Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Đĩa DVD bao gồm: tài liệu đề tài, sản phẩm trung gian, báo cáo điều tra khảo sát, tài liệu dịch nước ngoài

Thông tin chi tiết

Định dạng

Đơn vị tính

Cái

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu