Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ độ sâu vinh Bắc Bộ

Thông tin chi tiết

bản đồ địa chất tầng nông, trầm tích tầng mặt, địa mạo vịnh Bắc Bộ

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/500.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2004

File tài liệu

Liên kết dữ liệu