Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ địa hóa môi trường trầm tích biển vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối

Thông tin chi tiết

Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2007

File tài liệu

Liên kết dữ liệu