Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thành quả tính toán tọa độ và độ cao các điểm KT Thiết bị đo biển

Thông tin chi tiết

Cà Mau - 2011 Miền Bắc

Định dạng

Giấy

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu