Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Nghiên cứu, đề xuất được một số giải pháp tăng cường quản lý về bãi chứa chất thải triên biển và chất thải được đổ thải trên biển Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu