Tên dự án

Hạng mục Giám sát, theo dõi định kỳ (03 tháng/lần) các thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; theo dõi cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển (Tỷ lệ 1:1.000.000) Thuộc Đề án “Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường”

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2023

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (34)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
17032 Giám sát, theo dõi định kỳ (03 tháng/lần) các thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục; theo dõi cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm 1lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển (Tỷ lệ 1:1.000.000) Giám sát, theo dõi định kỳ (03 tháng/lần) các thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục; theo dõi cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm 1lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển (Tỷ lệ 1:1.000.000)
17033 Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh
17034 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll
17035 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 56
17036 Khung bình đồ ảnh phân bố về hàm lượng diệp lục (chlorophyll) trong nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố về hàm lượng diệp lục (chlorophyll) trong nước biển .dgn 56
17037 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối
17038 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển .tif 56
17039 Khung bình đồ ảnh phân bố hàm lượng muối trong nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố hàm lượng muối trong nước biển .dgn 56
17040 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt độ bề mặt nước biển
17041 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển .tif 56
17042 Khung bình đồ ảnh phân bố nhiệt độ bề mặt nước biển Khung bình đồ ảnh phân bố nhiệt độ bề mặt nước biển .dgn 56
17043 Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt nước biển Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt nước biển
17044 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 56
17045 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển .tif 56
17046 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối bề mặt nước biển Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối bề mặt nước biển .tif 56
17047 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề
17048 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục
17049 Bình đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll Bình đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 56
17050 Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 56
17051 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối
17052 Bình đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối Bình đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối .tif 56
17053 Bộ số liệu hàm lượng muối Bộ số liệu hàm lượng muối .tif 56
17054 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển
17055 Bình đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Bình đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 56
17056 Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 56
17057 TÍCH HỢP DỮ LIỆU ẢNH, CÁC THÔNG SỐ GIÁM SÁT VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU; CUNG CẤP THÔNG TIN GIÁM SÁT TÍCH HỢP DỮ LIỆU ẢNH, CÁC THÔNG SỐ GIÁM SÁT VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU; CUNG CẤP THÔNG TIN GIÁM SÁT
17058 Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển
17059 Báo cáo thuyết minh bản đồ theo mùa, 04 mùa/năm Báo cáo thuyết minh bản đồ theo mùa, 04 mùa/năm 4
17060 Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa đông 03 thông số Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa đông 03 thông số Giấy; .doc; .pdf 1
17061 Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa xuân 03 thông số Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa xuân 03 thông số Giấy; .doc; .pdf 1
17062 Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa hạ 03 thông số Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa hạ 03 thông số Giấy; .doc; .pdf 1
17063 Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa thu 03 thông số Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường mùa thu 03 thông số Giấy; .doc; .pdf 1
17064 Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường năm 2022 03 thông số Báo cáo thuyết minh giám sát và cảnh báo dị thường năm 2022 03 thông số Giấy; .doc; .pdf 1
17065 USB (Kingston DT201 G2 220916) ghi toàn bộ sản phẩm dự án USB (Kingston DT201 G2 220916) ghi toàn bộ sản phẩm dự án 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *