Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 23.7: Biểu đồ tam giác thành phần hóa học C15+ các mẫu dầu bể Cửu Long; Nguồn gốc dầu từ các bể trầm tích ở Việt Nam

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu