Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Tổng quan các công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do nhận chìm chất thải và vật liệu khác trên biển

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu