Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Số liệu xác định tốc độ sóng âm bằng máy SVP-15

Thông tin chi tiết

Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam

Định dạng

Giấy

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu