Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo tổng hợp điều tra khảo sát tại Tp. Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu