Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Tổng quan về quy định của quốc tế trong đánh giá chất thải và vật liệu khác để xác định cho việc đổ, nhận chìm trên biển

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu