Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ biến động vùng ven biển cửa Khẩu giai đoạn 1965-1999

Thông tin chi tiết

Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/100.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2003

File tài liệu

Liên kết dữ liệu