Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Số liệu xác định tốc độ sóng âm bằng máy SVP-15

Thông tin chi tiết

Cà Mau - 2011 Miền Bắc

Định dạng

Giấy

Đơn vị tính

Tập

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu