Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

4883Ab4(F-48-83-A-b-4)

Thông tin chi tiết

Khu Bái Tử Long 2001

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/10.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu