Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thành quả tính toán độ cao điểm “0” thước quan trắc mia nước

Thông tin chi tiết

Cà Mau - 2011 - Miền Nam

Định dạng

Giấy

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu