Tên dự án

Xây dựng hệ thống quản lý, lưu trữ tài liệu về các kết quả, sản phẩm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và nghiên cứu khoa học biển, hải đảo và đại dương

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (105)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16570 Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng đề cương dự án Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng đề cương dự án Giấy; doc; .pdf 1
16571 Xây dựng dự án Xây dựng dự án Giấy; doc; .pdf 1
16572 Các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu về vũng vịnh ven bờ Việt Nam Các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu về vũng vịnh ven bờ Việt Nam Giấy; doc 1
16573 Địa hình, địa mạo, địa chất, khí tượng hải văn, thiên tai, hiện trạng môi trường vũng vịnh ven bờ Việt Nam Địa hình, địa mạo, địa chất, khí tượng hải văn, thiên tai, hiện trạng môi trường vũng vịnh ven bờ Việt Nam Giấy; doc;.pdf 1
16574 Các hệ sinh thái tiêu biểu và đa dạng sinh học tại các vũng vịnh ven bờ Việt Nam Các hệ sinh thái tiêu biểu và đa dạng sinh học tại các vũng vịnh ven bờ Việt Nam Giấy; doc;.pdf 1
16575 Tình hình kinh tế, xã hội địa phương ven các vũng vịnh Tình hình kinh tế, xã hội địa phương ven các vũng vịnh Giấy; doc;.pdf 1
16576 Hiện trạng, quy hoạch và chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên vũng vịnh Hiện trạng, quy hoạch và chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên vũng vịnh Giấy; doc;.pdf 1
16577 Phân tích, xác định nội dung điều tra khảo sát bổ sung và xác định tuyến, bố trí nhân lực và lập kế hoạch điều tra chi tiết tại các vùng trọng điểm Phân tích, xác định nội dung điều tra khảo sát bổ sung và xác định tuyến, bố trí nhân lực và lập kế hoạch điều tra chi tiết tại các vùng trọng điểm Giấy; doc;.pdf 1
16578 Viết báo cáo điều tra chi tiết Viết báo cáo điều tra chi tiết 2
16579 Báo cáo điều tra chi tiết 2017 Báo cáo điều tra chi tiết 2017 Giấy; doc;.pdf 1
16580 Báo cáo điều tra chi tiết 2020 Báo cáo điều tra chi tiết 2020 Giấy; doc;.pdf 1
16581 Kết quả phân tích mẫu Nghi Sơn Kết quả phân tích mẫu Nghi Sơn Giấy; pdf 1
16582 Kết quả phân tích mẫu Phan Rang Kết quả phân tích mẫu Phan Rang Giấy; pdf 1
16583 Kết quả phân tích mẫu Quan lạn Kết quả phân tích mẫu Quan lạn Giấy; pdf 1
16584 Kết quả phân tích mẫu Xuân Đài Kết quả phân tích mẫu Xuân Đài Giấy; pdf 1
16585 Cung cấp thông tin cho mẫu phiếu điều tra Nghi Sơn Cung cấp thông tin cho mẫu phiếu điều tra Nghi Sơn Giấy; pdf 1
16586
16587 Kết quả phân tích mẫu Phan Rang Kết quả phân tích mẫu Phan Rang Giấy; pdf 1
16588 Kết quả phân tích mẫu Quan Lạn Kết quả phân tích mẫu Quan Lạn Giấy; pdf 1
16589 Kết quả phân tích mẫu Xuân Đài Kết quả phân tích mẫu Xuân Đài Giấy; pdf 1
16590 Tổng hợp, xử lý các kết quả phân tích mẫu nước, mẫu trầm tích vịnh Quan Lạn Tổng hợp, xử lý các kết quả phân tích mẫu nước, mẫu trầm tích vịnh Quan Lạn Giấy; doc;.pdf 1
16591 Tổng hợp, xử lý các kết quả phân tích mẫu nước, mẫu trầm tích Nghi Sơn Tổng hợp, xử lý các kết quả phân tích mẫu nước, mẫu trầm tích Nghi Sơn Giấy; doc;.pdf 1
16592 Tổng hợp, xử lý các kết quả phân tích mẫu nước, mẫu trầm tích Xuân Đài Tổng hợp, xử lý các kết quả phân tích mẫu nước, mẫu trầm tích Xuân Đài Giấy; doc;.pdf 1
16593 Tổng hợp, xử lý các kết quả phân tích mẫu nước, mẫu trầm tích Phan Rang Tổng hợp, xử lý các kết quả phân tích mẫu nước, mẫu trầm tích Phan Rang Giấy; doc;.pdf 1
16594 Tổng hợp, xử lý các số liệu điều tra về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại Vịnh Quan Lạn Tổng hợp, xử lý các số liệu điều tra về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại Vịnh Quan Lạn Giấy; doc;.pdf 1
16595 Tổng hợp, xử lý các số liệu điều tra về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vịnh Nghi Sơn Tổng hợp, xử lý các số liệu điều tra về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vịnh Nghi Sơn Giấy; doc;.pdf 1
16596 Tổng hợp, xử lý các số liệu điều tra về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vịnh Xuân Đài Tổng hợp, xử lý các số liệu điều tra về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vịnh Xuân Đài Giấy; doc;.pdf 1
16597 Tổng hợp, xử lý các số liệu điều tra về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vịnh Phan Rang Tổng hợp, xử lý các số liệu điều tra về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vịnh Phan Rang Giấy; doc;.pdf 1
16598 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại Vịnh Quan Lạn Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại Vịnh Quan Lạn Giấy; doc;.pdf 1
16599 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại Vịnh Nghi Sơn Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại Vịnh Nghi Sơn Giấy; doc;.pdf 1
16600 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại Vịnh Xuân Đài Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại Vịnh Xuân Đài Giấy; doc;.pdf 1
16601 Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại Vịnh Phan Rang Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại Vịnh Phan Rang Giấy; doc;.pdf 1
16602 Đánh giá tác động của thiên tai, các hiện tượng thời tiết bất thường và biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác, sử dụng tại Vịnh Quan Lạn Đánh giá tác động của thiên tai, các hiện tượng thời tiết bất thường và biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác, sử dụng tại Vịnh Quan Lạn Giấy; doc;.pdf 1
16603 Đánh giá tác động của thiên tai, các hiện tượng thời tiết bất thường và biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác, sử dụng tại Vịnh Nghi Sơn Đánh giá tác động của thiên tai, các hiện tượng thời tiết bất thường và biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác, sử dụng tại Vịnh Nghi Sơn Giấy; doc;.pdf 1
16604 Đánh giá tác động của thiên tai, các hiện tượng thời tiết bất thường và biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác, sử dụng tại Vịnh Xuân Đài Đánh giá tác động của thiên tai, các hiện tượng thời tiết bất thường và biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác, sử dụng tại Vịnh Xuân Đài Giấy; doc;.pdf 1
16605 Đánh giá tác động của thiên tai, các hiện tượng thời tiết bất thường và biến đổi khí hậuđến hoạt động khai thác, sử dụng tại Vịnh Phan Rang Đánh giá tác động của thiên tai, các hiện tượng thời tiết bất thường và biến đổi khí hậuđến hoạt động khai thác, sử dụng tại Vịnh Phan Rang Giấy; doc;.pdf 1
16606 Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường trầm tích Vịnh Quan Lạn Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường trầm tích Vịnh Quan Lạn Giấy; doc;.pdf 1
16607 Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường trầm tích Vịnh Nghi Sơn Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường trầm tích Vịnh Nghi Sơn Giấy; doc;.pdf 1
16608 Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường trầm tích Vịnh Xuân Đài Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường trầm tích Vịnh Xuân Đài Giấy; doc;.pdf 1
16609 Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường trầm tích Vịnh Phan Rang Đánh giá hiện trạng môi trường nước, môi trường trầm tích Vịnh Phan Rang Giấy; doc;.pdf 1
16610 Phân tích, đánh giá sức ép dân số, tác động của gia tăng dân số và di dân tới hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên tại Vịnh Quan Lạn Phân tích, đánh giá sức ép dân số, tác động của gia tăng dân số và di dân tới hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên tại Vịnh Quan Lạn Giấy; doc;.pdf 1
16611 Phân tích, đánh giá sức ép dân số, tác động của gia tăng dân số và di dân tới hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên tại Vịnh Nghi Sơn Phân tích, đánh giá sức ép dân số, tác động của gia tăng dân số và di dân tới hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên tại Vịnh Nghi Sơn Giấy; doc;.pdf 1
16612 Phân tích, đánh giá sức ép dân số, tác động của gia tăng dân số và di dân tới hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên tại Vịnh Xuân Đài Phân tích, đánh giá sức ép dân số, tác động của gia tăng dân số và di dân tới hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên tại Vịnh Xuân Đài Giấy; doc;.pdf 1
16613 Phân tích, đánh giá sức ép dân số, tác động của gia tăng dân số và di dân tới hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên tại Vịnh Phan Rang Phân tích, đánh giá sức ép dân số, tác động của gia tăng dân số và di dân tới hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên tại Vịnh Phan Rang Giấy; doc;.pdf 1
16614 Đánh giá thực trạng quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại các vũng vịnh Đánh giá thực trạng quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại các vũng vịnh Giấy; doc;.pdf 1
16615 Xây dựng kịch bản cho mô hình dự báo diễn biến môi trường cho Vịnh Quan Lạn Xây dựng kịch bản cho mô hình dự báo diễn biến môi trường cho Vịnh Quan Lạn Giấy; doc;.pdf 1
16616 Xây dựng kịch bản cho mô hình dự báo diễn biến môi trường cho Vịnh Nghi Sơn Xây dựng kịch bản cho mô hình dự báo diễn biến môi trường cho Vịnh Nghi Sơn Giấy; doc;.pdf 1
16617 Xây dựng kịch bản cho mô hình dự báo diễn biến môi trường cho Vịnh Xuân Đài Xây dựng kịch bản cho mô hình dự báo diễn biến môi trường cho Vịnh Xuân Đài Giấy; doc;.pdf 1
16618 Xây dựng kịch bản cho mô hình dự báo diễn biến môi trường cho Vịnh Phan Rang Xây dựng kịch bản cho mô hình dự báo diễn biến môi trường cho Vịnh Phan Rang Giấy; doc;.pdf 1
16619 Phân tích, xác định mô hình tính toán lan truyền chất ô nhiễm cho các vũng vịnh Phân tích, xác định mô hình tính toán lan truyền chất ô nhiễm cho các vũng vịnh Giấy; doc;.pdf 1
16620 Tính toán kiểm nghiệm mô hình lan truyền chất ô nhiễm cho Vịnh Quan Lạn Tính toán kiểm nghiệm mô hình lan truyền chất ô nhiễm cho Vịnh Quan Lạn Giấy; doc;.pdf 1
16621 Tính toán kiểm nghiệm mô hình lan truyền chất ô nhiễm cho Vịnh Nghi Sơn Tính toán kiểm nghiệm mô hình lan truyền chất ô nhiễm cho Vịnh Nghi Sơn Giấy; doc;.pdf 1
16622 Tính toán kiểm nghiệm mô hình lan truyền chất ô nhiễm cho Vịnh Xuân Đài Tính toán kiểm nghiệm mô hình lan truyền chất ô nhiễm cho Vịnh Xuân Đài Giấy; doc;.pdf
16623 Tính toán kiểm nghiệm mô hình lan truyền chất ô nhiễm cho Vịnh Phan Rang Tính toán kiểm nghiệm mô hình lan truyền chất ô nhiễm cho Vịnh Phan Rang Giấy; doc;.pdf 1
16624 Tính toán, xác định điều kiện biên, điều kiện ban đầu cho mô hình tính lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Quan Lạn Tính toán, xác định điều kiện biên, điều kiện ban đầu cho mô hình tính lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Quan Lạn Giấy; doc; .pdf 1
16625 Tính toán, xác định điều kiện biên, điều kiện ban đầu cho mô hình tính lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Nghi Sơn Tính toán, xác định điều kiện biên, điều kiện ban đầu cho mô hình tính lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Nghi Sơn Giấy; doc; .pdf 1
16626 Tính toán, xác định điều kiện biên, điều kiện ban đầu cho mô hình tính lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Xuân Đài Tính toán, xác định điều kiện biên, điều kiện ban đầu cho mô hình tính lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Xuân Đài Giấy; doc; .pdf 1
16627 Tính toán, xác định điều kiện biên, điều kiện ban đầu cho mô hình tính lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Phan Rang Tính toán, xác định điều kiện biên, điều kiện ban đầu cho mô hình tính lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Phan Rang Giấy; doc; .pdf 1
16628 Xác định lưới tính, xử lý số liệu địa hình cho mô hình lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Quan Lạn Xác định lưới tính, xử lý số liệu địa hình cho mô hình lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Quan Lạn Giấy; doc; .pdf 1
16629 Xác định lưới tính, xử lý số liệu địa hình cho mô hình lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Nghi Sơn Xác định lưới tính, xử lý số liệu địa hình cho mô hình lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Nghi Sơn Giấy; doc; .pdf 1
16630 Xác định lưới tính, xử lý số liệu địa hình cho mô hình lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Xuân Đài Xác định lưới tính, xử lý số liệu địa hình cho mô hình lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Xuân Đài Giấy; doc; .pdf 1
16631 Xác định lưới tính, xử lý số liệu địa hình cho mô hình lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Phan Rang Xác định lưới tính, xử lý số liệu địa hình cho mô hình lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Phan Rang Giấy; doc; .pdf 1
16632 Áp dụng mô hình số trị tính toán lan truyền các chất ô nhiễm tại Vịnh Quan Lạn theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội Áp dụng mô hình số trị tính toán lan truyền các chất ô nhiễm tại Vịnh Quan Lạn theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội Giấy; doc; .pdf 1
16633 Áp dụng mô hình số trị tính toán lan truyền các chất ô nhiễm tại Vịnh Nghi Sơn theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội Áp dụng mô hình số trị tính toán lan truyền các chất ô nhiễm tại Vịnh Nghi Sơn theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội Giấy; doc; .pdf 1
16634 Áp dụng mô hình số trị tính toán lan truyền các chất ô nhiễm tại Vịnh Xuân Đài theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội Áp dụng mô hình số trị tính toán lan truyền các chất ô nhiễm tại Vịnh Xuân Đài theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội Giấy; doc; .pdf 1
16635 Áp dụng mô hình số trị tính toán lan truyền các chất ô nhiễm tại Vịnh Phan Rang theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội Áp dụng mô hình số trị tính toán lan truyền các chất ô nhiễm tại Vịnh Phan Rang theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội Giấy; doc; .pdf 1
16636 Tổng hợp, đánh giá kết quả tính toán lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Quan Lạn Tổng hợp, đánh giá kết quả tính toán lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Quan Lạn Giấy; doc; .pdf 1
16637 Tổng hợp, đánh giá kết quả tính toán lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Nghi Sơn Tổng hợp, đánh giá kết quả tính toán lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Nghi Sơn Giấy; doc; .pdf 1
16638 Tổng hợp, đánh giá kết quả tính toán lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Xuân Đài Tổng hợp, đánh giá kết quả tính toán lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Xuân Đài Giấy; doc; .pdf 1
16639 Tổng hợp, đánh giá kết quả tính toán lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Phan Rang Tổng hợp, đánh giá kết quả tính toán lan truyền chất ô nhiễm tại Vịnh Phan Rang Giấy; doc; .pdf 1
16640 Phân tích, xác định các bên liên quan và các mâu thuẫn trong khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại các vũng vịnh Phân tích, xác định các bên liên quan và các mâu thuẫn trong khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại các vũng vịnh Giấy; doc; .pdf 1
16641 Đề xuất giải pháp, biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên Vịnh Quan Lạn Đề xuất giải pháp, biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên Vịnh Quan Lạn Giấy; doc; .pdf 1
16642 Đề xuất giải pháp, biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Vịnh Nghi Sơn Đề xuất giải pháp, biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Vịnh Nghi Sơn Giấy; doc; .pdf 1
16643 Đề xuất giải pháp, biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Vịnh Xuân Đài Đề xuất giải pháp, biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Vịnh Xuân Đài Giấy; doc; .pdf 1
16644 Đề xuất giải pháp, biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Vịnh Phan Rang Đề xuất giải pháp, biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Vịnh Phan Rang Giấy; doc; .pdf 1
16645 Đề xuất giải pháp quản lý khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên tại các vũng vịnh ven biển Việt Nam Đề xuất giải pháp quản lý khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên tại các vũng vịnh ven biển Việt Nam Giấy; doc; .pdf 1
16646 Tổng hợp, nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong quản lý các vũng vịnh ven bờ Tổng hợp, nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong quản lý các vũng vịnh ven bờ Giấy; doc; .pdf 1
16647 Rà soát, đánh giá các VBQPPL có liên quan của các Bộ, ngành, địa phương Rà soát, đánh giá các VBQPPL có liên quan của các Bộ, ngành, địa phương Giấy; doc; .pdf 1
16648 Rà soát, đánh giá các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia Rà soát, đánh giá các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia Giấy; doc; .pdf 1
16649 Vịnh Quan Lạn Vịnh Quan Lạn Giấy; mpk; jpg 1
16650 Vịnh Nghi Sơn Vịnh Nghi Sơn Giấy; mpk; jpg 1
16651 Vịnh Xuân Đài Vịnh Xuân Đài Giấy; mpk; jpg 1
16652 Vịnh Phan Rang Vịnh Phan Rang Giấy; mpk; jpg 1
16653 Vịnh Quan Lạn Vịnh Quan Lạn Giấy; mpk; jpg 1
16654 Vịnh Nghi Sơn Vịnh Nghi Sơn Giấy; mpk; jpg 1
16655 Vịnh Xuân Đài Vịnh Xuân Đài Giấy; mpk; jpg 1
16656 Vịnh Phan Rang Vịnh Phan Rang Giấy; mpk; jpg 1
16657 Vịnh Quan Lạn Vịnh Quan Lạn Giấy; mpk; jpg 1
16658 Vịnh Nghi Sơn Vịnh Nghi Sơn Giấy; mpk; jpg 1
16659 Vịnh Xuân Đài Vịnh Xuân Đài Giấy; mpk; jpg 1
16660 Vịnh Phan Rang Vịnh Phan Rang Giấy; mpk; jpg 1
16661 M1.1.Báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin dữ liệu M1.1.Báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin dữ liệu Giấy; doc;.pdf 1
16662 M1.2.Danh mục đối tượng quản lý và các thông tin chi tiết M1.2.Danh mục đối tượng quản lý và các thông tin chi tiết Giấy; doc;.pdf 1
16663 M1.4.Báo cáo quy định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu M1.4.Báo cáo quy định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu Giấy; doc;.pdf 1
16664 M1.5.Bảng quy đổi đối tượng quản lý M1.5.Bảng quy đổi đối tượng quản lý Giấy; doc;.pdf 1
16665 M2.1.Mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu M2.1.Mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu Giấy; doc;.pdf 1
16666 M2.2.Thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu M2.2.Thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu Giấy; doc;.pdf 1
16667 M2.3.Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu trên dữ liệu mẫu M2.3.Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu trên dữ liệu mẫu Giấy; doc;.pdf 1
16668 M4.1.Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đối dữ liệu M4.1.Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đối dữ liệu Giấy; doc;.pdf 1
16669 M4.2.Báo cáo kết quả thực hiện nhập dữ liệu M4.2.Báo cáo kết quả thực hiện nhập dữ liệu Giấy; doc;.pdf 1
16670 M6.1.Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm M6.1.Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm Giấy; doc;.pdf 1
16671 M6.2.Báo cáo kết quả sửa chữa M6.2.Báo cáo kết quả sửa chữa Giấy; doc;.pdf 1
16672 M6.3.Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng M6.3.Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng Giấy; doc;.pdf 1
16673 Báo cáo tổng kết dự án Báo cáo tổng kết dự án Giấy; doc;.pdf 1
16674 Đĩa ghi toàn bộ sản phẩm Đĩa ghi toàn bộ sản phẩm DVD 3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *