Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Tập kiểm nghiệm máy, mia thuỷ chuẩn và ẩm kế áp kế

Thông tin chi tiết

Cà Mau - 2011 Miền Bắc

Định dạng

Giấy

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu