Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sổ kiểm nghiệm thiết bị định vị

Thông tin chi tiết

Khánh Hòa - Ninh Thuận

Định dạng

Giấy

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

7

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu