Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo tổng hợp Tiểu Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Cửu Long”

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2013

File tài liệu

Liên kết dữ liệu