Tên dự án

Thành phần 9 “Điều phối tổng thể, tổng hợp kết quả các dự án thành phần và báo cáo tổng kết toàn dự án, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững kinh tế biển – đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng” thuộc dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”.

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (14)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16309 Báo cáo Báo cáo
16310 Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia .pdf, giấy 1
16311 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài cấp quốc gia Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài cấp quốc gia .pdf, giấy 1
16312 Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia .pdf, giấy 1
16313 Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực CSVB của Việt Nam Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực CSVB của Việt Nam .pdf 1
16314 Bộ chỉ số, các phương pháp, mô hình, công cụ phục vụ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực CSVB của Việt Nam Bộ chỉ số, các phương pháp, mô hình, công cụ phục vụ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực CSVB của Việt Nam .pdf 1
16315 Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực CSVB thuộc vùng đồng bằng sông Hồng theo các kịch bản Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực CSVB thuộc vùng đồng bằng sông Hồng theo các kịch bản .pdf 1
16316 Báo cáo đề xuất các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường khu vực CSVB thuộc vùng đồng bằng sông Hồng Báo cáo đề xuất các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường khu vực CSVB thuộc vùng đồng bằng sông Hồng .pdf 1
16317 Bản đồ chuyên đề Bản đồ chuyên đề
16318 Bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ 1:100.000 Bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ 1:100.000 .jpg và .wor 1
16319 Bản đồ kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đồng bằng sông Hồng tỷ lệ 1:25.000 khu vực 4 cửa sông trọng điểm: Văn Úc, Thái Bình, Ba Lạt, Đáy Bản đồ kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đồng bằng sông Hồng tỷ lệ 1:25.000 khu vực 4 cửa sông trọng điểm: Văn Úc, Thái Bình, Ba Lạt, Đáy .jpg và .mpk 5
16320 Bản đồ kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đồng bằng sông Hồng tỷ lệ 1: 250.000 Bản đồ kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đồng bằng sông Hồng tỷ lệ 1: 250.000 .jpg và .mpk 1
16321 Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu
16322 Cua song ven bien Cua song ven bien .mdf và bộ API 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *