí Minh doc 1
17168 Định hướng quy hoạch xử lý chất thải rắn tại TPHCM đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Định hướng quy hoạch xử lý chất thải rắn tại TPHCM đến năm 2020 tầm nhìn 2030 pdf 1
17169 Du lịch sinh thái từng – biển Cần Giờ TPHCM theo định hướng phát triển thân thiện với môi trường Du lịch sinh thái từng – biển Cần Giờ TPHCM theo định hướng phát triển thân thiện với môi trường pdf 1
17170 Thành phần khu hệ cá khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ, TP.Hồ Chí Minh Thành phần khu hệ cá khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ, TP.Hồ Chí Minh pdf 1
17171 TIỀN GIANG TIỀN GIANG
17172 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 pdf 1
17173 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 pdf 1
17174 Báo cáo tổng hợp Bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Tiền Giang Báo cáo tổng hợp Bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Tiền Giang doc 1
17175 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2017 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2017 pdf 1
17176 Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tiền Giang Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tiền Giang pdf 1
17177 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối năm 2016-2020 tỉnh Tiền Giang Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối năm 2016-2020 tỉnh Tiền Giang jpg 1
17178 Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Tiền Giang Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Tiền Giang jpg 1
17179 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tiền Giang Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tiền Giang doc 1
17180 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2011-2020 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2011-2020 rar 1
17181 Bản đồ quy hoạch đa dạng sinh học Bản đồ quy hoạch đa dạng sinh học rar 1
17182 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015-2020 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015-2020 doc 1
17183 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn pdf 1
17184 Báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tiền giang giai đoạn 2011 – 2020 Báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tiền giang giai đoạn 2011 – 2020 pdf 1
17185 Quy hoạch phát triển du lịch tiền giang giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 Quy hoạch phát triển du lịch tiền giang giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 doc 1
17186 Đề tài nghiên cứu biến đổi khí hậu vùng Gò Công của tỉnh Tiền Giang Đề tài nghiên cứu biến đổi khí hậu vùng Gò Công của tỉnh Tiền Giang doc 1
17187 BẾN TRE BẾN TRE
17188 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý IV và năm 2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý IV và năm 2019 pdf 1
17189 Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Tỉnh Bến Tre Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Tỉnh Bến Tre doc 1
17190 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019 doc 1
17191 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 doc 1
17192 Báo cáo về việc xuất hiện dầu vón cục trên bãi biển huyện Bình Đại Báo cáo về việc xuất hiện dầu vón cục trên bãi biển huyện Bình Đại pdf 1
17193 Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2020-2022 Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2020-2022 doc 1
17194 Báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 doc 1
17195 Quy hoạch phát triển nông nghiệp – thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2020 Quy hoạch phát triển nông nghiệp – thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2020 rar 1
17196 Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030 pdf 1
17197 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030 pdf 1
17198 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 pdf 1
17199 Thuyết minh: “Xác định nguyên nhân, dự báo tình hình xâm nhập mặn vào đất và nước tại tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng. Đề xuất các giải pháp thích ứng hợp lý” Thuyết minh: “Xác định nguyên nhân, dự báo tình hình xâm nhập mặn vào đất và nước tại tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng. Đề xuất các giải pháp thích ứng hợp lý” doc 1
17200 Nghiên cứu, đánh giá tác động BĐKH và nước biển dâng đến sạt lở bờ biển, tài nguyên nước và sản xuất nông nghiệp. Đề xuất các giải pháp và mô hình thích ứng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Nghiên cứu, đánh giá tác động BĐKH và nước biển dâng đến sạt lở bờ biển, tài nguyên nước và sản xuất nông nghiệp. Đề xuất các giải pháp và mô hình thích ứng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre rar 1
17201 Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch doc 1
17202 Tổng hợp thống kê năm 2019 (điểm, cơ sở du lịch, làng nghề,…) Tổng hợp thống kê năm 2019 (điểm, cơ sở du lịch, làng nghề,…) excel 1
17203 TRÀ VINH TRÀ VINH
17204 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2019 pdf 1
17205 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2018 pdf 1
17206 Tổ chức thực hiện dự án phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Trà Vinh Tổ chức thực hiện dự án phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Trà Vinh pdf 1
17207 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 pdf 1
17208 Báo cáo dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường vùng ven biển, đánh giá mức độ nhạy cảm và chống chịu của vùng ven biển và cửa sông đối với các tai biến tự nhiên và sự cố môi trường phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng bờ biển tỉnh Trà Vinh Báo cáo dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường vùng ven biển, đánh giá mức độ nhạy cảm và chống chịu của vùng ven biển và cửa sông đối với các tai biến tự nhiên và sự cố môi trường phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng bờ biển tỉnh Trà Vinh doc 1
17209 Điều chỉnh quy hoạch sử ụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh Điều chỉnh quy hoạch sử ụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh pdf 1
17210 Đề cương nhiệm vụ xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Trà Vinh Đề cương nhiệm vụ xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Trà Vinh doc 1
17211 Đánh giá kế hoạch hành động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh trà vinh ban hành theo quyết định 264/qđ-ubnd và xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh trà vinh giai đoạn 2016 - 2020 Đánh giá kế hoạch hành động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh trà vinh ban hành theo quyết định 264/qđ-ubnd và xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh trà vinh giai đoạn 2016 - 2020 doc 1
17212 Bản đồ hệ sinh thái rừng tỉnh Trà Vinh Bản đồ hệ sinh thái rừng tỉnh Trà Vinh rar 1
17213 Quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. pdf 1
17214 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 pdf 1
17215 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nuôi tôm nước lợ tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nuôi tôm nước lợ tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 pdf 1
17216 Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2019 và triển khai năm 2020 Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2019 và triển khai năm 2020 doc 1
17217 Báo cáo kết quả cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2017 tỉnh Trà Vinh Báo cáo kết quả cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2017 tỉnh Trà Vinh pdf 1
17218 Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0 – 30m nước) tỉnh Trà Vinh đến 2050 Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0 – 30m nước) tỉnh Trà Vinh đến 2050 doc 1
17219 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020 .doc 1
17220 SÓC TRĂNG SÓC TRĂNG
17221 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 4 và cả năm 2019 tỉnh Sóc Trăng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 4 và cả năm 2019 tỉnh Sóc Trăng pdf 1
17222 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng năm 2020 tỉnh Sóc Trăng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng năm 2020 tỉnh Sóc Trăng pdf 1
17223 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, xây dựng khung kế hoạch hành động, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Sóc Trăng Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, xây dựng khung kế hoạch hành động, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Sóc Trăng doc 1
17224 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Sóc Trăng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Sóc Trăng pdf 1
17225 Báo cáo tổng hợp "Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035" Báo cáo tổng hợp "Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035" doc 1
17226 Báo cáo: Dự án quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 Báo cáo: Dự án quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 doc 1
17227 Bản đồ hành chính tỉnh Sóc Trăng Bản đồ hành chính tỉnh Sóc Trăng tab 1
17228 Bản đồ quy hoạch đất bãi bồi ven biển tỉnh Sóc Trăng Bản đồ quy hoạch đất bãi bồi ven biển tỉnh Sóc Trăng tab 1
17229 Báo cáo hiên trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Báo cáo hiên trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng pdf 1
17230 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất bãi bồi ven biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2010 – 2020, định hướng đến 2030 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất bãi bồi ven biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2010 – 2020, định hướng đến 2030 doc 1
17231 Báo cáo đề xuất điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, thủy sản tỉnh Sóc Trăng theo hướng hiệu quả, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu Báo cáo đề xuất điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, thủy sản tỉnh Sóc Trăng theo hướng hiệu quả, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu doc 1
17232 Quy hoạch thủy sản tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030 Quy hoạch thủy sản tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030 doc 1
17233 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 jpg 1
17234 Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 pdf 1
17235 Quyết định phê duyệt " Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2050" Quyết định phê duyệt " Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2050" pdf 1
17236 Thuyết minh "Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2050" Thuyết minh "Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2050" doc 1
17237 BẠC LIÊU BẠC LIÊU
17238 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xá hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xá hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 pdf 1
17239 Báo Cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 Báo Cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 pdf 1
17240 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 -2015 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 -2015 doc 1
17241 Quy hoạch quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 Quy hoạch quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 1
17242 Báo cáo thuyết minh tổng hợp "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kì đầu 2011-2015 tỉnh Bạc Liêu" Báo cáo thuyết minh tổng hợp "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kì đầu 2011-2015 tỉnh Bạc Liêu" 1
17243 Báo Cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2018 Báo Cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2018 doc 1
17244 Quy hoạch phát triển nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy, hải sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến 2035 Quy hoạch phát triển nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy, hải sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến 2035 doc 1
17245 Bản đồ Phân vùng sinh thái nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu Bản đồ Phân vùng sinh thái nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu png 1
17246 Thuyết minh tổng hợp " Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" Thuyết minh tổng hợp " Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" pdf 1
17247 Thuyết minh "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035" Thuyết minh "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035" doc 1
17248 Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/6/2011của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV về “Đẩy mạnh phát triển du lịch” và tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/6/2011của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV về “Đẩy mạnh phát triển du lịch” và tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 doc 1
17249 Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 doc 1
17250 CÀ MAU CÀ MAU
17251 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 pdf 1
17252 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 trong điều kiện tác động của dịch COVID-19 và hạn hán Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 trong điều kiện tác động của dịch COVID-19 và hạn hán pdf 1
17253 Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau doc 1
17254 Quyết định ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 pdf 1
17255 Báo cáo Kết quả rà soát sơ bộ tình hình quản lý nguồn thải và hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nguồn thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau Báo cáo Kết quả rà soát sơ bộ tình hình quản lý nguồn thải và hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nguồn thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau pdf 1
17256 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Cà Mau phục vụ quản lý sử dụng đất bền vững Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Cà Mau phục vụ quản lý sử dụng đất bền vững pdf 1
17257 Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Cà Mau Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Cà Mau doc 1
17258 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 pdf 1
17259 Điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 pdf 1
17260 Báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 Báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 doc 1
17261 Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 doc 1
17262 Quy hoạch tổng thế phát triển ngành công nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2025, và tầm nhìn đến năm 2030 Quy hoạch tổng thế phát triển ngành công nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2025, và tầm nhìn đến năm 2030 doc 1
17263 Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 pdf 1
17264 Quyết định về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 pdf 1
17265 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 pdf 1
17266 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến 2030 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến 2030 pdf 1
17267 KIÊN GIANG KIÊN GIANG
17268 Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019 Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019 pdf 1
17269 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020 của tỉnh Kiên Giang Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020 của tỉnh Kiên Giang pdf 1
17270 Số liệu kinh tế - xã hội ước tính tháng 12 và 12 tháng năm 2019 Số liệu kinh tế - xã hội ước tính tháng 12 và 12 tháng năm 2019 pdf 1
17271 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 pdf 1
17272 Báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp - nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh kiên giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp - nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh kiên giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 doc 1
17273 Báo cáo tham luận phát huy lợi thế sông, biển phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững Báo cáo tham luận phát huy lợi thế sông, biển phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững doc 1
17274 Bản đồ quy hoạch nuôi trồng thủy sản Bản đồ quy hoạch nuôi trồng thủy sản jpg 1
17275 Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 pdf 1
17276 Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 doc 1
17277 Danh mục các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Danh mục các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh doc 1
17278 Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng doc 1
17279 Danh mục các nguồn thải lớn Danh mục các nguồn thải lớn doc 1
17280 Danh mục các nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Danh mục các nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh doc 1
17281 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kiên Giang Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kiên Giang doc 1
17282 Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường hà hệ sinh thái đặc thù giai đoạn 2017 - 2020 Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường hà hệ sinh thái đặc thù giai đoạn 2017 - 2020 pdf 1
17283 Đa dạng sinh học hệ thực vật trên các núi đá vôi Kiên Lương Đa dạng sinh học hệ thực vật trên các núi đá vôi Kiên Lương pdf 1
17284 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 doc 1
17285 Bản đồ quy hoạch vùng tỉnh Bản đồ quy hoạch vùng tỉnh rar 1
17286 Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 pdf 1
17287 Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 pdf 1
17288 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030 pdf 1
17289 Quyết định điều chỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025 Quyết định điều chỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025 pdf 1
17290 Nghiên cứu đặc điểm địa hình đáy và chất lượng nước khu vực lấn biển Rạch Gía – Kiên Giang, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Lương Văn Khanh Nghiên cứu đặc điểm địa hình đáy và chất lượng nước khu vực lấn biển Rạch Gía – Kiên Giang, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Lương Văn Khanh rar 1
17291 Bản đồ - 2021 Bản đồ - 2021
17292 Gió mùa đông bắc Gió mùa đông bắc
17293 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (BOD) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (BOD) .mxd (ArGis), .pdf 1
17294 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (Chlorophyll-a) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (Chlorophyll-a) .mxd (ArGis), .pdf 1
17295 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (DO) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (DO) .mxd (ArGis), .pdf 1
17296 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (Faecal Coliforms) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (Faecal Coliforms) .mxd (ArGis), .pdf 1
17297 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (NH4+) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (NH4+) .mxd (ArGis), .pdf 1
17298 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (NO2-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (NO2-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17299 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (NO3-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (NO3-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17300 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (PO43-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (PO43-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17301 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (tổng Nitơ) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (tổng Nitơ) .mxd (ArGis), .pdf 1
17302 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (Total Coliform) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2021 (Total Coliform) .mxd (ArGis), .pdf 1
17303 Gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam Gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam
17304 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (BOD) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (BOD) .mxd (ArGis), .pdf 1
17305 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (Chlorophyll-a) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (Chlorophyll-a) .mxd (ArGis), .pdf 1
17306 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (DO) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (DO) .mxd (ArGis), .pdf 1
17307 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (Faecal Coliforms) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (Faecal Coliforms) .mxd (ArGis), .pdf 1
17308 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (NH4+) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (NH4+) .mxd (ArGis), .pdf 1
17309 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (NO2-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (NO2-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17310 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (NO3-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (NO3-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17311 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (PO43-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (PO43-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17312 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (tổng Nitơ) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (tổng Nitơ) .mxd (ArGis), .pdf 1
17313 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (Total Coliform) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2021 (Total Coliform) .mxd (ArGis), .pdf 1
17314 Gió mùa Tây Nam Gió mùa Tây Nam 1
17315 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (BOD) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (BOD) .mxd (ArGis), .pdf 1
17316 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (Chlorophyll-a) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (Chlorophyll-a) .mxd (ArGis), .pdf 1
17317 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (DO) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (DO) .mxd (ArGis), .pdf 1
17318 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (Faecal Coliforms) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (Faecal Coliforms) .mxd (ArGis), .pdf 1
17319 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (NH4+) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (NH4+) .mxd (ArGis), .pdf 1
17320 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (NO2-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (NO2-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17321 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (NO3-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (NO3-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17322 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (PO43-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (PO43-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17323 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (tổng Nitơ) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (tổng Nitơ) .mxd (ArGis), .pdf 1
17324 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (Total Coliform) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2021 (Total Coliform) .mxd (ArGis), .pdf 1
17325 Gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc Gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc 1
17326 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (BOD) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (BOD) .mxd (ArGis), .pdf 1
17327 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (Chlorophyll-a) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (Chlorophyll-a) .mxd (ArGis), .pdf 1
17328 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (DO) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (DO) .mxd (ArGis), .pdf 1
17329 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (Faecal Coliforms) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (Faecal Coliforms) .mxd (ArGis), .pdf 1
17330 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (NH4+) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (NH4+) .mxd (ArGis), .pdf 1
17331 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (NO2-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (NO2-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17332 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (NO3-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (NO3-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17333 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (PO43-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (PO43-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17334 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (tổng Nitơ) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (tổng Nitơ) .mxd (ArGis), .pdf 1
17335 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (Total Coliform) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2021 (Total Coliform) .mxd (ArGis), .pdf 1
17336 Bản đồ - 2030 Bản đồ - 2030
17337 Gió mùa đông bắc Gió mùa đông bắc
17338 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (BOD) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (BOD) .mxd (ArGis), .pdf 1
17339 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (Chlorophyll-a) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (Chlorophyll-a) .mxd (ArGis), .pdf 1
17340 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (DO) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (DO) .mxd (ArGis), .pdf 1
17341 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (Faecal Coliforms) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (Faecal Coliforms) .mxd (ArGis), .pdf 1
17342 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (NH4+) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (NH4+) .mxd (ArGis), .pdf 1
17343 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (NO2-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (NO2-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17344 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (NO3-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (NO3-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17345 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (PO43-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (PO43-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17346 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (tổng Nitơ) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (tổng Nitơ) .mxd (ArGis), .pdf 1
17347 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (Total Coliform) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc năm 2030 (Total Coliform) .mxd (ArGis), .pdf 1
17348 Gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam Gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam
17349 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (BOD) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (BOD) .mxd (ArGis), .pdf 1
17350 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (Chlorophyll-a) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (Chlorophyll-a) .mxd (ArGis), .pdf 1
17351 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (DO) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (DO) .mxd (ArGis), .pdf 1
17352 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (Faecal Coliforms) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (Faecal Coliforms) .mxd (ArGis), .pdf 1
17353 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (NH4+) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (NH4+) .mxd (ArGis), .pdf 1
17354 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (NO2-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (NO2-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17355 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (NO3-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (NO3-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17356 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (PO43-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (PO43-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17357 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (tổng Nitơ) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (tổng Nitơ) .mxd (ArGis), .pdf 1
17358 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (Total Coliform) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Đông Bắc sang gió mùa Tây Nam năm 2030 (Total Coliform) .mxd (ArGis), .pdf 1
17359 Gió mùa Tây Nam Gió mùa Tây Nam 1
17360 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (BOD) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (BOD) .mxd (ArGis), .pdf 1
17361 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (Chlorophyll-a) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (Chlorophyll-a) .mxd (ArGis), .pdf 1
17362 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (DO) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (DO) .mxd (ArGis), .pdf 1
17363 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (Faecal Coliforms) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (Faecal Coliforms) .mxd (ArGis), .pdf 1
17364 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (NH4+) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (NH4+) .mxd (ArGis), .pdf 1
17365 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (NO2-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (NO2-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17366 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (NO3-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (NO3-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17367 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (PO43-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (PO43-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17368 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (tổng Nitơ) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (tổng Nitơ) .mxd (ArGis), .pdf 1
17369 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (Total Coliform) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam năm 2030 (Total Coliform) .mxd (ArGis), .pdf 1
17370 Gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc Gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc 1
17371 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (BOD) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (BOD) .mxd (ArGis), .pdf 1
17372 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (Chlorophyll-a) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (Chlorophyll-a) .mxd (ArGis), .pdf 1
17373 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (DO) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (DO) .mxd (ArGis), .pdf 1
17374 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (Faecal Coliforms) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (Faecal Coliforms) .mxd (ArGis), .pdf 1
17375 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (NH4+) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (NH4+) .mxd (ArGis), .pdf 1
17376 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (NO2-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (NO2-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17377 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (NO3-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (NO3-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17378 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (PO43-) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (PO43-) .mxd (ArGis), .pdf 1
17379 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (tổng Nitơ) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (tổng Nitơ) .mxd (ArGis), .pdf 1
17380 Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (Total Coliform) Bản đồ lan truyền chất ô nhiễm kịch bản gió mùa Tây Nam sang gió mùa Đông Bắc năm 2030 (Total Coliform) .mxd (ArGis), .pdf 1
17381 Thu thập bổ sung và đánh giá các tài liệu hiện có liên quan tới dự án về kinh tế xã hội, tài nguyên, môi trường và sinh thái trong vùng, các kịch bản về BĐKH và NBD đến môi trường sinh thái khu vực cửa sông và ven biển vùng nghiên cứu Thu thập bổ sung và đánh giá các tài liệu hiện có liên quan tới dự án về kinh tế xã hội, tài nguyên, môi trường và sinh thái trong vùng, các kịch bản về BĐKH và NBD đến môi trường sinh thái khu vực cửa sông và ven biển vùng nghiên cứu
17382 Tỉnh Bến Tre Tỉnh Bến Tre
17383 Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
17384 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 .doc 1
17385 Công bố hiện trạng rừng tỉnh Bến Tre năm 2020 về việc phê duyệt Dự án Điều tra, đánh giá rừng đặc dụng Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre Công bố hiện trạng rừng tỉnh Bến Tre năm 2020 về việc phê duyệt Dự án Điều tra, đánh giá rừng đặc dụng Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre .pdf 1
17386 Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và xây dựng Kế hoạch năm 2020 Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và xây dựng Kế hoạch năm 2020 .doc 1
17387 Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển .pdf 1
17388 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 2021, giai đoạn 2021-2025 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 2021, giai đoạn 2021-2025 .doc 1
17389 Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình dự án CSHT KT 2019 Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình dự án CSHT KT 2019 .xls 1
17390 Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình dự án CSHT KT 2020 Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình dự án CSHT KT 2020 .xls 1
17391 Quy hoạch phát triển nông nghiệp - thủy sản đến năm 2020 Quy hoạch phát triển nông nghiệp - thủy sản đến năm 2020 .rar 1
17392 Bản đồ quy hoạch Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2020. Tỷ lệ: 1/50.000 Bản đồ quy hoạch Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2020. Tỷ lệ: 1/50.000 .jpg 1
17393 Sở Tài Nguyên và Môi Trường Sở Tài Nguyên và Môi Trường
17394 Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Tỉnh Bến Tre Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Tỉnh Bến Tre .doc 1
17395 Thẩm định kết quả tự đánh giá các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT của tỉnh Bến Tre năm 2020 Thẩm định kết quả tự đánh giá các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT của tỉnh Bến Tre năm 2020 .pdf 1
17396 Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 .doc 1
17397 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2025 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2025 .doc 1
17398 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 .pdf 1
17399 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre năm 2016 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre năm 2016 .doc 1
17400 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre năm 2017 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre năm 2017 .doc 1
17401 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre năm 2018 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre năm 2018 .doc 1
17402 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre năm 2019 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre năm 2019 .doc 1
17403 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre năm 2020 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre năm 2020 .doc 1
17404 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019 .pdf 1
17405 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 .pdf 1
17406 Đề tài “Điều tra, khảo sát hiện trạng tài nguyên môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Bến Tre và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường” Đề tài “Điều tra, khảo sát hiện trạng tài nguyên môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Bến Tre và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường” .doc 1
17407 Bản đồ quy hoạch SDĐ đến 2020 tỉnh Bến Tre Bản đồ quy hoạch SDĐ đến 2020 tỉnh Bến Tre .dwg 1
17408 Báo cáo tổng hợp dự án “Đánh giá khả năng chịu tải chất ô nhiễm và đề xuất giải pháp quản lý môi trường lưu vực sông Hàm Luông đoạn từ xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm đến xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri” Báo cáo tổng hợp dự án “Đánh giá khả năng chịu tải chất ô nhiễm và đề xuất giải pháp quản lý môi trường lưu vực sông Hàm Luông đoạn từ xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm đến xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri” .doc 1
17409 Dự án ”Phân vùng chức năng đới bờ tỉnh Bến Tre năm 2020 và định hướng năm 2030” Dự án ”Phân vùng chức năng đới bờ tỉnh Bến Tre năm 2020 và định hướng năm 2030” .doc 1
17410 Sở Giao Thông Vận Tải Sở Giao Thông Vận Tải
17411 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 .pdf 1
17412 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 .pdf 1
17413 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành GTVT năm 2017 và phương hướnng nhiệm vụ năm 2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành GTVT năm 2017 và phương hướnng nhiệm vụ năm 2018 .pdf 1
17414 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành GTVT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành GTVT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 .pdf 1
17415 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành GTVT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành GTVT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 .pdf 1
17416 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Ngành GTVT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, giai đoạn 2021-2025 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Ngành GTVT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, giai đoạn 2021-2025 .pdf 1
17417 Sở Công Thương Sở Công Thương
17418 Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU về Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và hướng đến năm 2030 Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU về Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và hướng đến năm 2030 .pdf 1
17419 Tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 Tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 .pdf 1
17420 Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành công thương năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành công thương năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 .doc 1
17421 Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành công thương năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành công thương năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 .rar 1
17422 Thuyết minh chung quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bến Tre giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến ăm 2030 Thuyết minh chung quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bến Tre giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến ăm 2030 .pdf 1
17423 Sở Khoa Học Công Nghệ Sở Khoa Học Công Nghệ
17424 Thuyết minh: “Xác định nguyên nhân, dự báo tình hình xâm nhập mặn vào đất và nước tại tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng. Đề xuất các giải pháp thích ứng hợp lý” Thuyết minh: “Xác định nguyên nhân, dự báo tình hình xâm nhập mặn vào đất và nước tại tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng. Đề xuất các giải pháp thích ứng hợp lý” .doc 1
17425 Nghiên cứu, đánh giá tác động BĐKH và nước biển dâng đến sạt lở bờ biển, tài nguyên nước và sản xuất nông nghiệp. Đề xuất các giải pháp và mô hình thích ứng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Nghiên cứu, đánh giá tác động BĐKH và nước biển dâng đến sạt lở bờ biển, tài nguyên nước và sản xuất nông nghiệp. Đề xuất các giải pháp và mô hình thích ứng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre .doc 1
17426 Sở Văn Hóa Thể Thao, Du Lịch Sở Văn Hóa Thể Thao, Du Lịch
17427 Báo cáo tổng kết thực hiện đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 Báo cáo tổng kết thực hiện đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 .pdf 1
17428 Kết quả phát triển du lịch năm 2020 – kế hoạch năm 2021 Kết quả phát triển du lịch năm 2020 – kế hoạch năm 2021 .pdf 1
17429 Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động du lịch năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động du lịch năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 .pdf 1
17430 Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động du lịch năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động du lịch năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 .pdf 1
17431 Sở Xây Dựng Sở Xây Dựng
17432 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre năm 2030 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre năm 2030 .doc 1
17433 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030 .pdf 1
17434 Sơ đồ định hướng tổ chức không gian (quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030) Sơ đồ định hướng tổ chức không gian (quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030) .jpg 1
17435 Sơ đồ định hướng quy hoạch giao thông (quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030) Sơ đồ định hướng quy hoạch giao thông (quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030) .jpg 1
17436 Sơ đồ định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng (quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030) Sơ đồ định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng (quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030) .jpg 1
17437 Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp
17438 Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 .doc 1
17439 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại các KCN tỉnh Bến Tre năm 2019 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại các KCN tỉnh Bến Tre năm 2019 .doc 1
17440 Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 .doc 1
17441 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại các KCN tỉnh Bến Tre năm 2020 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại các KCN tỉnh Bến Tre năm 2020 .doc 1
17442 Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa
17443 Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cảng, bến thủy nội địa năm 2020 và 03 tháng đầu năm 2021 Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cảng, bến thủy nội địa năm 2020 và 03 tháng đầu năm 2021 .pdf 1
17444 Thông tin đường thủy nội địa Bến Tre Thông tin đường thủy nội địa Bến Tre .doc 1
17445 Cục Thống Kê tỉnh Bến Tre Cục Thống Kê tỉnh Bến Tre
17446 Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bến Tre quý IV và năm 2019 Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bến Tre quý IV và năm 2019 .pdf 1
17447 Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bến Tre quý IV và năm 2020 Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bến Tre quý IV và năm 2020 .pdf 1
17448 Niên giám thống kê Bến Tre 2020 Niên giám thống kê Bến Tre 2020 .rar 1
17449 Niêm giám thống kê Bến Tre 2021 Niêm giám thống kê Bến Tre 2021 .rar 1
17450 Đài Khí Tượng Thủy Văn Đài Khí Tượng Thủy Văn
17451 Tình hình thời tiết 2018 Tình hình thời tiết 2018 .doc 1
17452 Tình hình thời tiết 2019 Tình hình thời tiết 2019 .doc 1
17453 Tình hình thời tiết 2020 Tình hình thời tiết 2020 .doc 1
17454 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Ba Tri Ủy Ban Nhân Dân Huyện Ba Tri
17455 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh huyện Ba Tri 05 năm 2016 – 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh huyện Ba Tri 05 năm 2016 – 2020 .doc 1
17456 Báo cáo tình hình công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 Báo cáo tình hình công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 .doc 1
17457 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của ngành nông nghiệp năm 2018 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của ngành nông nghiệp năm 2018 .xls 1
17458 Báo cáo tình hình công tác năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020 Báo cáo tình hình công tác năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020 .doc 1
17459 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 .doc 1
17460 Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kế hoạch số 4573/KH-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Bến Tre thực hiện Nghị quyết số 08-ND/TW ngày 16/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kế hoạch số 4573/KH-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Bến Tre thực hiện Nghị quyết số 08-ND/TW ngày 16/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn .doc 1
17461 Báo cáo công tác du lịch năm 2019 Báo cáo công tác du lịch năm 2019 .doc 1
17462 Báo cáo công tác du lịch năm 2020 Báo cáo công tác du lịch năm 2020 .doc 1
17463 Niên giám thống kê 2010 – 2019 Huyện Ba Tri Niên giám thống kê 2010 – 2019 Huyện Ba Tri .xls 1
17464 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bình Đại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bình Đại
17465 Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bình Đại – Bến Tre Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bình Đại – Bến Tre .doc 1
17466 Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 .pdf 1
17467 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2020 .doc 1
17468 Các chỉ tiêu về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019 Các chỉ tiêu về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019 .xls 1
17469 Báo cáo tham luận hiện trạng quản lý nhà nước về rác thải trên địa bàn huyện Bình Đại Báo cáo tham luận hiện trạng quản lý nhà nước về rác thải trên địa bàn huyện Bình Đại .pdf 1
17470 Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kế hoạch số 4573/KH-UBND ngày 9/10/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kế hoạch số 4573/KH-UBND ngày 9/10/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn .doc 1
17471 Báo cáo tình hình diễn biến sự cố bao dầu trôi dạt vào bãi biển khu vực huyện Bình Đại Báo cáo tình hình diễn biến sự cố bao dầu trôi dạt vào bãi biển khu vực huyện Bình Đại .pdf 1
17472 Danh sách đối tượng thu phí nước thải trên địa bàn huyện Bình Đại Danh sách đối tượng thu phí nước thải trên địa bàn huyện Bình Đại .pdf 1
17473 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng và sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Bến Tre đến năm 2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng và sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Bến Tre đến năm 2020 .doc 1
17474 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa thông tin năm 2019 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa thông tin năm 2019 .doc 1
17475 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Ngành Văn hóa và Thông tin năm 2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Ngành Văn hóa và Thông tin năm 2020 .doc 1
17476 Niên giám thống kê Huyện Bình Đại năm 2019 Niên giám thống kê Huyện Bình Đại năm 2019 .xls 1
17477 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thạnh Phú Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thạnh Phú
17478 Niên giám thống kê năm 2019 Niên giám thống kê năm 2019 .xls 1
17479 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 .doc 1
17480 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020 .doc 1
17481 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019 .doc 1
17482 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021 .doc 1
17483 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021 .doc 1
17484 Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạnh Phú – tỉnh Bến Tre Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạnh Phú – tỉnh Bến Tre .doc 1
17485 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 .pdf 1
17486 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 .pdf 1
17487 Quyết định chủ trương đầu tư Quyết định chủ trương đầu tư .pdf 1
17488 Quyết định về việc phê duyệt Dự án Điều tra, đánh giá rừng đặc dụng Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Quyết định về việc phê duyệt Dự án Điều tra, đánh giá rừng đặc dụng Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre .pdf 1
17489 Thông tin về quản lý chất thải rắn Thông tin về quản lý chất thải rắn .doc 1
17490 Số liệu về báo cáo thực hiện năm 2020 kế hoạch 2021 ngành Nông nghiệp Số liệu về báo cáo thực hiện năm 2020 kế hoạch 2021 ngành Nông nghiệp .xls 1
17491 Đề án phát triển du lịch huyện Thạnh Phú giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Đề án phát triển du lịch huyện Thạnh Phú giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 .pdf 1
17492 Kế hoạch thực hiện Đề án số 022-ĐA/HU của Huyện ủy về phát triển du lịch huyện Thạnh Phú giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Kế hoạch thực hiện Đề án số 022-ĐA/HU của Huyện ủy về phát triển du lịch huyện Thạnh Phú giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 .pdf 1
17493 Báo cáo thực trạng và định hướng phát triển Du lịch huyện Thạnh Phú giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Báo cáo thực trạng và định hướng phát triển Du lịch huyện Thạnh Phú giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 .pdf 1
17494 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 .pdf 1
17495 Báo cáo hoạt động Văn hóa, Thông tin năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 Báo cáo hoạt động Văn hóa, Thông tin năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 .pdf 1
17496 Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động phát triển du lịch năm 2020 Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động phát triển du lịch năm 2020 .doc 1
17497 Báo cáo hoạt động Văn hóa, Thông tin năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 Báo cáo hoạt động Văn hóa, Thông tin năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 .doc 1
17498 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2020 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2020 .dgn 1
17499 Niên giám thống kê Huyện Thạnh Phú 2019 Niên giám thống kê Huyện Thạnh Phú 2019 .xls 1
17500 Tỉnh Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh
17501 Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
17502 Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 .pdf 1
17503 Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 .pdf 1
17504 Chỉ tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2020 Chỉ tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2020 .xls 1
17505 Kết quả sản xuất Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản năm 2020, kế hoạch năm 2021 Kết quả sản xuất Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản năm 2020, kế hoạch năm 2021 .xls 1
17506 Quyết định về việc Quy hoạch chi tiết nuôi Tôm nước lợ tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định về việc Quy hoạch chi tiết nuôi Tôm nước lợ tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 .pdf 1
17507 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 .pdf 1
17508 Quyết định về việc phê duyệt Dự án Rà soát, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Quyết định về việc phê duyệt Dự án Rà soát, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 .pdf 1
17509 Quyết định về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2011-2020 Quyết định về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2011-2020 .pdf 1
17510 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 .pdf 1
17511 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có trên địa bàn tỉnh Trà Vinh .pdf 1
17512 Báo cáo đánh giá hiệu quả công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh Báo cáo đánh giá hiệu quả công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh .doc 1
17513 Báo cáo tổng hợp dự án Rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Báo cáo tổng hợp dự án Rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 .pdf 1
17514 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 .pdf 1
17515 Báo cáo kết quả cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2020 tỉnh Trà Vinh Báo cáo kết quả cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2020 tỉnh Trà Vinh .doc 1
17516 Tổng hợp diện tích của từng loại hình đất Tổng hợp diện tích của từng loại hình đất .xls 1
17517 Bản đồ hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Trà Vinh. Tỷ lệ 1:50.000 Bản đồ hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Trà Vinh. Tỷ lệ 1:50.000 .pdf 1
17518 Bản đồ quy hoạch thủy lợi tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. Tỷ lệ 1:50.000 Bản đồ quy hoạch thủy lợi tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. Tỷ lệ 1:50.000 .pdf 1
17519 Sở Tài Nguyên và Môi Trường Sở Tài Nguyên và Môi Trường
17520 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh 5 năm (2016 – 2020) Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh 5 năm (2016 – 2020) .pdf 1
17521 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 lĩnh vực tài nguyên và môi trường Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 lĩnh vực tài nguyên và môi trường .pdf 1
17522 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 lĩnh vực tài nguyên và môi trường Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 lĩnh vực tài nguyên và môi trường .pdf 1
17523 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 lĩnh vực tài nguyên và môi trường Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 lĩnh vực tài nguyên và môi trường .pdf 1
17524 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2019 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2019 .doc 1
17525 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2020 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2020 .pdf 1
17526 Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 .rar 1
17527 Báo cáo tổng kết dự án điều tra, thống kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Báo cáo tổng kết dự án điều tra, thống kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh .pdf 1
17528 Dự án điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Dự án điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh .pdf 1
17529 Bản đồ hiện trạng môi trường nước mặt tỉnh Trà Vinh Bản đồ hiện trạng môi trường nước mặt tỉnh Trà Vinh .pdf 1
17530 Báo cáo tóm tắt dự án thích ứng biển đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh (Dự án AMD Trà Vinh) Báo cáo tóm tắt dự án thích ứng biển đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh (Dự án AMD Trà Vinh) .pdf 1
17531 Bản đồ phân vùng chức năng Bản đồ phân vùng chức năng .rar 1
17532 Sở Giao Thông Vận Tải Sở Giao Thông Vận Tải
17533 Báo cáo tổng kết công tác cơ quan năm 2019 triển khai công tác cơ quan năm 2020 Báo cáo tổng kết công tác cơ quan năm 2019 triển khai công tác cơ quan năm 2020 .doc 1
17534 Báo cáo tổng kết công tác cơ quan năm 2020 triển khai công tác cơ quan năm 2021 Báo cáo tổng kết công tác cơ quan năm 2020 triển khai công tác cơ quan năm 2021 .doc 1
17535 Sở Công Thương Sở Công Thương
17536 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 .pdf 1
17537 Quyết định về việc điều chỉnh rút khỏi quy hoạch Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát (50ha) và bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Hòa Ân (50ha), huyện Cầu Kè vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 Quyết định về việc điều chỉnh rút khỏi quy hoạch Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát (50ha) và bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Hòa Ân (50ha), huyện Cầu Kè vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 .pdf 1
17538 Về việc bổ sung cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 Về việc bổ sung cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 .pdf 1
17539 Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh .pdf 1
17540 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2025, có xết đến 2035 – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2025, có xết đến 2035 – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV .pdf 1
17541 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thông điện 110 kV Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thông điện 110 kV .pdf 1
17542 Quyết định về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Trà Vinh giai đoạn đến 2020, có xết đến năm 2030” Quyết định về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Trà Vinh giai đoạn đến 2020, có xết đến năm 2030” .pdf 1
17543 Báo cáo kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn và bảo tồn phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Báo cáo kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn và bảo tồn phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Trà Vinh .pdf 1
17544 Sở Xây Dựng Sở Xây Dựng
17545 Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 .pdf 1
17546 Thuyết minh đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Thuyết minh đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 .doc 1
17547 Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Ban Quản Lý Khu Kinh Tế
17548 Báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018 Báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018 .pdf 1
17549 Báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT năm 2019 Báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT năm 2019 .pdf 1
17550 Báo cáo tổng kết năm 2019 Báo cáo tổng kết năm 2019 .doc 1
17551 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Ban quản lý khu kinh tế Trà Vinh Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Ban quản lý khu kinh tế Trà Vinh .doc 1
17552 Cục Thống Kê Cục Thống Kê
17553 Niên giám thống kê Trà Vinh 2020 Niên giám thống kê Trà Vinh 2020 .rar 1
17554 Niên giám thống kê Trà Vinh 2021 Niên giám thống kê Trà Vinh 2021 .rar 1
17555 Sở Khoa Học Công Nghệ Sở Khoa Học Công Nghệ
17556 Báo cáo tổng kết đề tài là nghiên cứu thực trạng của hiện tượng XNM từ đó đánh giá mức độ tổn thương và phân tích khả năng thích nghi của cộng đồng dân cưu tại các vùng ven biển tỉnh Trà Vinh Báo cáo tổng kết đề tài là nghiên cứu thực trạng của hiện tượng XNM từ đó đánh giá mức độ tổn thương và phân tích khả năng thích nghi của cộng đồng dân cưu tại các vùng ven biển tỉnh Trà Vinh .doc 1
17557 Đề tài: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và nguyên nhân suy thoái môi trường vùng NTTS các huyện ven biển Trà Vinh và đề xuất giải pháp phát triển bền vững vùng nuôi (Ứng dụng cho huyện Duyên Hải và Cầu Ngang) Đề tài: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và nguyên nhân suy thoái môi trường vùng NTTS các huyện ven biển Trà Vinh và đề xuất giải pháp phát triển bền vững vùng nuôi (Ứng dụng cho huyện Duyên Hải và Cầu Ngang) .doc 1
17558 Đề tài: Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0 – 30m nước) tỉnh trà vinh đến 2050. Đề tài: Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0 – 30m nước) tỉnh trà vinh đến 2050. .doc 1
17559 Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch
17560 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế và du lịch biển giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế và du lịch biển giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 .doc 1
17561 Báo cáo hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019, chương trình công tác 2020 Báo cáo hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019, chương trình công tác 2020 .doc 1
17562 Báo cáo hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, chương trình công tác năm 2021 Báo cáo hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, chương trình công tác năm 2021 .doc 1
17563 Báo cáo Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 30 CTr/TU ngày 26/12/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Báo cáo Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 30 CTr/TU ngày 26/12/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 .doc 1
17564 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Khu tham quan du lịch nghỉ dưỡng Ba Động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiên Giang SG Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Khu tham quan du lịch nghỉ dưỡng Ba Động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiên Giang SG .doc 1
17565 Huyện Cầu Ngang Huyện Cầu Ngang
17566 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch nhà nước 5 năm (2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2021 – 2025) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch nhà nước 5 năm (2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2021 – 2025) .doc 1
17567 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 .doc 1
17568 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021 .doc 1
17569 Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh từ năm 2020 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh từ năm 2020 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 .pdf 1
17570 Báo cáo tổng hợp các công trình phòng, chống thiên tai đã xuống cấp cần phải khắc phục trên địa bàn huyện Báo cáo tổng hợp các công trình phòng, chống thiên tai đã xuống cấp cần phải khắc phục trên địa bàn huyện .doc 1
17571 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 .doc 1
17572 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 .doc 1
17573 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 .doc 1
17574 Báo cáo tổng kết tình hình tài nguyên và môi trường 5 năm (2015-2020), kế hoạch thực hiện 5 năm (2021-2025) Báo cáo tổng kết tình hình tài nguyên và môi trường 5 năm (2015-2020), kế hoạch thực hiện 5 năm (2021-2025) .doc 1
17575 Báo cáo tình hình thực hiện công tác tài nguyên và môi trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện công tác tài nguyên và môi trường năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 .doc 1
17576 Báo cáo tình hình thu gom rác, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo tình hình thu gom rác, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 .doc 1
17577 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, xây dựng kế hoạch năm 2021 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, xây dựng kế hoạch năm 2021 .doc 1
17578 Báo cáo tình hình thu gom rác, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo tình hình thu gom rác, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 .doc 1
17579 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cầu Ngang Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cầu Ngang .dgn 1
17580 Niên giám thống kê Huyện Cầu Ngang 2019 Niên giám thống kê Huyện Cầu Ngang 2019 .xls 1
17581 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 .pdf 1
17582 Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 .doc 1
17583 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 .doc 1
17584 Huyện Duyên Hải Huyện Duyên Hải
17585 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trên địa bàn huyện Duyên Hải Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trên địa bàn huyện Duyên Hải .doc 1
17586 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 .doc 1
17587 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019 .doc 1
17588 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 .doc 1
17589 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp - Thủy sản năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp - Thủy sản năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 .doc 1
17590 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp - Thủy sản năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp - Thủy sản năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 .doc 1
17591 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp - Thủy sản năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp - Thủy sản năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 .doc 1
17592 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp - Thủy sản năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp - Thủy sản năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 .doc 1
17593 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp - Thủy sản năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp - Thủy sản năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 .doc 1
17594 Danh sách siêu thâm canh năm 2021 Danh sách siêu thâm canh năm 2021 .xls 1
17595 Danh sách tàu cá năm 2021 Danh sách tàu cá năm 2021 .rar 1
17596 Số liệu kế hoạch 2021 - 2025 Số liệu kế hoạch 2021 - 2025 .xls 1
17597 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường .doc 1
17598 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường .doc 1
17599 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Tài nguyên và Môi trường Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Tài nguyên và Môi trường .doc 1
17600 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 1
17601 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) Huyện Duyên Hải – Tỉnh Trà Vinh Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) Huyện Duyên Hải – Tỉnh Trà Vinh .doc 1
17602 Phương án Vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt, công suất 600kg/giờ tại bãi rác xã Đông Hải Phương án Vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt, công suất 600kg/giờ tại bãi rác xã Đông Hải .pdf 1
17603 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2019 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2019 .dgn 1
17604 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025 .doc 1
17605 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019 .pdf 1
17606 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020 .pdf 1
17607 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2021 .pdf 1
17608 Niên giám thống kê huyện Duyên Hải năm 2019 Niên giám thống kê huyện Duyên Hải năm 2019 .xls 1
17609 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 .doc 1
17610 Thị Xã Duyên Hải Thị Xã Duyên Hải
17611 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 .pdf 1
17612 Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 .pdf 1
17613 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2021 .pdf 1
17614 Báo cáo tổng kết Công thương-Nông nghiệp-Thủy sản năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Báo cáo tổng kết Công thương-Nông nghiệp-Thủy sản năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 .doc 1
17615 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp-Thủy sản năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp-Thủy sản năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 .doc 1
17616 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp-Thủy sản năm 2018; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp-Thủy sản năm 2018; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 .doc 1
17617 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp-Thủy sản năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp-Thủy sản năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 .doc 1
17618 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp-Thủy sản năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Báo cáo tổng kết Nông nghiệp-Thủy sản năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 .doc 1
17619 Phiếu thống kê kết quả nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh mật độ cao Phiếu thống kê kết quả nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh mật độ cao .xls 1
17620 Phiếu thống kê kết quả nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao Phiếu thống kê kết quả nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao .xls 1
17621 Danh sách hộ nuôi tôm công nghệ cao năm 2020 Danh sách hộ nuôi tôm công nghệ cao năm 2020 .xls 1
17622 Danh sách thống kê hộ nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao Danh sách thống kê hộ nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao .xls 1
17623 Tình hình sạt lở năm 2021 Tình hình sạt lở năm 2021 .doc 1
17624 Công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2019 Công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2019 .doc 1
17625 Diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng phân theo mục đích sử dụng tỉnh Trà Vinh năm 2019 Diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng phân theo mục đích sử dụng tỉnh Trà Vinh năm 2019 .doc 1
17626 Danh sách tàu thị xã Duyên Hải đăng ký tại chi cục Danh sách tàu thị xã Duyên Hải đăng ký tại chi cục .xls 1
17627 Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 .doc 1
17628 Báo cáo kết quả công tác đầu năm 2019 và kế hoạch công tác 2020 Báo cáo kết quả công tác đầu năm 2019 và kế hoạch công tác 2020 .doc 1
17629 Báo cáo kết quả công tác đầu năm 2020 và kế hoạch công tác 2021 Báo cáo kết quả công tác đầu năm 2020 và kế hoạch công tác 2021 .doc 1
17630 Báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường năm 2016 Báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường năm 2016 .pdf 1
17631 Báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường năm 2019 Báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường năm 2019 .pdf 1
17632 Báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020 Báo cáo tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020 .pdf 1
17633 Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2030 Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2030 .doc 1
17634 Báo cáo việc thực hiện Đề án phát triển Du lịch thị xã Duyên Hải (từ năm 2018 đến nay) Báo cáo việc thực hiện Đề án phát triển Du lịch thị xã Duyên Hải (từ năm 2018 đến nay) .doc 1
17635 Báo cáo chương trình tư vấn phát triển du lịch thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh từ năm 2018 đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Báo cáo chương trình tư vấn phát triển du lịch thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh từ năm 2018 đến năm 2025, tầm nhìn 2030 .doc 1
17636 Niên giám thống kê Thị xã Duyên Hải 2019 Niên giám thống kê Thị xã Duyên Hải 2019 .xls 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *