Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Tập sơ đồ thi công

Thông tin chi tiết

Vân Phong - Khánh Hòa

Định dạng

Giấy

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu